Kontakt

Avdelningschef Barn- och elevhälsan
Karin Alvinge: 0498-26 94 20, E-post: karin.alvinge@gotland.se
 
Intendent/samordnare
Ulf Nygren: 070-083 22 13, E-post: ulf.nygren@gotland.se
 
Enhetschef för skolkuratorsgruppen 
Anna Norrman: 070-447 71 17, E-post: anna.norrman@gotland.se
 
Enhetschef för skolsköterskegruppen och Medicinsk ansvarig skolsköterska (MAS)
Lina Olsson: 073-7658435, E-post: lina.olsson01@gotland.se
 
Enhetschef för skolpsykologgruppen, Psykologisk ledningsansvarig (PLA) samt enhetschef för pedagoggruppen och Skolfam 
Daniel Seestrand: 070-447 71 64, E-post: daniel.seestrand@gotland.se
 
 
Postadress
Region Gotland
Barn- och elevhälsan
Visborgsallén 19
621 81 Visby
 
Besöksadress
Mästergatan 5C
 
 
Fler kontaktuppgifter finns på våra respektive yrkesgruppers enskilda sidor.
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Elevhälsa

Skolans elever ska enligt lag ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Vilka elever har rätt till elevhälsa?

Elevhälsa ska finnas till för elever i:

  • förskoleklass
  • grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan
  • gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Olika yrkesgrupper samarbetar med varandra i varje skolas elevhälsoteam. Det är rektor som har det övergripande ansvaret för elevhälsa på sin skola. 

Elevhälsan jobbar förebyggande och hälsofrämjande

Elevhälsans roll är i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Personal med olika kompetenser arbetar tillsammans för att nå detta gemensamma mål.

Vilka typer av insatser måste finnas inom elevhälsan?

För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Elevhälsans medicinska insatser omfattar hälsobesök med hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer. I de obligatoriska skolformerna ska eleverna också erbjudas syn- och hörselundersökning.

Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator för de psykologiska och psykosociala insatserna samt till personal med specialpedagogisk kompetens. Alla som jobbar i elevhälsan har tystnadsplikt.