Sök

Elevhälsan

Barn- och elevhälsan arbetar med olika hälsofrämjande och förebyggande insatser. Till exempel med att motverka frånvaro i skolan, bidra kring stöd och anpassningar, sprida kunskap om hälsa och sunda levnadsvanor samt stötta arbetet mot kränkande behandling.

Barn sitter med bokstäverna ABC i knäet

Vilka elever har rätt till elevhälsa?

Elevhälsa ska finnas till för elever i:

  • förskoleklass
  • grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan och specialskolan
  • gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan

Olika yrkesgrupper samarbetar med varandra i varje skolas elevhälsoteam. Det är rektor som har det övergripande ansvaret för elevhälsa på sin skola.

Inom Region Gotland har vi valt att också lägga barn- och elevhälsoresurser för förskolan i form av psykolog, som framför allt stöttar pedagoger med kompetens.

Elevhälsan jobbar förebyggande och hälsofrämjande

Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Personal med olika kompetenser arbetar tillsammans för att nå detta gemensamma mål.

Vilka typer av insatser måste finnas inom elevhälsan?

För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Elevhälsans medicinska insatser omfattar hälsobesök med hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer. I de obligatoriska skolformerna erbjuds eleverna syn- och hörselundersökning.

Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator för de psykologiska och psykosociala insatserna samt till personal med specialpedagogisk kompetens. Alla som jobbar i elevhälsan har tystnadsplikt.

Mer information om elevhälsa

Kontakta Region Gotland

Karin Alvinge
Avdelningschef Barn- och elevhälsan
Ulf Nygren
Intendent/samordnare vid Barn- och elevhälsan
Anna Norrman
Enhetschef vid Barn och elevhälsan för skolkuratorsgruppen
Lina Olsson
Enhetschef vid Barn- och elevhälsan för skolsköterskegruppen och Medicinsk ansvarig skolsköterska (MAS)
Daniel Seestrand
Enhetschef vid Barn- och elevhälsan för skolpsykologgruppen, pedagoggruppen, Skolfam samt psykologisk ledningsansvarig (PLA)

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 februari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00