Sök

Grönplan för Gotland

Region Gotland har tagit fram en grönplan som kartlägger och beskriver Gotlands grönstruktur.

Med grönstruktur menas all mark med växtlighet, från parken i kvarteret med buskar och träd till den blommande vägrenen på väg till och från skola, jobb eller fritid. En rik grönstruktur bidrar till exempel till människors hälsa och kan mildra negativa effekter från klimatförändringar.

Syftet med grönplanen är att få en helhetsbild av naturens värden för långsiktig planering och skötsel av regionens mark.

Grönplanen används som underlag för planering och i utveckling av Region Gotlands mark. Den kan användas av alla för att få kunskap och inspiration om åtgärder för exempelvis biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Grönplanen innehåller

  • En beskrivning av natur- och kulturlandskapet på Gotland.
  • Vision ⇒ Mål ⇒ Strategier ⇒ Åtgärder och planeringsriktlinjer.
  • Ekologiska samband i Visby. Kunskapsunderlag som visar kärnområden för biologisk mångfald och spridningsmöjligheter för arter i landskapet.
  • Ekosystemtjänster i de större tätorterna. En kartläggning av naturens gratistjänster, exempelvis vilka platser som dämpar buller eller renar luft och vatten.
  • Sociotopkartering i de större tätorterna. En kartläggning där medborgarna har fått tycka till om sina gröna favoritplatser.
  • Gotlands naturtyper. Beskrivningar, hotfaktorer och riktlinjer för bevarande.
  • Förslag på utveckling av grönstrukturen i de större tätorterna. Exempelvis gröna stråk för människor och biologisk mångfald att röra sig i.
Kart illustration strategisk karta över Fårösund

Utsnitt ur strategisk karta för Fårösund som föreslår utvecklingsinriktningen för grönstrukturen.

Översiktsplanering

Gotlands översiktsplan som nu är under revidering, har en stark koppling till grönplanen. Grönplanen fungerar som kunskaps- och planeringsunderlag till Översiktsplanen.

Tack till alla som medverkat i arbetet med grönplanen!

Grönplanen har tagits fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen och Teknikförvaltningen på Region Gotland. Andra förvaltningar och konsulter har medverkat. Särskilt tack till allmänheten som skickat in synpunkter under samrådet av grönplanen. Alla synpunkter har beaktats och flera förbättringar har gjorts tack vare dem.

Arbetet startade 2018 och Grönplan för Gotland kunde antas av Regionfullmäktige den 18 september 2023.

Länkar

Kontakta Region Gotland

Frågor om natur och miljö

Hållbarhet- och miljö
Johanna Snöbohm, planenheten
Tel. 0498-26 94 33
E-post johanna.snobohm@gotland.se

Ekologiska samband
Johan Andersson, kommunekolog
Telefon 0498-26 93 34
E-post johan.andersson02@gotland.se

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juli 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt