Sök

Så här arbetar vi på Förskolan Vitkålen

Vi arbetar åldersindelat vilket betyder att varje barn följer sin åldersgrupp genom hela förskoletiden. Pedagogerna följer också med barngruppen, vilket ger en stor trygghet.

Åldersindelningen ger oss möjlighet att anpassa verksamheten till varje barns behov och att möta barnen i en utmanande och stimulerande miljö. Vi tycker det är viktigt att barnen får utforska och förstå sin omvärld med alla sinnen och med hjälp av många olika uttryckssätt.

Vår pedagogiska inriktning är inspirerad av Reggio Emilia, vilket innebär att vi arbetar projektinriktat med utgångspunkt från barnens intressen. Att lyssna på varandra och få ha inflytande är en viktig grund för demokratin.

Vi har arbetat fram en vision och sex värdeord som vägleder oss i vårt dagliga arbete.

Som en del i vårt utvecklingsarbete har vi arbetat fram sex värdeord som leder oss i vårt arbete.

Demokrati

 • Alla har rätt att uttrycka sin åsikt
 • Alla blir respekterade för den de är

Trygghet

 • Barnen ska känna att de är betydelsefulla, värdefulla, att de märker att vi tycker om dem
 • Skapa en miljö där alla blir sedda, en generös och tillåtande miljö

Jämställdhet

 • Vi jobbar medvetet för alla barnens rätt att utvecklas obegränsade av könsroller

Empati

 • Lära sig att ta ansvar för sina handlingar
 • Sätta sig in i andra människors tankar och känslor

Kommunikation

 • Barnen får rika möjligheter att träna och utveckla sina språkliga förmågor

Lärande

 • Vi pedagoger ska ta fram varje barns resurser
 • Vårt ansvar som pedagoger är att skapa bästa förutsättningar för utveckling och lärande

Förskolan Vitkålens vision

I samspel med samhället verkar förskolan Vitkålen för en trygg miljö där verksamheten vilar på humanismens och demokratins grund. Med hänsyn till andra och respekt för varandras olikheter växer positivt jag-starka barn till modiga, delaktiga, nyfikna, kompetenta och utforskande medmänniskor med lust till ett livslångt lärande.

Förskolans styrdokument

Förskolan är en egen skolform som lyder under skollagen och har en egen läroplan (Lpfö-18). Förskolans läroplan beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan.

Familjesamverkan

Genom den dagliga kontakten får du följa barnets utveckling och lärande.
Det ges också möjlighet att medverka i:

 • Föräldramöten
 • Drop-in-fika
 • Förskoleråd

Förskolerådet är ett forum där vårdnadshavare får möjlighet att samtala om och lämna synpunkter på förskolans verksamhet. Vid rådet närvarar rektor, pedagoger och föräldrarepresentanter från varje avdelning. Träffarna är cirka en gång per termin.

Förskolan Vitkålens miljöarbete

Med stöd i läroplanen Lpfö-18 samt styrkort för Region Gotland vill vi med vårt miljöarbete:

Att alla barn, i vardagen, skall ges möjlighet att förstå och utveckla sin förmåga till gemensamt ansvar för miljön och för en hållbar utveckling.

 • Vi källsorterar på varje avdelning och komposterar allt matavfall.

Förskolan Vitkålens pedagogiska år

Våra arbetsmetoder med barnen är:

 • Gemensamt tema
 • Projekt på varje avdelning
 • Dokumentation
 • Olika kreativa möten
 • Skapande, utmanande, föränderlig lekmiljö

Reggio Emiliafilosofin


Förskolan Vitkålen utgår ifrån Reggio Emiliafilosofin i det pedagogiska arbetet.

Reggio Emilia härstammar från Italien. Efter andra världskriget startade läraren Loris Malaguzzi tillsammans med en grupp kvinnor en förskola. Syftet var att uppfostra barnen till kritiska, demokratiska samhällsmedborgare som inte skulle gå med på nazistiska/fascistiska tankar igen.

Enlig filosofin ser vi de fyra viktiga pedagogerna:

 • Barnen kan hjälpa varandra och de lär sig i de olika mötena
 • Pedagogerna är medforskare, goda lyssnare, har intressanta och aktiva frågor
 • Miljön med olika stationerade lek/forskar-vrår där barnen kan ta eget ansvar
 • Föräldrarna är en resurs i förskolan och ska känna delaktighet i verksamheten

"Om vi har ett rikt barn framför oss blir vi rika pedagoger och får rika föräldrar."

Loris Malaguzzi

Kontakta Region Gotland

Förskolan Vitkålen

Tjelvargränd 4

621 42 Visby

Telefonnummer till avdelningarna:

Kök 0498- 26 34 61

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt