Sök

Stöd till fritids- och idrottsföreningar

Ideella föreningar med fritids- eller idrottsverksamhet kan söka olika stöd hos Region Gotland. Stöden riktas till föreningar som driver egen idrottsanläggning, har barn- och ungdomsverksamhet, är en pensionärsförening eller förening för personer med funktionsnedsättning. Även föreningar som har verksamhet inom socialt stöd kan söka bidrag.

Grundförutsättningar

 • Föreningen uppfyller kraven i de allmänna bestämmelserna.
 • Föreningen är registrerad i Region Gotlands föreningsregister.
 • Föreningen bedriver verksamhet för prioriterade målgrupper i Region Gotlands fritidsplan.

Prioriterade målgrupper

 • Barn och unga 7-20 år
 • Personer med funktionsnedsättning
 • Äldre 65+

Andra föreningar som kan söka bidrag

 • Föreningar som är verksamma inom socialt stöd.
 • Politiska ungdomsförbund.

Hantering av årsmöteshandlingar 2024

Alla föreningar som söker och får ekonomiskt stöd av Region Gotland ska varje år skicka in kompletta årsmöteshandlingar.

Dessa är

 • signerat årsmötesprotokoll
 • signerad revisionsberättelse
 • verksamhetsberättelse
 • resultat- och balansrapport.

Om din förening reviderat sina stadgar ska även dessa skickas in.

Du som föreningsansvarig kan ladda upp handlingarna via vår E-tjänst nedan. Årsmöteshandlingarna är en offentlig handling och bevaras i regionarkivet.

Anläggningsstöd idrottsplats

Stöd kan ges till ideella föreningar som driver egen idrotts- eller motionsanläggning för drift, underhåll och investeringskostnader.

Driftsstöd till idrottsanläggning

En förening som driver egen anläggning med regelbunden ungdomsverksamhet kan få stöd till kostnader för vatten och avlopp, sophämtning, el, värme, olja eller bensin till maskiner, försäkring på fastighet och fordon, städmaterial samt för mindre underhåll. Stödet regleras i huvudsak genom årliga avtal med respektive förening. Föreningar som inte har driftsavtal kan årligen ansöka om stöd för havda kostnader genom en e-tjänst.

Investeringsstöd till idrottsanläggning

En förening kan ansöka om investeringsstöd för sin egen idrottsanläggning upp till 70 procent av totalkostnaden, dock max 200 000 kronor. En investering får inte delas upp i flera ansökningar. Projektet ska kunna genomföras under året och ansöks via en e-tjänst, se nedan.

Motionsstuga, elljusspår

Stöd för driftskostnader ges till fyra motionsstugor på Gotland: Garde-, Kinner-, Svaide- och VOK-stugan under förutsättning att anläggningen är öppen för allmänheten med omklädningsrum, dusch, toalett och motionsspår. Utbetalning sker mot redovisning av anläggningens verksamhet och årsmöteshandlingar.

Ansök här senast 28 februari

Barn- och ungdomsstöd

Ideella föreningar kan söka stöd till verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år. Föreningen behöver ha minst tio medlemmar i bidragsberättigad ålder.

Aktivitetsstöd för barn- och ungdomsverksamhet

Aktivitetsstöd söks halvårsvis i efterhand.

 • Varje aktivitet måste vara ledarledd, pågå i minst 60 minuter inklusive eventuell omklädning samt ha minst tre deltagande medlemmar.
 • Det måste vara minst en ledare för 30 barn, två ledare för 60 osv.
 • Stöd ges inte till aktiviteter som anordnas av distrikts- eller riksorganisation eller till sammankomster inom skoldagens ram.
 • Sista ansökningsdag för 15 februari och 15 augusti varje år.

Ansökan sker via Region Gotlands e-tjänst, se nedan. Föreningen måste även fylla i närvarokort för varje aktivitet.

Aktivitetsstöd för idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet

Aktivitetsstöd söks halvårsvis i efterhand via IdrottOnline . Några bestämmelser för att kunna få stöd:

 • Varje aktivitet måste vara ledarledd och pågå i minst 45 minuter.
 • Det måste vara minst en ledare för 20 barn, två ledare för 40 barn och så vidare.
 • Sista ansökningsdag för idrottsföreningar är 25 januari och 25 augusti.

Resestöd

Föreningar kan få stöd för resor utanför Gotland som gäller ungdomar i åldern 12-20 år. Stödet baseras på Destination Gotlands idrottsresepris oavsett färdsätt.

