Kontakt

Paola Ciliberto
Enhetschef kultur
Tel: 0498-26 42 00, 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd
Tel: 0498-26 96 28, 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare, skapande skola samt offentlig konst
Tel: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

Övriga, se Kontakt Kulturenheten >>>

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vera Kebbe med band på Kf Roxys jazzclub dec 2018 (foto: Anna Ericsson)

Alla kulturstöd

Nedan listas samtliga ekonomiska kulturstöd som är sökbara hos Region Gotland. 

Kulturföreningar och kulturorganisationer och arrangörer kan ansöka om verksamhetsbidrag, arrangörsstöd, rabatterade resor, tryckningsstöd och stöd till filmproduktion. Läs om dessa i listan längre ner på sidan!

Är din förening nystartad eller har verksamhet för ungdomar, pensionärer eller personer med funktionsvariationer? Då kan du också vara berättigad till stöd från fritidsavdelningen. 
 

Särskilda stöd med anledning av Covid-19

Under Covid19-pandemin erbjuds temporära bidragsformer. I listan nedan finns information om Arrangemangsstöd - förstärkt 2021.

Övriga särskilda stöd under pandemin finner du på länken:
Läs mer om Stöd under pandemin >>>

Region Gotlands kulturenhet har en överenskommelse med Destination Gotland (DG) som innebär att kulturaktörer erhåller rabatterade priser på resor till och från Gotland. Reserabatten utges till resenären via organisationer som erhåller någon form av kulturstöd från Region Gotland. Undantag är attraktiva avgångar i samband med helger och storhelger. Biljetterna är ombokningsbara och varje rabattkod är giltig för resa med upp till 9 personer och ett fordon.

Rabatten varierar i storlek beroende på val av avgång, men gör biljetten ca 10-40% billigare jämfört med motsvarande ombokningsbar biljett. Rabatten erhålles genom att resenären vid bokning av resa anger en rabattkod.

För att få aktuella koder kontaktar du någon av oss på kulturenheten.

Utdelning av rabattkoder sker när en eller flera personer ska utföra ett arbete inom kulturområdet som innebär ett resande till eller från Gotland. Rabatterna gäller således både för personer på Gotland som ska resa till fastlandet för ett kulturuppdrag och för personer som ska resa till Gotland för ett kulturuppdrag. Personer skrivna på Gotland har en lägre rabatt än tillresande. 

Aktuell rabattkodperiod just nu är: hela 2021 (utom för resor i vecka 25-34)

Skicka ett mail där du uppger resornas syfte, resenärernas antal och om det gäller personer folkbokförda här eller inte samt om det är resa till eller från Gotland som ska göras.

Kontaktpersoner till vilka anmälan görs:

Madeleine Nilsson
madeleine.nilsson01@gotland.se 
073-765 82 62

Hanna Wärff-Radhe

hanna.warff-radhe@gotland.se 

073-765 80 91

Beredning pågår just nu för omgång 3 (3) av de förstärkta arrangemangsstöden för 2021.

Beslut kommer under vecka 47.

Arrangemangsstöd för 2022 öppnas 1 januari 2022.

Stödet avser kulturarrangemang, det vill säga tidsbegränsade aktiviteter i form av t ex föreställningar, utställningar, konserter eller seminarier. Arrangemangsstödet syftar till att tillgängliggöra kultur, genom möten med publik/deltagare/användare. Det gäller arrangemang inom samtliga konstarter såsom bildkonst, litteratur, dans, musik, teater, film och kulturarv som presenteras för en publik. 

Under 2021 läggs extra vikt vid tillgängliga och smittsäkra mötesplatser (digitala såväl som fysiska) samt publikarbete för återstart av kulturen.

Arrangemangsstöd kan sökas av såväl organisationer som enskilda personer, företag eller grupper. Även kulturorganisationer som erhåller verksamhetsstöd för sina arrangemang kan söka, om anpassningar på grund av pandemin innebär ökade kostnader. 

Ansökan kan ske under tre söktillfällen:
1/5 – 10/6
15/7 – 15/9      
1/10 – 15/11

Bedömningskriterier

Arrangemanget ska vara offentligt och marknadsföras för allmänheten. Hur väl arrangemanget svarar mot mål i Kulturplan 2021-2024, såsom tillgänglighet, inkludering och jämställdhetsperspektiv, beaktas särskilt.

Utöver detta bedöms arrangörsmässig och konstnärlig kvalitet, arrangörens erfarenhet samt arrangemangets lokala förankring och aktualitet. I ansökan ska även arrangemangets ekonomiska behov, egen insats och övrig finansiering framgå.

Sökande ska beskriva vilka insatser som planeras för att kunna säkerställa att arrangemanget är smittsäkert och följer gällande restriktioner och regler, se
Folkhälsomyndigheten
Polisen
Region Gotland

I bedömningen av ansökningar eftersträvar Region Gotland en god geografisk och innehållsmässig spridning.

Villkor

Att arrangemanget erhåller stöd från Region Gotland skall tydligt framgå i all marknadsföring.

Bidragsmottagaren skall efter genomfört arrangemang inkomma med en skriftlig redovisning innehållande utvärdering och redovisning av ekonomiskt utfall.

Övrig information 

Om arrangemanget ej genomförs skall återbetalning av bidraget ske. Om arrangemanget genomförs vid annan tid eller med förändrat innehåll mot vad som angivits vid ansökan skall Kulturenheten på Region Gotland underrättas.

Utbetalning av beviljat kontantstöd sker så snart beslut är fattat.

Ansökan

Ansökan görs digitalt via vår självservicetjänst. Uppgifter som du bör ha tillhanda:
Organisationsnummer, kontonummer, adress. Projektbeskrivning, budget samt planer för smittsäkert arrangemang.  Undvik webbläsaren Safari, då den kan krångla. Logga helst in med ditt BankID då kan du spara ner formuläret och skicka in det när du vill. Gör du ansökan direkt i webbläsaren har du bara en viss sessionstid.

Verksamhetsstöd kan sökas av bidragsberättigade kulturorganisationers till den ordinarie verksamhet som organisationen planerar för nästkommande kalenderår. Stödet utgår för att bidra till att täcka organisationens löpande kostnader för sin verksamhet, t.ex. lokalhyror, personal, medlemsvård och föreningsaktiviteter. Verksamhetsstöd utgår ej till investeringar och fastighetsrelaterade kostnader.

Med bidragsberättigad kulturorganisation avses föreningen (eller sammanslutning i andra organisationsformer) som är verksamma på Gotland inom något eller några av kulturområdena inom kulturarvet eller konsterna (teater, musik, dans, litteratur, bild och form) eller bedriver en gränsöverskridande och nyskapande verksamhet. Kulturorganisationer kan vara arrangerande eller utövande inom något eller flera konstområden, kulturminnesvårdande eller samordnande.

Bidragsberättigad organisation ska uppfylla följande villkor: Organisationen ska bedriva en regelbunden och kontinuerlig verksamhet, vara demokratisk såväl vad beträffar uppbyggnad som syfte, ha öppet medlemskap i enlighet med föreningens stadgar, följa sina stadgar och ha en stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer. Organisationen ska även inneha bankkonto (motsvarande) och ett organisationsnummer.

Beslut om verksamhetsbidrag fattas av Regionstyrelsen i slutet av varje år och bidrag beviljas då för nästkommande år.

 

OBSERVERA: Ansökan om verksamhetsstöd görs digitalt via vår e-tjänst.

Ansökan för 2023 öppnar den 1 maj 2022.

För att kunna genomföra ansökan om verksamhetsstöd som kulturorganisation måste verksamhetsplan och budget bifogas för det året som ansökan avser. Alla årsmöteshandlingar ska hållas tillgängliga och kunna skickas in på begäran. 

Det är viktigt att ansökan motiveras. Budget och verksamhetsplan för nästkommande år kommer tillsammans med ansökans motivering att vara det främsta underlaget för vår bedömning av föreningens behov av bidrag.

Har du frågor, kontakta gärna Madeleine Nilsson på telefon 0498-26 96 28 eller e-post madeleine.nilsson01@gotland.se

Hos Film Gotland kan söka stöd till produktion av film, få tips och råd om du vill arrangera filmaktiviteter på Gotland eller få kontakt med filmare, filmarbetare eller andra filmaktörer. 

Ansökningsblankett för filmstöd hittar du här.

Film Gotland ger stöd till ca 20-30 kortfilmsprojekt om året. Är du ung och vill prova på att göra film är du också mer än välkommen att höra av dig till oss.

Stödet ska främja utgivning av lokal litteratur och kan ges till tryckning av litteratur som i huvudsak handlar om Gotland eller vars innehåll har tydlig anknytning till Gotland. 

Ansökan kan inlämnas löpande under året, beslut tas två ggr/år och ansökningar behandlas som inkommit t o m 31/3 respektive 30/9. 

Här kan du läsa mer om tryckningsstödet