Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Kontrollera att det inte finns särskilda förhållanden

Här hittar du riktlinjer för grävningsarbeten under särskilda förhållanden. Du som söker måste noga kontrollera om ditt arbete kräver särskilda tillstånd.

Akuta grävningsarbeten

Akuta arbeten kan utföras omedelbart men de ska omgående anmälas till Regionen. Vid akuta arbeten ska ett mejl skickas omgående till: gravtillstand.ta-plan@gotland.se. En formell ansökan om grävtillstånd och TA-plan skickar du in senast nästkommande dag.

Ledningsägare som kan råka ut för akuta händelser bör på förhand ha ordnat en generell TA-plan eller liknande. Detta förenklar din process och tillåter att arbetet kan påbörjas omedelbart.

Vid alla akuta arbeten ska du som är ansvarig utföra en digitalt dokumenterad egenkontroll med fotografi eller rörlig bild. Egenkontrollen ska omfatta dokumentation enligt ovan på samtliga åtgärder under mark samt på träd. Den ansvariga utföraren behöver själv ta kontakt med och informera berörda. Berörda kan vara polis, räddningstjänst, ambulans och kollektivtrafik.

Ett akutärende definieras som sådana arbeten där en omedelbar uppschaktning måste göras då:

 • En situation som är eller kan bli samhällsfarlig har uppstått.
 • Det finns uppenbar risk för personskador.
 • Det finns uppenbar risk för betydande skador på egendom.

Markupplåtelse

Om ditt arbete kräver användning av allmän platsmark ska du ansöka om tillstånd om användning av offentlig plats hos Polisen. Region Gotland ska sedan yttra sig om ansökan och har vetorätt. Regionen har även rätt att ta ut en avgift enligt en fastställd beslutad taxa.

En markupplåtelse krävs om platsmark behöver användas för:

 • Upplag – Avgränsat område för tillfällig deponering av bland annat avfall eller material
 • Skyltar
 • Arbetsbodar
 • Containrar
 • Eller liknande.

En fastighetsägare som exempelvis vill använda en gångbana för en byggnadsställning i samband med ett måleriarbete på sitt hus måste söka om polistillstånd och markupplåtelse för den ytan som man vill använda samt ansöka om en TA-plan.

För att ta reda på vilka tillstånd som krävs, använd gärna vårt verktyg:

Skiss över vilka tillstånd som behövs för din ansökan

Region Gotland har satt upp riktlinjer och krav för hur uppsättning och hantering av byggnadsställningar får gå till. Under den tid på dygnet som arbete med upp- och nedmontering pågår ska arbetsområdet spärras av och gående hänvisas till gångbana på andra sidan gatan eller med hänvisningsskylt vid närmaste övergångsställe.

Följande riktlinjer gäller för byggnadsställningar på Region Gotlands mark:

 • Fri gångbaneyta ska kunna garanteras vid sidan av ställningen på minst 1,8 meter. Kan detta inte uppfyllas skall ställningen utgöras av en tunnel med en fri gångbaneyta på minst 1,8 meter.
 • Fri höjd genom hela gångtunneln ska vara 2,5 meter.
 • Byggnadsställningens gångtunnel ska vara tillgänglighetsanpassad så att personer med funktionsnedsättning kan röra sig igenom gångtunneln.
 • Gångtunneln ska vara belyst under dygnets mörka timmar
 • Ställningen ska monteras på underpallningar av plank eller likande med längsgående underlägg längs med hela ställningens längd, avkänningsbar för personer med nedsatt synförmåga som använder teknikkäpp.
 • Underlägget ska vara utformat så att ingen snubbelrisk uppkommer. Öppningar i underpallning och ledare får göras där gångtrafik av praktiska skäl måste tillåtas passera.
 • Spirorna ska vara inklädda med kontrastfärgade plaströr upp till 2 m höjd.
 • I början och slutet på ställningen ska spirorna vara inklädda med något stötdämpande material. Kopplingar ska vara täckta. Inget får sticka ut utanför de heltäckande plaströren.

Tätt skyddstak med fallskydd ska vara monterat över hela den gångbaneyta som ställningen upptar. Det ska:

 • Utgöras av tätt material, typ plank, plyfa eller liknande
 • Ansluta tätt mot innerfasad
 • Placeras minst 2,5 m över gångbana, 3 m över cykelbana och 4,6 m över körbana
 • Sträcka sig minst 50 cm utanför byggnadsställningen
 • Ha en minst 60 cm hög skärm i ytterkant.

Ställningens påverkan på berörda lokaler på gatunivå ska minimeras. Skyltfönster och skyltar ska skymmas så lite som möjligt, entréer till butiker och fastigheten ska vara fullt framkomliga. Påkörningsskydd ska alltid finnas och vara placerat i kant med skyddstakets ytterkant.

Byggnadsställningen ska utmärkas med sidomarkeringsskärm mot körriktningen. Under mörka perioder samt vid nedsatt sikt ska byggnadsställningen vara försedd med impulslykta mot körriktningen.

Byggnadsställningars utformning ska täckas med väv eller liknande material. Materialet som används ska vara av brandsäkert material och vara anpassad för det arbete som ska utföras. Byggnadsställningars golvytor måste vara av metall och inte av trä. Detta för att minimera risken för spridning av brand i Visby innerstad.

Lokal trafikförordning – LTF

I samband med ett arbete kan det finnas behov av en lokal trafikföreskrift (LTF), det vill säga särskilda trafikregler som ska gälla på en viss plats eller inom ett visst område. Exempelvis om det behövs ett parkeringsförbud för att arbetet ska kunna genomföras.

Om ett arbete kräver en LTF ska du ange och beställa detta via ansökan om trafikanordningsplanen. Där ska det tydligt framgå vad föreskriften omfattar, när den behöver börja gälla, sluta gälla och när arbetet skall påbörjas.

En LTF behövs för att exempelvis parkeringsövervakning ska kunna ske enligt de lagkrav som krävs och för att man ska kunna flytta ett eventuellt fordon som hindrar ett arbete på väg.

Nedmontering av skyltar, provisorisk uppsättning samt återuppsättning till ursprungligt skick vid arbetets slut bekostas av sökanden och kan säkerställas med hjälp av fotodokumentation av den sökande.

Skyltar eller vägmärken som skadats under byggtiden ska ersättas med nya på sökandes bekostnad.

Föreskrifter kan behövas i andra fall än vid gatuarbeten. Det kan behövas till exempel för parkeringsförbud, vid evenemang eller vid dispenser av olika slag av begränsningar som gäller för en viss tidsperiod.

Grävningsarbete relaterat till markförorening

Att utföra grävarbete på mark som är förorenad kan innebära risker för personal, närboende och miljön.

Innan du påbörjar ett grävarbete behöver du undersöka om det finns risk för föroreningar på platsen eller i dess närhet. Information om potentiellt förorenade områden efter olika miljöfarliga verksamheter finns hos Länsstyrelsen. Även andra platser än de som finns med i Länsstyrelsens register kan vara förorenade, till exempel om utfyllnad har gjorts med schaktmassor. Samråda med enhet miljö inom samhällsbyggnadsförvaltningen när du är osäker.

Om det finns risk för markförorening kan en markundersökning behöva utföras. En särskild provtagningsplan kan behöva tas fram. Samråd med enhet miljö om hur det bör göras. Miljö- och byggnämnden (utförare enhet miljö) är i de flesta fall tillsynsmyndighet över förorenade områden men ibland kan det vara Länsstyrelsen eller Försvarsmakten. Tillsynsavgift tas ut för handläggningstiden.

Om föroreningar påträffas i markundersökning ska enhet miljö omgående informeras. Innan grävarbete kan påbörjas inom ett område som konstaterats vara förorenat behöver normalt en anmälan om saneringsåtgärd utföras till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska göras i god tid innan arbetet planeras påbörjas.

I ett beslut om saneringsåtgärd regleras vad som ska åtgärdas och hur mycket samt vilken redovisning som ska ske efter åtgärden. Det kan även ställas krav på vilken kvalité nya massor som tillförs ska ha.

Inför markundersökningar och saneringsåtgärder bör sakkunnig anlitas som styr och utför arbetet. Det finns flera miljökonsultföretag som är verksamma på Gotland som du kan ta kontakt med.

Sekretessbelagda grävningsarbeten

Om det krävs att ett grävningsarbete utförs under sekretess behandlas ansökan på ett annat sätt. Du som sökande skickar först ett mejl till Region Gotland för att upprätta ett sekretessbelagt ärende. Du måste i mejlet ange att arbetet är sekretessbelagt. Region Gotland skapar då ett sekretessbelagt ärende och ger dig sedan klartecken att skicka in din ansökan till oss.

Kontakta Region Gotland via mejl: gravtillstand.ta-plan@gotland.se

Grävningsarbete vid enskild väg med statsbidrag

Region Gotland sköter underhåll och drift på runt 400 enskilda vägar med statsbidrag. Detta innebär att regionen enbart står för skötsel på vägen. Det juridiska ansvaret ligger helt på väghållaren. Ofta uppstår missförstånd att det är Region Gotland som står som ägare av enskilda vägar men så är inte fallet. För att få reda på vem som står som ägare på en enskild väg skall Lantmäteriet kontaktas.

När det gäller ledningsnät som ägs av Region Gotland ska det alltid göras en vatten- och avloppsgranskning inför alla grävningsarbeten. På Region Gotlands webbplats finns en e-tjänst för VA-granskning när arbetet sker på icke-kommunal mark.

Evenemang, marknader och tävlingar

Polistillstånd och en granskad TA-plan måste finnas vid evenemang, marknader, filminspelningar och idrottstävlingar där man gör avstängningar eller leder om trafiken. En TA-plan gör att Region Gotland kan bedöma om evenemanget görs på ett sådant sätt att framkomlighet och trafiksäkerhet kan garanteras.

Om evenemanget påverkar trafiken är det du som arrangerar evenemanget som är ansvarig att ta fram en TA-plan för granskning. Om ett arbete eller evenemang inte följer den beviljade TA-planen kan du som är ansvarig för evenemanget få en sanktionsavgift.

För att arrangera ett evenemang och liknande på offentlig plats måste du ansöka om ett polistillstånd. Ange i polisansökan att ni kommer skicka in en separat ansökan för TA-plan. Till offentlig plats räknas väg, gata, trottoar, torg, park eller annan plats som används av många människor. Offentliga platser ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.

Vid tävlingar ska det finnas flaggvakter eller funktionärer där deltagare passerar vägar och övergångsställen. Det kan också behövas informationsskyltar för att varna andra trafikanter. Om påverkan är mycket liten kan det räcka med att informationen kommer med i ansökan av användning av offentlig plats. Vid större påverkan av trafiken ska en TA-plan inkomma.

Intermittenta arbeten

Intermittent arbete är arbete som utförs ifrån arbetsfordon och fortskrider framåt ryckvis eller som utförs under låga hastigheter som avsevärt avviker från den normala trafikrytmen. Intermittent arbete utförs från fordon med en säker manöverhytt och bör utföras i perioder med låg trafikintensitet.

Om personal befinner sig i körbanan eller i vägområdet får den verkliga hastigheten av passerande fordonstrafik inte överstiga 30 km/tim. Markbundna utmärkningar och varningsskyltar kan utelämnas om siktförhållandena är goda.

Förhållanden när sikten är god:

 • 90 km/tim = 300 m
 • 80 km/tim = 250 m
 • 50 km/tim = 125 m.

På trafikintensiva gator med hastigheter över 70 km/tim måste ett skyddsfordon användas som ska vara utrustad med energiupptagande skydd (TMA). Fordonet ska också vara utrustad med de avstängningsanordningar och vägmärken som krävs. Även andra fordon kan ha krav om att vara utrustade med energiupptagande skydd.

Ett fordon som står stilla betraktas numera som en vanlig vägmärkesbärare och kan bära alla slags vägmärken. Vid intermittent arbete ska varnings-och skyddsanordningar vara fordonsbundna.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2024