 • Föreningen måste ha minst tio godkända sammankomster per år för att kunna få resestöd.
 • Idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet och RF SISU Gotland ansöker på RF-SISU Gotland webbplats, se nedan.
 • Sista ansökningsdag för idrottsföreningar är 15 januari och 15 juli, för övriga föreningar gäller 15 februari och 15 augusti.

Distriktsstöd

En förening med distriktsfunktion och som har samordningsansvar för minst två bidragsberättigade lokalföreningar kan få stöd för bland annat administration, samordning och utbildning. Stödet baseras på lokalföreningarnas medlemsantal.

Ansökan görs via e-tjänst senast den 15 februari varje år, se nedan.

Pengar i påse

Detta är ett projektstöd som ansöks av dig som är mellan 13-25 år. Läs mer och ansök här:

Ansök här senast den 15 februari och 15 augusti

Idrottsföreningar, anslutna till Riksidrottsförbundet

Fritidsarrangemang

Stöd kan sökas av ideella föreningar till enskilda, tidsbegränsade arrangemang. Arrangemanget ska stärka Gotlands fritidsutbud och Gotland som mötesplats.

Stöd kan exempelvis ges till arrangemang som

 • stärker devisen Gotland – Idrottens ö
 • arrangerande av idrottstävling, läger eller arrangemang under skollov
 • särskilt prioriterade är arrangemang för barn och ungdomar
 • arrangemang utanför högsäsong eller på landsbygden.

Det finns fler urvalskriterier och mer om det finns i Region Gotlands bidragsbestämmelser.

Stödet kan ges i form av hyresbefrielse av Region Gotlands anläggningar eller kontantstöd mot faktura i efterhand. Stöd ges inte till ideella arbetsinsatser eller egen personal.

Sista ansökningsdag

Ansökan görs senast två månader innan arrangemangets start.

Funktionsnedsättning/variation

Föreningar för personer med funktionsnedsättning kan få stöd för sin verksamhet. Föreningen måste ha verksamhet på Gotland och ha minst tio medlemmar.

Aktivitetsstöd

 • Aktivitetsstöd ansöks årsvis i efterhand.
 • Varje aktivitet måste pågå minst 60 minuter och ha minst tre deltagande medlemmar med en diagnos som innebär en funktionsnedsättning.
 • Varje aktivitet ska dokumenteras i ett närvarokort. Kortet behöver inte skickas in men ska sparas i tio år då kontroller genomförs.

Resestöd

Ansöks årsvis i efterhand och gäller för medlemmar från 12 år för genomförda resor utanför Gotland om inte stöd ges enligt andra bestämmelser, exempelvis färdtjänst. En medföljande får medräknas om det är nödvändigt för resans genomförande. Minst tio godkända sammankomster per år krävs för att kunna få resestöd.

Distriktsstöd

En förening med distriktsfunktion eller är en ensamförening med en distriktsfunktion kan få stöd för bland annat administration, samordning och utbildning.

Övrigt stöd

Regionstyrelsen kan bevilja särskilt stöd till föreningar för personer med funktionsnedsättning. Detta bedöms från fall till fall.

Sista ansökningsdag 15 februari

Pensionärsföreningar

Pensionärsföreningar som är anslutna till en riksorganisation för pensionärer kan söka stöd hos Region Gotland. Föreningen måste ha sitt säte på Gotland och ha minst tio medlemmar som uppfyller Försäkringskassans pensionsregler.

Aktivitetsstöd

 • Ansöks årsvis i efterhand.
 • Varje aktivitet måste pågå i minst 60 minuter och ha minst tre deltagande medlemmar.
 • Varje aktivitet ska dokumenteras i ett närvarokort. Korten behöver inte skickas in men ska sparas i minst tio år då kontroller genomförs.

Distriktsstöd

En pensionärsförening med distriktsfunktion och som samordnar minst två lokalföreningar som får stöd från Region Gotland kan ansöka för bland annat administration, samordning och utbildning.

Sista ansökningsdag 15 februari

Politiska ungdomsförbund

Politiska ungdomsförbund kan ansöka om grund- och projektstöd om moderpartiet är representerat i regionfullmäktige. Ungdomsförbundet måste vara en egen förening och registrerad hos Region Gotland.

Grundstöd

 • Politiska ungdomsförbund som har egen förening och vars moderparti är representerat i regionfullmäktige har rätt till ett grundstöd.
 • 25 procent fördelas som fast belopp och 75 procent baseras på mandatet som moderpartiet har i regionfullmäktige.
 • Grundstödet kan gå till exempelvis lokal- och personalkostnader.
 • För att ansöka skickar du in en rekvisition in tillsammans med kompletta årsmöteshandlingar.

