Sök

Frågor och svar: Sänkt hastighet i Visby tätort

Region Gotland har tagit beslut om att sänka hastigheten inom Visbys tätbebyggda områden från 50 km/tim till 40 km/tim. Ändringen syftar bland annat till att förbättra luftkvaliteten i Visby.

Frågor och svar om de nya hastigheterna

För att förbättra luftkvaliteten och öka trafiksäkerheten. En god luftkvalitet och minskade bullernivåer är också en förutsättning för att kunna ta fram de detaljplaner som behövs för att bygga fler bostäder.

Ändringarna berör gator inom Visbys tätbebyggda område. De nya hastigheterna i Visby kommer att införas etappvis med planerad omskyltning i september 2024. De exakta sträckorna kommer att beskrivas i de lokala trafikföreskrifterna som kommer att upprättas.

Hastighetsöversynen i Visby är först ut och kommer att följas av översyner och anpassningar i fler tätorter.

Restiderna påverkas med 2-5 procent. I och med hastighetssänkningen från 50 km/tim till 40 km/tim kommer det bli en mycket liten förlängning av restiden. För en normal resa i tätorten innebär det mindre än en halv minuts längre resa.

När Region Gotland bygger om eller bygger nya vägar utformar vi dem så att det ska vara enkelt att hålla rätt hastighet. Vi bygger bland annat gupp, cirkulationsplatser och anlägger planteringar för att minska hastigheten. Det pågår även ett systematiskt arbete med att öka trafiksäkerheten vid övergångställen.

Hastighetsbegränsningen på 30 km/tim kommer fortsatt att gälla vid alla skolor, lekplatser (om det finns vägar i nära anslutning) och i alla bostadsområden där kommunen är väghållare.

Hastighetsbegränsningarna ska skapa en mer bilfri tätort där transporterna tar mindre plats. När trafiken lättar kommer tillgängligheten att öka för den som behöver använda bil. Gotland är en glesbygdskommun med relativt få tätorter vilket påverkar våra resvanor. Även den som har bilen som huvudsakligt färdmedel kan bidra till en bättre miljö, exempelvis genom att hålla hastighetsbegränsningen, planera sin körning och välja rätt däck.

Region Gotland arbetar brett för att skapa hållbara livsmiljöer och främjandet av god luftkvalitet är en viktig del av det. Att vi sänker hastigheterna är en flera åtgärder som genomförs. Utredning för ett nytt stadslinjemätet för kollektivtrafiken och utbyggd infrastruktur för cykel och gång är andra viktiga åtgärder. Fler åtgärder utreds i enlighet med Region Gotlands åtgärdsprogram för att minska halten av skadliga partiklar i Visby.

Mer information om arbetet för att förbättra trafiksäkerhet och luft

Läs mer om Region Gotlands arbete med trafiksäkerhet, hastighetssänkningar och luften utomhus i länkarna nedan.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt