Kontakt

Kontakt 

E-post: bygglov@gotland.se

Kundtjänst

Telefon: 0498-26 90 00, knappval 3

Telefontid: 07.00-17.00 på vardagar

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Chatt

Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00

I chatten kan du få svar på enklare frågor om bygglov av våra kundtjänstmedarbetare.

Öppettider för besök

Drop-in kundmottagning i Visby och Hemse är stängd tills vidare.

Kontakta gärna vår kundtjänst istället, så hjälper vi dig med ditt ärende.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bygglovsguide

Du behöver ofta bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar. Ibland behöver du inte bygglov, men ska istället göra en anmälan. Här kan du ta reda på vad som gäller för de vanligaste åtgärderna och vilka handlingar som krävs.

Alla handlingar som skickas in ska vara måttsatta, skalenliga och märkta med fastighetsbeteckning, skala, åtgärd och datum. 

Här hittar du exempel på olika typer av ritningar, kontrollplaner och teknisk beskrivning. 

Bygglovsfrihet

Under Almedalsveckan behöver du inte bygglov för fristående
 • mindre byggnader i ett plan (upp till 25 kvadratmeter)
 • byggnader i form av tältkonstruktioner i ett plan (upp till 100 kvadratmeter)
 • skyltar

på de platser som är en del av evenemanget.

Med skylt avses även tavla, tv-/bildskärm, flagga, banderoll, ljusprojektion eller liknande. Ljusprojektioner på ringmuren är inte tillåtna.

Bygglovsplikt

För större byggnader och byggnader i flera plan krävs bygglov. För alla byggnader och skyltar som kräver infästning i annan byggnad eller i mur krävs bygglov. Tidsbegränsat bygglov ska sökas i dessa fall.

Checklista för att söka bygglov för tidsbegränsade åtgärder under Almedalsveckan

 • Ansökningsblankett. Fyll i uppgifter om fastigheten och dina personuppgifter. Kryssa i ”Tidsbegränsat bygglov” samt vilka datum som bygglovet ska gälla. Beskriv vad ansökan gäller. Glöm inte att skriva under.
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500.
  Byggnad/tält: Rita in och måttsätt byggnaden/tältet på en situationsplan/kartbild. Ange avstånd till befintliga byggnader på fastigheten.
  Skyltar: Markera vilken byggnad som skylten ska monteras på genom ett kryss eller en pil på en situationsplan/kartbild.
 • Ritningar i skala 1:100.
  Byggnad/tält: Ritningar som visar alla fasader, plan samt sektion. Tydliga produktbilder/fotomontage kan också användas. Säkerställ att samtliga mått framgår på ritningarna/produktbilderna.
  Skylt: Rita in skyltens storlek och placering på en fasadritning/bild på fasad.
 • Teknisk beskrivning/produktblad/konstruktionsdokumentation. Hela konstruktionen från grund till taknock ska redogöras med materialval och vilka dimensioner som ska användas. Färdiga byggnader och tältkonstruktioner har ofta ett produktblad med tillräcklig teknisk information. 
 • Kontrollplan. Här ska du som byggherre tala om vilka kontroller du kommer att genomföra. Det ska vara relevanta kontroller som är anpassade till ditt ärende. Om kontrollen utförs av någon annan så ska det framgå vem som gör det och vad som ska kontrolleras.
Reglerna kring bygglovsplikt under Almedalsveckan syftar till att skydda människor och kulturarv. Observera att gällande krav för brandskydd ska uppfyllas oavsett om byggnad/konstruktion kräver bygglov eller ej.
 
Vid frågor om bygglov, kontakta kundtjänst på bygglov@gotland.se
 

Almedalsveckan har även en egen sida där du kan läsa om evenemangen och vilka tillstånd som krävs.