Projektstöd

 • Projektstöd ansöker du om i förväg och redovisning ska göras senast sex veckor efter projektets slut.
 • Aktiviteter som prioriteras är opinionsbildande verksamhet, verksamhet som värnar demokrati, och jämställdhet samt verksamheter där yngre målgrupper nås.
 • Verksamheten ska vara alkohol- och drogfri.

Ansök här

Regionmiljonen – extra verksamhetsstöd

Region Gotland har tillsatt en miljon kronor under 2023 som ett temporärt verksamhetsstöd i syfte att underlätta, stimulera och stödja insatser som främjar aktivitet och rörelse för barn, ungdomar, pensionärer och personer med funktionsnedsättning.

Vem kan söka?

 • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.
 • Pensionärsföreningar.
 • Föreningar för personer med funktionsnedsättning.

Ansökan görs via RF-SISU Gotlands webbplats och projekten kan exempelvis handla om att rekrytera nya medlemmar, behålla befintliga med mera.

Ansök här

Social verksamhet

Sociala föreningar, som bedriver ideell och för samhället en särskilt viktig verksamhet och inom socialt stöd, kan söka verksamhetsstöd för kommande år.

Verksamhetsstöd

Ansökan ska innehålla beskrivning av föreningens verksamhet och vilket ekonomiskt behov som finns. Stödets storlek fastställs av regionstyrelsen efter samråd med berörda instanser inom Region Gotland.

Sista ansökningsdag 1 november

Granskning

Föreningslivet tar årligen emot skattemedel som ska bidra till att Gotlands invånare kan ha en aktiv fritid med gemenskap, socialt deltagande, idrott, kulturupplevelser, kulturskapande, folkbildning med mera. Därför behöver Region Gotland granska föreningar som tar emot stöd.

Årsmöteshandlingar är viktiga

Kompletta årsmöteshandlingar är grunden för att kunna ansöka om och ta emot stöd från Region Gotland. Årsmöteshandlingarna ska skickas in efter årsmötet och det ska göras varje år:

 • kopia på signerat årsmötesprotokoll
 • kopia på signerad revisionsberättelse
 • verksamhetsberättelse
 • resultat- och balansrapport.

Vilka föreningar tas ut för granskning?

 • Cirka fem procent av föreningar som tar emot stöd granskas årligen.
 • Granskningen kan vara både slumpmässig eller riktad. Det kan även vara tips från förbund, kraftiga förändringar i redovisade aktiviteter eller felaktiga ifyllda uppgifter.

Vad behöver föreningen göra?

 • Dela med sig av handlingar som Region Gotland behöver för granskningen.
 • Ha en bokföring som stämmer med verifikationer, som fakturor, kvitton eller annat. Det kan vara både pappers- och digitala dokument.
 • Föreningen ska spara viktiga handlingar i minst tio år.
 • Kompletta årsmöteshandlingar ska alltid skickas in varje år.

Hur går en granskning till?

 • Först kommer ett brev till föreningen om att granskningen kommer att ske. Detta brev skickas både digitalt och i brevform. Därför är det viktigt att Region Gotland har rätt uppgifter till ansvariga personer i föreningen.
 • Föreningen skickar in begärda originalhandlingar till Region Gotland inom 14 dagar.
 • Föreningen och Region Gotland kommer överens om ett besök på plats. Syftet är att se hur föreningens verksamhet ser ut och vilka behov föreningen har. Fler besök och samtal kan komma att ske i samband med granskningen.
 • När granskningen är klar skriver Region Gotland en granskningsrapport som skickas till föreningen. Den kommer både digitalt och i vanligt brev.
 • En granskning kan ta olika lång tid beroende på hur mycket det finns att gå igenom.

Vad händer efter granskningen?

 • Oftast händer det ingenting eftersom de allra flesta föreningarna har en fungerande verksamhet.
 • Om granskningen visar att fusk eller om föreningen inte sköter sig på andra vis kan föreningen bli återbetalningsskyldig eller avstängd från stöd.

Hur långt bakåt i tiden kan en granskning göras?

 • Tio år behöver en förening som fått bidrag spara handlingar som kan behövas en granskning. Så långt tillbaka kan alltså en granskning sträcka sig.


Föreningskonsulent fritid

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2024
Dela sidan

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt