Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öppen förskola

Öppen förskola vänder sig till de barn som inte går i annan förskola och till barnens vårdnadshavare eller dagbarnvårdare.

Den öppna förskolan ska vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande ges stort utrymme. Verksamheten utformas både efter barnens och de vuxna besökarnas behov. 

Öppen förskola är en pedagogisk verksamhet där barnen, i grupp och i nära samarbete med de vuxna besökarna, får möjlighet att lära och utvecklas.

De vuxna får möjlighet till kontakt och gemenskap. Besökarna är inte inskrivna utan avgör själva när och hur ofta de vill delta.