Här hittar du vår e-tjänst för att ansöka om bygglov

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Altangolvet eller trädäcket är högre än 1,4 meter över underliggande mark. Det gäller även om det endast är någon del som har denna höjd eller är högre.
 • Altanen byggs fristående från en byggnad.
 • Altanen ska glasas in.
 • Skärmtaket inte omfattas av undantagen.
 • Planket eller muren inte omfattas av undantagen.
 • Du vill bygga plank eller mur närmare gränsen än 4,5 meter och grannarna säger nej eller om regionen är granne.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska sätta upp en häck.
 • Du bygger staket och grindar i normalt utförande. För att staket inte ska anses vara ett plank så måste genomsiktligheten vara mer än 50 %.
 • Du bygger en skyddad uteplats med hjälp av en mur eller ett plank vid ett en- eller tvåbostadshus. Uteplatsen ska vara inom 3,6 meter från bostaden. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste du ha grannens medgivande. Om grannen säger nej eller om regionen är granne behöver du ansöka om bygglov.

 • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse samt att du bygger i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.

Finns det undantag?

Ja, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Altangolvet eller trädäcket är lägre än 1,4 meter över underliggande mark. Det kan byggas intill gränsen.
 • Du ska bygga ett skärmtak på ett en- och tvåbostadshus för att anordna en skyddad uteplats. Skärmtaket får tillsammans med andra bygglovsfria skärmtak på tomten inte vara större än 15 kvadratmeter. Om skärmtaket byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar.
 • Du bygger en högst 15 kvadratmeter stor tillbyggnad som inte blir högre än bostadshusets högsta takhöjd (nock). Du behöver dock göra en anmälan om attefallsåtgärd.
 • Du bor utanför detaljplanerat område. Som regel gäller detta, men om det är sammanhållen bebyggelse kan lov krävas för åtgärderna. Vi gör en bedömning om lov krävs eller inte.

Ja, du kan behöva ansöka om marklov om:

 • Du ska schakta (gräva) eller fylla ut så att marknivån ändras mer än 50 centimeter och fastigheten ligger inom detaljplan.

Handlingar som ska skickas in

Till din ansökan om bygglov för skärmtak ska du skicka med:

 • Fasadritning
 • Takplansritning
 • Sektionsritning i skala 1:100 (eventuellt)
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
 • Teknisk beskrivning
 • Kontrollplan 

Till din ansökan om bygglov för trädäck ska du skicka med:

 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
 • Markplaneringsritning (eventuellt)
 • Teknisk beskrivning 
 • Kontrollplan 

Till din ansökan om bygglov för mur eller plank ska du skicka med:

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
 • Vyritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Ritning på staketet, muren eller planket
 • Kontrollplan
 • Teknisk beskrivning 

Inför startbeskedet kan ytterligare handlingar behövas.

Här hittar du vår e-tjänst för att ansöka om bygglov

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Det blir ytterligare en bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri.
 • Om du ska använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast använts för. Det kan exempelvis vara om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt. 

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Planritning och uppmätningsritning i skala 1:100. Redovisa hur huset ser ut idag och hur det kommer att se ut efter ändringen. Ritningarna ska vara måttsatta och alla våningsplan redovisas.
 • Fasadritning och uppmätningsritning i skala 1:100. Redovisa hur husets alla fasader ser ut idag (bifoga ritningar och bilder) och hur det kommer att se ut efter ändringen. Ange nya och befintliga marknivåer.
 • Sektionsritning och uppmätningsritning i skala 1:100. Redovisa hur huset ser ut idag och hur det kommer se ut efter ombyggnad. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. Markera vilken byggnad eller del av byggnad som omfattas och rita in samt måttsätt eventuell om- och tillbyggnad. Ange avstånd i rät vinkel från minst två tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga byggnader.
 • Vatten- och avloppsredovisning. Redovisa ett förslag på hur vatten- och avloppshanteringen kan lösas, om det ska vara vatten och avlopp i byggnaden eller om byggnaden ändras till ett bostadshus/fritidshus.

Inför startbeskedet kan ytterligare handlingar behövas, som beskriver hur de tekniska egenskapskraven tillgodoses.

