Sök

Tekniska nämndens beslut i korthet

Under måndagen den 17 juni hade tekniska nämnden sammanträde. Några av de punkter som avhandlades under dagen var:

Upphandling Kopparsviksbron

Efter flera år av planerande närmar vi oss nu byggstart av en gångtrafikbro mellan kryssningskajen och Kopparsvik. Tekniska nämnden har beslutat om tilldelning till Eiffage Infra-Nordic AB för utförandeentreprenad. Entreprenaden avser bro, utsiktsplats, flytt av ledningar och kablar samt anslutning från bron till gång- och cykelväg. Bygget förväntas vara klart till sommaren 2025 och den totala budgeten uppgår till 60 miljoner kronor. Ärendet föredrogs av projektavdelningen.

Skisser och mer information om Kopparsviksbron

Ny taxa för markupplåtelser

En, i stort sett, ny taxa för upplåtelse av offentlig plats presenterades för nämnden av park- och trafikavdelningen. Nuvarande taxa upplevs som svårtolkad och svår att applicera samt att den inte upplevs svara mot dagens behov. Ett gediget jobb har gjorts med behovsanalys, jämförelser med andra kommuner och samråd med bland andra Visby centrum. Nu är förhoppningen att den ombearbetade taxan ska vara mer transparant, lättbegriplig och upplevas som mer rättvis. Beslut om den nya taxan fattas slutligen av regionfullmäktige.

Återrapportering till nämnden gällande PM10

Nämnden fick en redogörelse av park- och trafikavdelningen om arbetet för att förbättra luftkvalitén i Visby (minska andelen luftpartiklar av en viss storlek, PM10). Ett antal åtgärder har vidtagits. Allt ifrån att mäta, öka kunskapen, byte av halkbekämpningsmetod till ökad städning av gatorna med mera. En åtgärd som sjösätts efter sommaren är en generell sänkning av hastigheten i Visby från 50 till 40 km/tim. En satsning på kommunikation och dialog med olika intressenter har också gjorts. Trots åtgärderna och gynnsam väderlek under våren har 30 dagar med överskridanden registrerats hittills i år. En djuplodande analys har gjorts av vägdammet. Analysen visar på fortsatt hög kalkhalt i dammet trots bytet av halkbekämpning till granitkross. Vi måste fortsätta med åtgärder för att komma till rätta med detta. EU planerar att skärpa luftkvalitetsnormerna från 2030 då antalet godkända överskridanden sänks från 35 till 18 dagar vilket vi behöver ta höjd för. Åtgärdsprogrammet kommer nu uppdateras inför kommande vintersäsong.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00