Sök

Så här överklagar du beslut

Hitta på sidan

Den som bor på Gotland kan överklaga beslut som Region Gotland fattat. Det finns två typer av överklaganden som kan lämnas in för prövning.

Laglighetsprövning

Om du är missnöjd med ett beslut som regionen har fattat, kan du överklaga det.

Du måste göra det skriftligt inom tre veckor från den dag som beslutet publicerades på regionens officiella anslagstavla.

Om överklagandet godkänns, upphävs beslutet och regionen måste ta upp ärendet igen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som fattas av Region Gotland kan överklagas till en överprövande myndighet som länsstyrelsen eller förvaltningsrätten. Det beror på vilken typ av beslut det gäller.

Beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär

Klagorätt har den som beslutet angår och om beslutet gått denne emot.
Överklagandet måste lämnas in skriftligen till den myndighet inom regionen som fattat beslutet.
Klagotiden är oftast tre veckor från det att den klagande fick del av beslutet.

Beslut som kan överklagas för laglighetsprövning

Klagorätt har den som är medlem av Region Gotland, t.ex. är folkbokförd, fastighetsägare eller kommunalskattebetalare på Gotland.
Överklagandet måste lämnas in skriftligen till Förvaltningsrätten i Stockholm.
Klagotiden är tre veckor från den dag som beslutet publicerades på regionen webbplats.

Vad händer om mitt överklagande godkänns?

Beslutet upphävs.
Om regionen har vidtagit någon verkställighet, t.ex. avgett yttrande, ingått avtal eller påbörjat arbete, måste det beslutas om hur den verkställigheten ska rättas.

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2024
Dela sidan