Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bidragsöversyn fritid

Region Gotland ser över sitt bidragssystem för fritidsområdet under 2022-2024. Målet är att skapa ett modernt stödsystem som bättre svarar mot politiskt beslutade mål och föreningslivets behov. Det är också viktigt att systemet lever upp till de krav på likvärdighet och transparens som finns på offentlig stödgivning.

Dialogmöten har skett med föreningslivet i februari och mars 2023. Föreningarna har även kunnat skicka in synpunkter i en enkät i samband med det. Den politiska processen har löpt parallellt och här har övergripande principer för arbetet fastställts:

 • Stöd ska fördelas jämlikt med fokus på prioriterade grupper i aktuell fritidsplan.
 • Stöd ska fördelas jämställt i ett helhetsperspektiv.
 • Stöden ska skapa tillgänglighet för så många som möjligt.
 • Stöden ska huvudsakligen främja bredd, men någon stödform kan möjliggöra spets.

Förslag

Baserat på dialogmöten med föreningslivet och den politiska inriktningen har en grundläggande stödstruktur arbetats fram. Förslaget är att stöden ska fördelas i tre kategorier:

 1. Anläggning
  Förslagsvis ges stöd till 1) subventionerad hyra i Region Gotlands anläggningar och material, 2) stöd för drift av anläggning, 3) investeringsstöd, samt 4) stöd för hyreskostnader (nytt).
 2. Verksamhet
  Förslagsvis ges resestöd samt aktivitetsstöd baserat på medlemsantal och aktivitetsnivå, ungefär som dagens system men med andra nivåer.
 3. Utveckling
  Förslagsvis ges stöd till utvecklingsprojekt och arrangemang. Tanken är att det också ska finnas ett elitstöd för föreningar, ett talangstipendium för aktiva individer samt ett fritidspris för en person eller organisation som gjort något värt att prisas.

Betyder det mer pengar till föreningslivet?

När det nya stödsystemet är utformat ska förslaget kostnadsberäknas. Det kommer troligtvis att innebära ett äskande av mer medel till fritidsområdet, men huruvida detta beviljas beror förstås på det ekonomiska läget och politiska prioriteringar. En del av stöden som föreslås är nya och kan inte heller genomföras om inte mer medel tillförs.

Vi vill veta vad du tycker!

Redan nu, tidigt i processen, vill vi veta vad som som är föreningsverksam tycker om den här övergripande skissen och dessa tidiga idéer. Vi förstår att det kan vara klurigt att se exakt vad det betyder för just er, men vi ber er ändå fundera kring dessa rubriker. Är vi på rätt väg? 

Vi vill ha ditt svar senast den 30 november 2023. Du är anonym men du får gärna fylla i vilken förening du representerar, var på ön du bor samt ålder och kön.

Här skickar du in dina svar: ENKÄT

Fortsättning följer

Under hösten och vinter 2024 fortsätter vi att arbeta med det nya stödsystemet och under våren 2024 vill vi möta er i en ny dialogrunda med er i föreningslivet. Datum och inbjudan kommer!

När detta är gjort färdigställs förslaget och därefter beräknas också kostnader. Under sommaren 2024 planeras en öppen remiss då du eller din förening kan skicka in ett formellt svar. Vi hoppas på ett beslut kring nytt stödsystem under hösten 2024 som kan börja gälla under 2025. 

Väl mött framöver!