Här hittar du vår e-tjänst för att ansöka om bygglov

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska göra en stor tillbyggnad i form av en balkong på ett en- eller tvåbostadshus.
 • Du ska bygga en balkong på en annan byggnad än ett en- eller tvåbostadshus.
 • Du ska glasa in en balkong.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska göra en liten tillbyggnad i form av en balkong på ett en- eller tvåbostadshus och den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter eller om grannarna medger att du placerar balkongen närmare.

Finns det undantag?

Ja, du kan behöva ansöka om bygglov om:

 • Balkongen placeras närmare gräns än 4,5 meter och de grannar som berörs inte medger det.
 • Byggnaden är placerad inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Det finns bestämmelser i detaljplanen för balkonger.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov för att bygga eller glasa in en eller flera balkonger ska du skicka med:

 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
 • Teknisk beskrivning alternativt detaljritning med teknisk information
 • Statisk beräkning avseende bärande konstruktion
 • Förslag till kontrollplan

Inför startbesked kan ytterligare handlingar behövas.

Här hittar du vår e-tjänst för att ansöka om bygglov

Tänk på att du kan ansöka om förhandsbesked om du ska bygga en ny bostad på obebyggd mark utanför detaljplanerat område. Vi rekommenderar att du söker förhandsbesked innan du köper ny eller delar upp existerande tomt. Risken finns annars att du köper mark som inte går att bygga på. Vi utreder om platsen/marken går att bygga på. Om du får ett positivt förhandsbesked kan du ansöka om bygglov.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga ett nytt bostadshus.

Finns det undantag?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska inreda ytterligare lägenhet i enbostadshus, det kan du göra enligt attefallsreglerna.

Att tänka på

 • Bostadshus måste uppfylla gällande energikrav, vilket kan påverka väggtjocklek med mera. 

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Planritning i skala 1:100. Ritningarna ska vara måttsatta och alla våningsplan ska redovisas. 
 • Fasadritning i skala 1:100. Redovisa alla fasader och ange nya och befintliga marknivåer. 
 • Sektionsritning i skala 1:100. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. Rita in och måttsätt den nya byggnaden, redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Ange avstånd i rät vinkel från minst två tomtgränser samt byggnadens yttre mått.
 • Vatten- och avloppsförutsättningar. Redovisa ett förslag på hur vatten- och avloppshanteringen kan lösas. Oftast behövs det även en provgrop.
 • Fler handlingar kan krävas beroende på åtgärd och plats

För flerbostadshus behöver du dessutom skicka in:

 • Lägenhetssammanställning med lägenhetstyp och boarea per lägenhetstyp
 • Lokalsammanställning med lokaltyp och lokalarea per lokal
 • Verksamhetsbeskrivning för eventuella lokaler
 • Sammanställning bruttoarea, byggnadsarea och boarea
 • Tillgänglighetsutlåtande
 • Parkeringssammanställning (antal p-platser)
 • Eventuell arbetsplatsdisposition (tidsbegränsat lov för exempelvis byggbodar och byggskylt)
 • Plan-, fasad- och sektionsritning för sophus, miljöhus eller likande
 • Bullerberäkning invid fasad eller uteplats vid behov

Inför startbesked kan ytterligare handlingar behövas. 

Här hittar du vår e-tjänst för att ansöka om bygglov

Här hittar du vår e-tjänst för att anmäla åtgärder

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska göra en ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. Det kan till exempel vara förändrad brandcellsindelning, nya dörrar i brandcellsgräns, förändring av utrymningsvägars utformning, längd och framkomlighet.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar
 • Fler handlingar kan krävas beroende på åtgärd och plats

Här hittar du vår e-tjänst för att anmäla åtgärder

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga till nuvarande byggnad.
 • Du ska bygga till byggnader utan väggar som till exempel carport eller större skärmtak.
 • Det kan även krävas lov för ombyggnad som sker inom befintliga väggar.

Finns det undantag?

Ja, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska göra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel om du har ett en- eller tvåbostadshus, om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Det kan dock krävas en anmälan. Om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla krävs det bygglov.
 • Du bor utanför detaljplanerat område. Om lov inte krävs kan anmälan krävas. Här finns en riktlinje för när bygglov behövs eller inte. 

Ja, du behöver bara göra en anmälan om:

 • Du bygger till enligt attefallsreglerna.

Ja, du behöver inte ansöka om bygglov eller göra en anmälan om:

 • Du bygger till en friggebod om det ryms inom friggebodsreglerna.

Att tänka på

 • Du kan behöva ansöka om marklov om du inom detaljplanerat område schaktar (gräver) eller fyller ut så att marknivån ändras mer än 50 centimeter.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Anmälan kontrollansvarig (om det gäller endast ett plan, inga tekniska installationer eller om det endast är en enkel eller mindre konstruktion behövs ingen kontrollansvarig)
 • Planritning i skala 1:100. Redovisa hur byggnaden ser ut idag och hur det kommer att se ut efter. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens sammanlagda area kan räknas ut. Redovisa alla våningsplan. 
 • Fasadritning i skala 1:100. Redovisa hur byggnaden ser ut idag och hur det kommer se ut efter. Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. 
 • Sektionsritning och uppmätningsritning i skala 1:100. Redovisa hur byggnaden ser ut idag och hur det kommer se ut efter. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer. 
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. Rita in och måttsätt byggnaden.  Ange avstånd i rät vinkel från minst två tomtgränser. Redovisa även alla befintliga byggnader på tomten. 
 • Inför startbeskedet krävs ytterligare handlingar, beroende på åtgärd och plats.

Här hittar du vår e-tjänst för att ansöka om bygglov och marklov

Här hittar du vår e-tjänst för att anmäla åtgärder

Behöver jag ansöka om bygglov?

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska göra en dränering.

Finns det undantag?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Dräneringen avsevärt påverkar tekniska installationer, exempelvis vattenledningar.  

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Situationsplan på karta. Visa tydligt vad anmälan gäller.
 • Förslag till kontrollplan
 • VS- och VA-ritningar
 • Kan behövas: planritning i skala 1:100

Här hittar du vår e-tjänst för att anmäla åtgärder

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste skicka in en anmälan om:

 • Du ska installera en eldstad (braskamin, öppen spis, kakelugn och/eller skorsten/rökkanal) eller värmepanna. Det gäller för alla typer av byggnader.
 • Du installerar eller byter braskassett och/eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion.
 • Du byter bränsleslag i befintlig panna.
 • Du byter till ny panna avsedd för annat bränsleslag. 

Finns det undantag?

Ja, du kan behöva ansöka om bygglov om:

 • Eldstaden behöver en ny skorsten/rökkanal eller taksäkerhet och fastigheten ligger i Visby innerstad.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100. Visa var i byggnaden installationen ska ske.
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. Markera vilken byggnad som berörs av installationen.
 • Kontrollplan.
 • Teknisk beskrivning. Redovisa vilken utrustning som ska installeras, vikt på eldstad och typ av bjälklag den ska stå på.
 • För nyinstallation av rökkanal/skorsten: fasadritning i skala 1:100
 • För nyinstallation av rökkanal/skorsten: sektionsritning i skala 1:100
 •  Fler handlingar kan krävas beroende på åtgärd och plats.

Innan du kan börja använda eldstaden måste en sotare kontrollera den. Sotaren kontrollerar att eldstad, rökkanal, takskydd och rätt brandskydd har installerats på ett godkänt sätt. Tänk på att du inte får börja använda eldstaden förrän du har fått ett slutbesked.

