Sök

Så här fungerar förskolan

Här berättar vi om hur verksamheten i förskolan fungerar, om inskolning, öppettider med mera.

Lärare pratar med ett barn utomhus

Att låta sitt barn gå i förskolan är ett sätt att förbereda barnet för den fortsatta skolgången.

Läroplanen styr verksamheten

Allt arbete i förskolan utgår från läroplanen för förskolan, som säger att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barn en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och undervisning bildar en helhet. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med dig som vårdnadshavare verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Alla som arbetar i arbetslaget kring barnen arbetar enligt läroplanen, utifrån sin utbildning, kompetens och erfarenhet.

Är du intresserad av jämförelser när det gäller förskola?

Här kan du skapa dig en djupare bild av hur det går för våra undervisningsverksamheter och hitta vägar till verktyg för att jämföra.

Fokus finns på språkutveckling

I förskolorna inom Region Gotland är barns språkutveckling ett av våra fokusområden. Detta omfattar alla barn. Språket är ju basen för varje barns lärande. Barn som tidigt får tillgång till språket och orden får bättre förutsättningar att klara skolan, få ett gott vuxenliv och vara en del av samhället.

Modersmålsstöd är en naturlig del

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskolan får stöd i detta arbete av modersmålslärare.

Arbetssätt, aktiviteter, miljö och material anpassas efter barns behov. Det kan vara olika digitala hjälpmedel, litteratur på olika språk, tecken- och bildstöd.

Språkstödet kan innebära att du som förälder bistår förskolan med exempelvis sånger, ord och sagor på ditt språk.

Vi arbetar med att tillgängligöra våra lärmiljöer

För att fler elever ska klara grundskolan och sin gymnasieutbildning genomför Region Gotland ett brett och genomgripande arbete för att se till att vi har tillgängliga lärmiljöer.

Föräldraaktiv introduktion

När ditt barn ska börja på förskolan genomför vi en introduktion. Under den tiden får barnet möjlighet att vänja sig vid att gå på förskola. Introduktionen kan se lite olika ut på olika förskolor.

Förskolans öppettider

Alla förskolor ska kunna vara öppna klockan 6.00–18.00 på vardagar, om det finns behov av det. Det gäller alla helgfria vardagar utom midsommarafton, julafton och nyårsafton. Verksamheten och personalens arbetstider planeras utifrån barnens scheman. Förskolan kan ha kortare öppettider om behoven som vårdnadshavare är tillfredsställda. Verksamheten och personalens arbetstider planeras utifrån barnens scheman.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Om du har behov av omsorg före klockan 06.00 eller efter klockan 18.00 så finns det möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid på Förskolan Bogen.

Registrera ditt barns schema via Edlevo

Förskolan behöver ett schema över vilka dagar och tider som barnet ska vara på förskolan. Du registrerar och ändrar ditt barns schema via appen Edlevo. Du behöver e-legitimation för att kunna logga in – antingen Bank-id eller Freja eID. Om du inte har e-legitimation finns möjlighet att schemalägga via blankett. Hör av dig till barnomsorgsadministratör eller din förskola för att få blanketten.

Anmäl schemaändringar så fort du vet de nya tiderna. Det är viktigt att du registrerar rätt schema för att vi ska kunna planera vår verksamhet.

Om schemaförändringen påverkar förskolans öppettider eller bemanning, behöver vi få in de nya tiderna senast två veckor i förväg.

Via Edlevo anger du också dina kontaktuppgifter, kan kontrollera närvaro samt skicka och få meddelanden.

Lärplattformen Unikum

Via lärplattformen Unikum informerar förskolan om barns vardag och vårdnadshavare ges möjlighet att följa sitt barns utveckling.

Detta får du tillgång till via Unikum

  • Information om förskolans planering och om det händer något extra eller om barnet behöver ta med någon extra utrustning till förskolan
  • Möjlighet att kontinuerligt följa barnets utveckling under hela förskoletiden.
  • Inför utvecklingssamtal ta del omdömen med mera som förberedelse inför samtalet
  • Boka utvecklingssamtal

Kommunikation mellan hem och förskola

När det finns behov av att kommunicera enskilt mellan förskola och vårdnadshavare sker det genom samtal och sms.

Synpunkter, klagomål och beröm

Region Gotlands mål är att erbjuda alla barn en god lärmiljö och utbildning av god kvalitet. Därför är dina åsikter kring detta viktiga för oss. Både för att vi ska snabbt kunna rätta till fel och brister och ska kunna utveckla vår verksamhet ytterligare.

Lämna i första hand dina synpunkter direkt till förskolan eller den rektor som ansvarar för verksamheten. Om du tycker det är svårt att framföra det du tycker direkt till verksamheten finns det möjlighet att skicka in dina synpunkter till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen via e-tjänst eller blankett.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 april 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00