Sök

Region Gotlands arkitekturpris

Hitta på sidan

Vilken ny byggnad eller plats vill du uppmärksamma på Gotland? Fram till den 1 maj kan du skicka in din nominering till Arkitekturpriset 2024 via en e-tjänst.

Arkitekturpriset delas ut för att engagera och uppmuntra till det offentliga samtalet om samhällsbyggnad på Gotland. Region Gotland vill på detta sätt uppmärksamma projekt som genom god gestaltning har tillfört arkitektoniska kvaliteter och bidragit till att förstärka eller utveckla Gotlands gestaltade livsmiljö.

Priset tilldelas väl gestaltade livsmiljöer och kan vara byggnader, bebyggelsemiljöer och andra livsmiljöer som tillfört nya arkitektoniska värden till sin miljö eller i samhället i stort. Arkitekturpriset kan ges för nybyggnationer, ombyggnationer, tillbyggnationer eller restaureringar av byggnader, anläggningar eller miljöer som färdigställts under 2021, 2022 eller 2023.

Arkitekturpriset består av äran, ett diplom och en plakett. Vinnaren utses av miljö- och byggnämnden och presenteras i höst.

Länk till e-tjänsten för arkitekturpriset

Nytt för 2024 är att hedersomnämnande kan delas ut till projekt som bidragit till att lyfta och nyansera det offentliga samtalet kring arkitekturen på Gotland. Hedersomnämnande kan även ges till projekt som genom god gestaltning har tillfört arkitektoniska kvaliteter och bidragit till att förstärka eller utveckla Gotlands gestaltade livsmiljö innan arkitekturpriset instiftades 2018.

Var med och nominera!

Pristagare

Pristagare 2023, Villa Meltem.

2023: Villa Meltem.

Pristagare 2022, Honnörsparken.

2022: Honnörsparken.

Pristagare 2021, kvarteret Järnvägen.

2021: Kvarteret Järnvägen.

Pristagare 2020, Körsbärsgården.

2020: Körsbärsgården.

Pristagare 2019, Ängskyrkogåden.

2019: Ängskyrkogåden.

Pristagare 2018, Wisbygymnasiet.

2018: Wisbygymnasiet.

Region Gotlands arkitekturpris 2023 tilldelas Villa Meltem, ett bostadshus med rum för yogaverksamhet, i Salthamn norr om Visby.

Motivering:

”Villa Meltem är främst resultatet av noggranna studier av platsens förutsättningar, byggnadens funktioner och sambanden mellan de tempererade rummen, det omgivande landskapsrummet. Materialvalet i byggnaden är sparsmakat och spelar även det en avgörande roll för helhetsupplevelsen.

Martina Eriksson arbetar med ett begränsat antal material och produkter, såsom trä, sten, puts, ull och glas, som i huvudsak är lokalt framställda på Gotland. Exteriört är Villa Meltem väl integrerad i landskapet. Interiört har skapats en bostad med rum för yogaverksamhet som genom sina olika skikt kan växa och krympa efter behov i takt med årstidernas växlingar.

Martina Erikssons arkitektur präglas av både yrkesmässig integritet och lyhördhet för beställarens behov, vilket tydligt återspeglas i Villa Meltem. Genom sina projekt utforskar Martina Eriksson viktiga och grundläggande frågor om människans behov av att bo, verka och leva, och vilka avtryck detta ger på den gemensamma livsmiljön.

Villa Meltem är trots sin enkelhet ändå exklusiv. Frågan är om de tankar om arkitektur och hållbarhet som format Villa Meltem också är omsättbara i normal bostadsproduktion, med sina tuffa ekonomiska villkor, eller är ambitionen där för låg? Det är en viktig och ännu obesvarad fråga. Det råder dock ingen tvekan om att Martina Eriksson ger röst åt dessa frågor och presenterar tankeväckande svar i sina projekt.

Det är kombinationen av vision, arbetssätt, utförande och resultat, från detalj till helhet, som gör Villa Meltem värd att prisas som en byggnad, med hög arkitektonisk kvalitet, som hör hemma på Gotland.”

Villa Meltem

Arkitekt: Martina Eriksson, m arkitektur

Byggare: Bernard Klosowski, Öjns hus & bygg

Byggherre: Meltem Düzakin

Textilformgivare: Barbro Lomakka, Studio Lomakka

Konstruktör: Peter Kristensson, Algeba Byggkonsulter

Villa Meltem.

Villa Meltem.

2022 års Arkitekturpris delades ut till Honnörsparken i den nya stadsdelen Artilleriet i Visby.

Stadsdelsparken utgör en del i ett grönt stråk som nu löper från ringmuren, via kyrkogården och genom den nya stadsdelen.

Beställare av Honnörsparken är teknikförvaltningen och priset togs emot av stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson tillsammans med representanter från entreprenören NCC Nyberg.

Motivering:

"Honnörsparken är Visbys nyanlagda stadsdelspark i stadsdelen A7. Den sträcker sig i en långsmal form genom stadsdelen, hela vägen från Allégatan och österut.

Honnörsparken är mycket mer än bara en lekpark av allra högsta kvalitet. Från den omgivande bebyggelsen gör sig parken tillgänglig, för olika behov och aktiviteter, öppen, trygg och användbar. Helheten utgörs av en väl sammanhållen sekvens av parkrum, med varierad karaktär.

Den nya parken utgör ett bra exempel på den omsorgsfullt utformade parkens betydelse för kvaliteten på den gestaltade livsmiljön i stadsdelen i sin helhet.

Genom sin form och sitt innehåll utgör Honnörsparken ryggraden i den nya stadsdelen. Honnörsparken är en park i tiden och för framtiden."

Honnörsparken.

Honnörsparken.

Hedersomnämnande 2022

År 2022 delade Region Gotland för första gången ut ett hedersomnämnande till Arkitekturpriset. Det gick till Innovitaskolan på Visborgsområdet, där en äldre kontorsbyggnad framgångsrikt omvandlats till skollokaler för 150 elever.

Bakom ombyggnaden står arkitekten Petra Lindfors vid Visbyark och det beställande fastighetsbolaget Stenvalvet.

Region Gotlands arkitekturpris 2021 tilldelas bostadsprojektet på fastigheten/kvarteret Visby Järnvägen 4 (mellan Peter Hardings väg och Mejerigatan).

Arkitekt: Koncept Arkitektur och Design ÅF AB
Beställare: Gillöga AB
Entreprenör: Nybergs Entreprenad AB

Motivering:

”Kvarteret Visby Järnvägen 4 möter staden med tydliga äldre gotländska referenser, men nu i en modern och stadsmässig gestaltning. Insidan bjuder på en väl utformad grön gårdsarkitektur och bostadsmiljö med höga rumsliga kvaliteter. Med projektet har Visby fått ett nytt bostadskvarter, där en god bostadsmiljö går hand i hand med hög arkitektonisk kvalitet.

Mot staden bidrar kvarteret förtjänstfullt till att hela och förädla stadsbilden längs Peder Hardings väg, samtidigt som ringmuren och innerstaden visas vederbörlig hänsyn. Mejerigatan har förvandlats till ett slingrande och väl gestaltat gaturum. Trots ett begränsat utrymme och ändringar i projektet, har kärnan i den ursprungliga visionen för kvarteret kunnat behållas i det färdiga resultatet. Projektet är en god förebild för bostadsbyggandet på Gotland i allmänhet och för den fortsatta utvecklingen av närområdet i synnerhet.”

Kvarteret Järnvägen i Visby.

Kvarteret Järnvägen.

2020

Körsbärsgården i Sundre; konsthall, skulpturpark och trädgård

Körsbärsgården.

Körsbärsgården.

 

2019

Ängskyrkogården vid Norra kyrkogården, Visby

Ängskyrkogården.

Ängskyrkogården.

 

2018

Wisbygymnasiet, ombyggnad av F-huset

Wisbygymnasiet.

Wisbygymnasiet.

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2024
Dela sidan