Här hittar du vår e-tjänst för att anmäla installation av eldstad och rökkanal

Här hittar du vår e-tjänst för att ansöka om bygglov

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du behöver ansöka om bygglov om:

 • Du ska ändra byggnadens färg, fasadmaterial eller taktäckningsmaterial.
 • Du ska ta upp nya dörrar och fönster eller ändra befintliga, till exempel genom att ta bort eller ändra indelning, storlek, placering, materialbyte eller hängning, det vill säga ändra från sidohängda till vippfönster.
 • Du ska sätta upp balkonger eller ändra befintliga, bygga takkupor eller altaner.
 • Du ska komplettera eller ändra byggnadens yttre med nya detaljer, till exempel tilläggsisolering, luftvärmepump, ventilationsaggregat, rök- eller ventilationskanal.
 • Byggnaden bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefull.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Byggnaden ligger utanför detaljplanerat område och du ska byta kulör eller fasadbeklädnad.

Nej, du måste göra en anmälan om:

 • Åtgärden innebär att brandskyddet i en byggnad påverkas väsentligt.
 • Åtgärden innebär att konstruktionen i en byggnad påverkas väsentligt.
 • Om du ska bygga en takkupa enligt attefallsreglerna.

Finns det undantag?

Ja, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du vill byta färg på fasaden, byta fasadbeklänad eller tacktäckningsmaterialet på ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanerat område, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
 • Du vill byta färg på fasaden, byta fasadbeklädnad eller tacktäckningsmaterial på fasad eller tak på andra byggnader än ett en- eller tvåbostadshus som vetter mot kringbyggd gård, om det inte har stor allmän påverkan. Med kringbyggd gård menas ett slutet kvarter eller en gård.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Fasadritning i skala 1:100. Redovisa hur huset ser ut idag och hur det kommer att se ut efter åtgärderna.
 • Situationsplan i skala 1:500. Rita in den aktuella byggnaden och redovisa alla befintliga byggnader på tomten. 
 • Planritning i skala 1:100. Redovisa hur huset ser ut idag och hur det kommer att se ut efter åtgärderna.
 • Sektionsritning i skala 1:100. Redovisa hur huset ser ut idag och hur det kommer att se ut efter åtgärderna.

Inför tekniskt samråd kan ytterligare handlingar behövas.

Här hittar du vår e-tjänst för att ansöka om bygglov

Här hittar du vår e-tjänst för att anmäla åtgärder  

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska flytta en byggnad. Du behöver då:

(1) Ansöka om rivningslov eller göra en rivningsanmälan.

(2) Ansöka om bygglov. Läs mer under respektive rubrik på den här sidan. Sidan är rubricerad utifrån olika byggåtgärder. Steg 1 och 2 gör du i ett och samma ärende. Vilka handlingar som du behöver skicka in beror på vilken byggnad det rör sig om och om det är inom eller utanför detaljplan. 

Här hittar du vår e-tjänst för att ansöka om bygglov eller rivningslov

Behöver jag ansöka om bygglov eller göra en anmälan?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga ett garage.
 • Du ska bygga en carport.
 • Du ska byta ut en garageport till en vägg med ett fönster i eller bygga en vägg på en carport.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga en eller två parkeringsplatser vid en- och tvåbostadshus om parkeringsplatsen är avsedd för fastighetens behov. I övrigt krävs bygglov.
 • Du i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ska ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar. Uppställningen får dock inte ske vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område. Uppställningen ska vara av säsongskaraktär. Om de står uppställda hela året gäller inte undantaget från lovplikt. Enheterna får inte placeras närmare gräns än 4,5 meter. 

Ja, du behöver göra en anmälan om:

 • Du ska göra en nybyggnad eller tillbyggnad i område där det enligt detaljplanen är ändrad lovplikt.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500

Inför startbeskedet kan ytterligare handlingar behövas. 

Här hittar du vår e-tjänst för att ansöka om bygglov

Här hittar du vår e-tjänst för att anmäla åtgärder

 

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska installera en hiss eller väsentligt ändra en hiss i en byggnad.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan på karta. Visa tydligt vad anmälan gäller.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Fler handlingar kan behövas beroende på åtgärd och plats.

Här hittar du vår e-tjänst för att anmäla åtgärder

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska inreda ytterligare en bostad i ett hus med två eller fler lägenheter.
 • Du ska göra om vinden till en bostad i ett flerbostadshus.

Nej, men du måste skicka in en anmälan om:

 • Du ska inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus, i exempelvis källaren eller på vinden.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500  
 • Fler handlingar kan krävas beroende på åtgärd och plats.

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Teknisk beskrivning
 • Energibalansberäkning
 • Förslag till kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Fler handlingar kan behövas beroende på åtgärd och plats

Här hittar du vår e-tjänst för att ansöka om bygglov

Här hittar du vår e-tjänst för att anmäla åtgärder

 

En komplementbyggnad är ett komplement till en- och tvåbostadshus och inte till någon annan form av byggnad, till exempel bastu, friggebod, förråd och växthus.

Flerbostadshus i form av till exempel radhus är inte ett en- och tvåbostadshus om radhuset inte är fastighetsindelat per lägenhet.

Förutsättningar för att det får finnas komplementbyggnader är att det finns en huvudbyggnad.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska sätta upp en komplementbyggnad.

Finns det undantag?

Ja, du behöver inte ansöka om bygglov om:

Ja, du behöver göra en anmälan om:

 • Du ska göra en nybyggnad eller tillbyggnad i område där det enligt detaljplanen är ändrad lovplikt.
 • Om du bygger en komplementbyggnad enligt Attefallsreglerna.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
 • Anmälan kontrollansvarig

Inför startbeskedet kan ytterligare handlingar behövas.  

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. 
 • Fasadritning i skala 1:100. Redovisa alla fasader och ange nya och befintliga marknivåer. 
 • Sektionsritning i skala 1:100. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivåer vid entréer. 
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. Rita in och måttsätt den nya komplementbyggnaden, ange avstånd till befintliga byggnader på tomten. Ange avstånd i rät vinkel från minst två tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. 
 • Teknisk beskrivning.
 • Förslag till kontrollplan.

​Fler handlingar kan behövas beroende på åtgärd och plats.

Här hittar du vår e-tjänst för att ansöka om bygglov

Här hittar du vår e-tjänst för att anmäla åtgärder

 

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du vill göra en ändring av en byggnad som innebär att byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt. 

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan på karta. Visa tydligt vad anmälan gäller.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Fler handlingar kan behövas beroende på åtgärd och plats

Här hittar du vår e-tjänst för att anmäla åtgärder

Behöver jag ansöka om bygglov eller marklov?

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du bygger en pool.

Ja, du kan behöva ansöka om bygglov om:

 • Du bygger till ett fast eller skjutbart pooltak.
 • Du bygger en altan eller ett plank runt poolen.

Ja, du måste ansöka om marklov om:

 • Du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras mer än 50 centimeter.

Här hittar du vår e-tjänst för att ansöka om bygglov eller marklov

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska installera eller uppföra en större ljusanordning eller skylt inom detaljplanerat område.
 • Du ska ha en skylt eller vepa större än en kvadratmeter.

Observera att även om det inte krävs bygglov så kan det krävas tillstånd från exempelvis Länsstyrelsen eller trafikverket för att uppföra en skylt. 

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Detaljredovisning av skylten/ljusanordningen. Produktblad eller färgsatt ritning. Visa färg och ljuseffekt, beskriv material, infästning/montering, ljusstyrka, frekvens på bildväxling, ljuskälla etc. Fasadritning eller fotomontage i skala 1:100
  Visa skylten/ljusanordningen där den är tänkt att sitta.

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. Rita in och måttsätt skylten/ljusanordningen på en tomtkarta. Redovisa alla byggnader på tomten.

 • Kontrollplan.

Här hittar du vår e-tjänst för att ansöka om bygglov

Behöver jag ansöka om bygglov?

