Sök

Regionarkivet Gotland

Regionarkivet Gotland bevarar handlingar utifrån allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar, för forskning och Region Gotlands egna verksamheter samt för rättsväsendet.

Besökstorget Regionarkivet

Besökstorget på Regionarkivet

I regionarkivet finns både analoga och digitala handlingar från lands­kommunerna, storkommunerna, Visby stad, Gotlands läns landsting och Gotlands kommun/Region Gotland. Tidsomfånget för handlingarna sträcker sig från år 1863 fram till idag. Förutom kommunala arkiv finns även vissa enskilda arkiv med kommunal anknytning.

Regionarkivet får löpande in allmänna handlingar i original från regionens verksamheter.

Allmänna handlingar

Rätten att ta del av allmänna handlingar står inskriven i grundlagen och bevaras enligt Arkivlagen (1990:782).

En allmän handling är något som innehåller information i skrift eller bild. Det kan också vara en "upptagning", det vill säga information som kräver ett tekniskt hjälpmedel för att läsas eller uppfattas, exempelvis e-post, CD eller ljudband.

Offentlighetsprincipen (2 § Tryckfrihetsförordningen) ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar det vill säga att gratis läsa dem och/eller mot avgift få en kopia på handlingar. De finns allmänna handlingar som är belagda med sekretess i upp till 70 år. Vid begäran om att få del av sekretessbelagda allmänna handlingar sker en menprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Regionarkivets uppdrag

Alla svenska myndigheter skall enligt 7 § arkivlagen (1990:782) stå under tillsyn av en arkivmyndighet. Regionarkivet Gotland har bland annat i uppdrag att:

 • utöva tillsyn och ge rådgivning åt regionens förvaltningar, till exempel i gallringsfrågor genom att granska planer och upprätta riktlinjer
 • besvara förfrågningar från allmänheten och regionens förvaltningar
 • ta emot arkivleveranser från regionens förvaltningar
 • bevara och vårda arkivmaterial, vilket till exempel innebär att ordna, förteckna och upprätta register över arkivbeståndet
 • tillgängliggöra och informera om arkivmaterial, till exempel bemanna Arkivcentrums informationsdisk, göra utställningar och hålla föredrag (inom ramen för vår programverksamhet tillsammans med Riksarkivet Visby)

Besök regionarkivet

Alla är välkomna att besöka regionarkivet för att studera handlingar, forska och lämna in handlingar. Ett besök på regionarkivet är kostnadsfritt.

Till oss kan du komma om du:

 • behöver få fram uppgifter om något som hänt på Gotland inom kommunal verksamhet
 • vill forska om någon kommunal verksamhet
 • ska skriva uppsats om något som berör kommunal verksamhet
 • är intresserad av vilka arkiv vi har
 • vill veta mer om vår verksamhet

Parkering

Det finns gott om avgiftsfria parkeringsplatser i direkt anslutning till Arkivcentrums entré, fyra av parkeringsplatserna är avsedda för personer med funktionsnedsättning.

Kapprum och förvaringsboxar

I entréhallen finns kapprum och gratis förvaringsboxar.

Besökstorg och seminariesal

I besökstorget finns bland annat våra arkivförteckningar och en informationsdisk som bemannas av regionarkivet under våra öppettider. I anslutning till besökstorget finns toaletter och ett pausrum försett med kylskåp, kaffebryggare, mikrovågsugn och diskbänk. I vår seminariesal finns hörslinga monterad.

Läsesal

I läsesalen kan du på plats studera handlingar. Du kan göra din beställning av originalhandlingar i receptionen, prata med regionarkivets personal. Observera att vi vanligen inte har möjlighet att samma dag lämna ut handlingar som omfattas av sekretess.

Det finns också möjlighet att förbeställa material innan ditt besök. Du kan antingen ringa oss eller skicka din förfrågan via e-post eller använda våra e-tjänster. Tala också om när du tänkt besöka oss. Det är viktigt att vi har kontaktuppgifter till dig ifall vi har några frågor kring det material du vill ta del av/titta på.

Du kan beställa fram handlingar till vår läsesal senast en halvtimme innan stängning, se ”Öppettider”.

arkiverat material i bokhylla

Söker du handlingar?

För att ta del av arkivförteckningar av de handlingar som finns i regionarkivet kan du använda Nationell ArkivDatabas (NAD), se länk nedan.

Det går också att besöka oss och ta del av arkivförteckningarna i pärmar på Arkivcentrum Gotland (se adressuppgifter under ”Besöka/kontakta regionarkivet” och tillgänglighet under ”Öppettider”)

För att beställa fram handlingar, antingen på plats hos oss eller få kopia av handling digitalt via mail, kan du använda någon av våra e-tjänster. Klicka på kategori nedan för vägledning och länk till e-tjänst. Du kan också göra din beställning genom mail eller telefon.

När du beställer handlingar som faller under offentlighets- och sekretesslagen blir väntetiden längre än för offentliga handlingar, eftersom utlämnandet enligt lag måste prövas.

Observera: när det gäller patientjournaler så förvarar vi huvudsakligen journaler från avlidna personer. För att vi ska hitta en patientjournal måste du tala om namn och födelsedata på patienten samt när och var patienten har vårdats. Om patientjournalens uppgifter är yngre än 70 år kommer vi att fråga varför du söker uppgifterna och begära information som styrker vem du är. Därefter gör regionarkivet en menprövning för att komma fram till vilka uppgifter som kan lämnas ut.

Regionarkivet förvarar äldre bygglovsansökningar och ritningar i original på papper (eller väv). Handlingarna förvaras i ordning efter socken, fastighetsbeteckning och år. Nedan kan du se vilka handlingar som finns i regionarkivet.

Det här behöver du veta före kontakten med Regionarkivet:

 • vilken beteckning fastigheten hade vid den tidpunkt som
  ansökan lämnades in
 • vilket år (ungefär) som bygglovet beslutades

Så här går det till

Du kan antingen besöka oss i Arkivcentrum Gotland, skicka e-post eller ringa. Du kan även beställa bygglovshandlingar via en E-tjänst - se ovan länk till allmänna förfrågningar.

Om du besöker oss får du fylla i en beställningsblankett med uppgifter utifrån våra register till byggloven. Originalhandlingarna tas fram till läsesalen, där du själv får leta fram uppgifter. Det kan ta tid att beställa fram och att leta bland originalhandlingarna, så kom gärna i god tid!

Om du ringer eller skickar e-post till oss behöver vi veta vilken typ av handling du söker, så att vi kan hjälpa till på bästa sätt.

Kopiering upp till A3-format är möjlig. Enstaka kopior kan vi vanligen ordna direkt, kopiorna kan även skickas per post eller e-post. För större format finns möjlighet att anlita en kopieringsfirma. Kostnaden för kopiering debiteras enligt taxa

Vad finns var?

De akter som finns i regionarkivet är inte alltid fullständiga. Pappersoriginal från tiden omkring 1976 och framåt kan finnas kvar hos samhällsbyggnads-förvaltningen.

 • Bygglov Gotlands kommun/Region Gotland 2008-
  Samtliga handlingar finns hos samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Bygglov Gotlands kommun 1971-2007
  Original på papper finns i regionarkivet, materialet är även mikrofilmat/skannat hos samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Byggnadslov Visby stad 1876-1970
  Original på papper finns i regionarkivet, materialet är även mikrofilmat/skannat hos samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Byggnadslov landsbygden 1952-1970
  Original på papper finns i regionarkivet.
 • Byggnadslov landsbygden före 1952 - endast Othem/Slite
  Original på papper finns i regionarkivet (fr.o.m. 1932).


För beställning via e-tjänst, se länk under "Allmänna förfrågningar" ovan ("Beställ handlingar från regionarkivet - E-tjänst")

I regionarkivet finns betygskataloger, betygskopior, examenskataloger m.m. från kommunala skolor och några friskolor. Observera att de senaste årens betyg finns kvar på skolorna. Betyg är offentliga uppgifter.

För att vi ska hitta ett betyg måste du tala om namn och födelsedata på den person betyget gäller, uppgifter om vilken skola personen gick på och vilket år det gäller.

Avgift för kopior:

0–9 sidor 0 kr
10 sidor 50 kr
Över 10 sidor +2 kr sida


Lämna in handlingar

Från och med 1860-talet och under flera decennier framåt förvarades handlingar ofta hemma hos kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda. Det här innebar ibland att en del handlingar blev liggande kvar på vindar och i uthus.

Har du eller någon du känner äldre arkivhandlingar i original hemma? (t.ex. från fattigvårdstyrelsen, barnavårdsnämnden, kommunalnämnden, folkskolan, hälsovårdsnämnden). Hör i så fall gärna av dig till regionarkivet!

Äldre kommunala arkiv innehåller mycket intressanta uppgifter, som alla i samhället har rätt att ta del av då de är allmänna handlingar. För den som söker information är det värdefullt att handlingarna förvaras på ett ställe, så att fler kan få nytta och glädje av det skrivna gotländska kulturarvet. Det är också viktigt att allmänna handlingar förvaras på ett betryggande sätt och skyddas mot stöld, skada, förstörelse och obehörig åtkomst.

Arkivcentrum Gotland

Arkivcentrum Gotland är sedan 2008 en samverkan mellan Regionarkivet på Gotland och Riksarkivet Visby (tidigare landsarkivet).

Till Arkivcentrum Gotland kommer besökare för:

 • att forska (till exempel för att fastighetsforska och släktforska)
 • att lära sig forska
 • att ”uppleva historia”
 • att ta del av allmänna handlingar och andra delar av det skriftliga gotländska kulturarvet

Arkivcentrum har ett omfattande och varierat utbud av utbildningar, seminarier och utställningar.

De gemensamma ändamålsenliga lokalerna innebär en trygg förvaring av det gotländska källmaterialet, tillgängligt för alla som är intresserade av den gotländska historien.

Syftet med Arkivcentrum Gotland är:

 • att förvara och tillgängliggöra Gotlands samlade arkiv (till exempel riksarkiv, regionarkiv, landstingsarkiv, folkrörelsearkiv, föreningsarkiv och näringslivsarkiv)
 • att vara ett arkiv-, informations- och kunskapscentrum
 • att värna offentlighetsprincipen och det öppna samhället
 • att skapa utrymme för det livslånga lärandet

Öppettider

För besök:

Tisdagar och onsdagar klockan 09.30–12.30.
Observera, ingen framhämtning av handlingar sista halvtimmen innan stängning.

Telefontider:

Måndag, torsdag och fredag klockan 10.00-12.00
Tisdag och onsdag klockan 13.00–15.00

Du kan under övriga tider nå oss via post, e-post och tala in på regionarkivets röstbrevlåda. Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Kontakta Region Gotland

Regionarkivet

Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, Visby

Regionarkivet, Region Gotland, 621 81 Visby

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00