Sök

Styrmodell

Styrmodellen är politikens verktyg för att styra Region Gotlands verksamheter. Styrmodellen omfattar hela Region Gotlands uppdrag vilket innefattar det regionala utvecklingsansvaret, hälso- och sjukvårdsuppdraget och det kommunala uppdraget. Region Gotland styrs även av lagar och förordningar.

 

Region Gotlands styrmodell från Vision till mål.

Region Gotlands styrmodell består av olika delar som alla är viktiga delar i styrningen.

 

Visionen är en ledstjärna i det Region Gotland gör och pekar ut hur vi vill att Gotland ska vara i framtiden – visionen visar vart vi är på väg.

Region Gotlands vision lyder

Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet

Gotland är fyllt av livskraft och kreativitet. Här kan människor och verksamheter utvecklas och bidra till en bättre värld. Här finns närhet och plats för alla delar av livet, i alla åldrar.

Den regionala utvecklingsstrategin är det styrdokument som väger tyngst för Region Gotland. De gemensamma och långsiktiga målen för Gotland, som uttrycks i den regionala utvecklingsstrategin, utgör utgångspunkt för att konkretisera och prioritera för organisationen Region Gotland på kortare sikt.

Vårt Gotland 2040 – regional utvecklingsstrategi för Gotland

En del av den politiska styrningen sker genom styrdokument. I styrmodellen ingår de styrdokument som är beslutade av regionfullmäktige inom områden av väsentlig betydelse för Region Gotland och som är långsiktiga och aktiverande. Styrdokumenten pekar ut hur vi vill förändra och utveckla verksamheten.

Region Gotlands författningssamling och styrande dokument

Regionfullmäktiges prioriteringar är koncerngemensamma prioriteringar för att nå vision och mål i den regionala utvecklingsstrategin. Här anges vad Region Gotland ska prioritera för att utveckla Gotland och skapa bästa möjliga livskvalitet för alla som bor och verkar på Gotland.

Regionfullmäktiges prioriteringar

För att styra och prioritera fastställer regionfullmäktige mål för regionens nämnder. Målen finns både som koncerngemensamma, och gäller då flera nämnder, och nämndspecifika för respektive nämnd. Nämnder har ansvar inför fullmäktige att verkställa regionfullmäktiges mål.

Regionfullmäktiges mål

Varje nämnd har ett tydligt grunduppdrag. Uppdraget beskriver själva syftet med nämndens verksamheter. Bolagets uppdrag uttrycks i bolagsordning och ägardirektiv.

Regionfullmäktige kan även ge specifika uppdrag som gäller en eller flera nämnder. Genom att synliggöra uppdrag i styrmodellen förtydligas att regionfullmäktige även kan styra nämnderna genom specifika uppdrag kopplade till nämndens grunduppdrag.

Nämndernas och bolagets uppdrag

Varje nämnd har koncerngemensamma mål och nämndspecifika mål. Målen utgår från nämndens uppdrag, det vill säga syftet med verksamheten och ska följas upp och utvärderas årligen. Målen föreslås av nämnd och beslutas av regionfullmäktige

Nämndens mål

Bolagets mål

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00