Solpaneler (även kallat solceller eller solfångare) på en byggnad kan vara bygglovspliktiga eller bygglovsbefriade, beroende på hur och var de ska sättas upp. 

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Solpanelerna ska sättas upp i Visby innerstad.
 • Solpanelerna integreras i byggnaden eller inte följer byggnadens form.
 • Solpanelerna ska sättas upp på byggnader inom detaljplan i ett område med höga kulturvärden eller inom Försvarsmaktens områden.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov:

 • Du ska montera solpaneler på byggnader som ligger utanför detaljplan, även om byggnaderna ligger inom Försvarsmaktens område eller inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Varsamhetskraven gäller dock alltid (8 kap 2 § Plan- och bygglagen). 

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Situationsplan skala 1:400 eller 1:500. Rita in på en tomtkarta var solpanelerna ska placeras. Om de placeras fristående på tomten, ange avstånd till befintliga byggnader på tomten. Ange minst två avstånd i rät vinkel från tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Om installationen placeras närmare grannes gräns än 4,5 m krävs godkännande från berörd granne. Godkännandet ges genom daterad påskrift (underskrift och namnförtydligande) på situationsplanen. Alla delägare till fastigheten måste ge sitt godkännande
 • Fasadritning i skala 1:100. Vid installation på tak eller fasad ska fasadritning på alla berörda fasader skickas med. Komplettera gärna med bilder/bildmontage.
 • Kontrollplan
 • Teknisk beskrivning. Redovisa hur installationen ska monteras och vilken typ av tak den ska monteras på.

Här hittar du vår e-tjänst för att ansöka om solpaneler 

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska höja eller sänka taket.
 • Du ska byta takmaterial eller kulör inom detaljplanerat område.
 • Du ska bygga en takkupa som inte omfattas av attefallsreglerna.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du bygger skärmtak på en skyddad uteplats som tillsammans med andra bygglovsfria skärmtak inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaket får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannens medgivande. Om grannen säger nej eller om kommunen är granne behöver du ansöka om bygglov.

Finns det undantag?

Ja, du måste dock skicka in en anmälan om:

 • Du ska bygga en eller två takkupor inom detaljplanerat område. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd och får inte innebära ingrepp i husets bärande konstruktion.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Fasadritning i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500

Fler handlingar kan behövas beroende på åtgärd och plats, och även inför startbeskedet kan ytterligare handlingar krävas.

Här hittar du vår e-tjänst för att ansöka om bygglov

Här hittar du vår e-tjänst för att anmäla åtgärder

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du behöver ansöka om bygglov om:

 • Du glasar in en uteplats.
 • Du ska bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga ett trädäck i marknivå eller motsvarande.

Finns det undantag?

Ja, du behöver göra en anmälan:

 • Om du ska bygga ett uterum som omfattas av attefallsreglerna.

Handlingar som ska skickas in

 • Kontrollplan
 • Teknisk beskrivning
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500

Fler handlingar kan krävas beroende på åtgärd och plats, och även inför startbeskedet kan ytterligare handlingar behövas.

Här hittar du vår e-tjänst för att ansöka om bygglov

Här hittar du vår e-tjänst för att anmäla åtgärder

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska installera eller väsentligt ändra en anordning för ventilation i en byggnad.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan på karta. Visa tydligt vad anmälan gäller.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan

Fler handlingar kan krävas beroende på åtgärd och plats.

Här hittar du vår e-tjänst för att anmäla åtgärder

I plan- och bygglagen finns regler om hur byggnadsverk och tomter ska utformas.

I detaljplanen finns bestämmelser om vad marken får användas till och hur byggnader ska utformas. Det betyder att detaljplanen kan bestämma om det till exempel är kontor, lager eller industrilokaler som får uppföras på fastigheten.

Många vill gärna placera kiosker, uteserveringar, återvinningsstationer och skyltar på mark som är avsett för något annat, exempelvis parker eller gator. För sådana tidsbegränsade projekt kan man få ett tidsbegränsat bygglov.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga en ny byggnad
 • Du ska ändra en befintlig lokal till ett annat ändamål.
 • Du ska bygga ut nuvarande byggnad.
 • Du ska bygga ut byggnader utan väggar som till exempel större skärmtak eller lastkajer.

En verksamhet kan behöva ansöka om bygglov för flera olika åtgärder, till exempel bygga nytt, bygga ut eller ändra användning. Du kan läsa mer under respektive åtgärd.  

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov kan du även behöva skicka med:

 • Projektbeskrivning. Beskriv hela projektet i detalj, till exempel antal lägenheter och storlek på dessa/hur många rum och kök det blir, tankar kring tillgänglighet, brand, dimensionering av avfallslösning och antal parkeringsplatser etc.
 • Planritning i skala 1:100. Ritningarna ska vara måttsatta så att tillbyggnadens area kan räknas ut. Redovisa alla våningsplan i byggnaden, rumsanvändning och fast inredning. Redovisa tillgänglighet med funktionsmått och ange kravnivå alternativt lämna in ett tillgänglighetsutlåtande från sakkunnig
 • Markplaneringsritning i skala 1:400 eller 1:500. Redovisa plats för utevistelse och övrig markplanering.
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. Rita in och måttsätt den nya byggnaden. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Ange avstånd till fastighetsgränser samt byggnadens yttre mått. Glöm inte redovisa infart/tillfartsväg, parkeringsplatser och plats för avfallshantering.
 • Sektionsritning i skala 1:100. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer. 
 • Fasadritning i skala 1:100. Redovisa alla fasader. Ange nya och befintliga marknivåer.
 • Vatten- och avloppsförutsättningar. Redovisa ett förslag på hur vatten- och avloppshanteringen kan lösas.
 • Brandskyddsbeskrivning. Redovisa att brandskyddskraven kan uppfyllas.
 • Anmälan kontrollansvarig.
 • Särskilt för ansökan i Visby innerstad: Redovisa principdetaljer (beskriv övergången mellan olika material, till exempel med principsektion) och volymstudie (till exempel med 3D-modell eller flygfoto som visar den nya volymen i förhållande till befintliga volymer).

Inför startbeskedet kan ytterligare handlingar behövas.

Här hittar du vår e-tjänst för att ansöka om bygglov

Behöver jag ansöka om bygglov?

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska installera en värmepump eller ett AC-aggregat.

Ja, du kan behöva ansöka om bygglov om:

 • Du ska installera en luftvärmepump eller ett AC-aggregat på ett flerbostadshus.
 • Du ska installera en luftvärmepump eller ett AC-aggregat i Visby innerstad. 

Nej, men du kan behöva skicka in en anmälan om installation av ventilation om:

 • Du ska ändra uppvärmningssystem.

Att tänka på

 • När du ska borra för att installera en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump måste du ansöka om tillstånd hos miljöavdelningen.
 • När du ska borra flera borrhål eller installera en ny värmepump med annan kapacitet måste du anmäla det till miljöavdelningen.

Här hittar du vår e-tjänst för att ansöka om bygglov

Här hittar du vår e-tjänst för att anmäla åtgärder

Behöver jag ansöka om bygglov?

Nej, du behöver inte söka bygglov om:

 • Du ska ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak.

Nej, men du måste skicka in en anmälan om:

 • Du ska göra en ändring i bärande konstruktion eller vägg.
 • Du ska göra stora förändringar i byggnadens vatten- och avloppsinstallationer.
 • Du ändrar i bjälklag genom håltagning.
 • Du gör stora förändringar i planlösningen.
 • Du ska ändra en fastighet med ett särskilt bevarandevärde.
 • Du ska sätta in en innerdörr i bärande eller brandklassad vägg.
 • Du ska sätta in en ny trappa i din bostad.

Här hittar du vår e-tjänst för att anmäla åtgärder