Sök

Fortsatt låga resultat i enkät om företagsklimat frågan tas på allvar

Person går på en väg i Visby.

Region Gotland backar i Svenskt näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. Det sammanfattade resultatet blev 2,8 på en 6-gradig skala, vilket är 0,2 enheter sämre än föregående år.

Varje år skickar Svenskt näringsliv ut en enkät till drygt 30 000 företag om hur de upplever det att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. På Gotland har 223 företag, cirka hälften av av de tillfrågade, inom ett flertal branscher svarat på enkäten, som pågick mellan den 2 januari och 1 april.

– Att ha ett bra lokalt företagsklimat är viktigt för alla kommuner och inte minst för oss här på Gotland. Företagen bidrar med arbetstillfällen och skatteintäkter som skapar välfärd och de ska kunna förvänta sig att Region Gotland arbetar hårt för att underlätta deras vardag. Vi fördjupar nu dialogerna med både enskilda företag och näringslivsorganisationer på ön ytterligare. Kontinuerliga företagsbesök med återkoppling till Region Gotlands verksamheter och kunskapshöjande åtgärder om företagens villkor till våra medarbetare är också något som redan arbetas med. Vi tror mycket på dessa insatser för att förbättra företagsklimatet. Arbetet har inte ännu fått fullt genomslag och resultatet i enkätundersökningen visar att vi måste anstränga oss ytterligare. säger Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande.

Svenskt näringslivs enkätundersökning visar bland annat att företagen anser att handläggningstiderna måste kortas, att förståelsen för företagande bland regionens beslutsfattare behöver bli bättre samt att bostadsbristen är ett problem.

– Vi har ett pågående förbättringsarbete och vi kommer att arbeta långsiktigt och systematiskt med kunskapsutveckling och kommunikation. Redan nu läggs mer tid på rådgivning och dialog direkt med företag. Därutöver görs det gedigna insatser för att möjliggöra nya bostäder som är på gång. Vi ska fortsätta göra mera av detta men även följa upp och synliggöra resultaten av hur Region Gotland främjar ett bättre företagsklimat, säger Susanna Palomaa, tillväxtchef.

Upphandling är ett delområde där Region Gotland arbetar intensivt för att lyfta resultaten, bland annat genom egna dialogforum med näringslivet. I år fick upphandling samma totala resultat, index 2,4, som 2023. Genomsnittet i Sverige är 2,7. Region Gotlands index för upphandling har successivt gått upp från index 1,9 år 2020 till 2,4 år 2024. Över tid har förbättringsarbetet inom upphandling gett effekter, samtidigt visar årets resultat att det finns behov av fortsatt vidareutveckling.

De senaste mätningarna från Sveriges kommuner och regioner (SKR) har visat på en viss förbättring av Gotlands företagsklimat och en tydlig förbättring inom upphandlingsområdet. SKR genomför sina mätningar genom enkäter som skickas till företagare som har haft kontakt med Region Gotland i ett ärende. Resultaten som SKR presenterade i april, avser mätningar som gjorts under 2023. Resultaten av enkäterna från Svenskt näringsliv och SKR kommer att analyseras mer ingående av Region Gotland i dialog med bland andra Svenskt näringsliv och företagen på ön.

Till hösten presenterar Svenskt näringsliv även sin ranking för Sveriges kommuner. Rankingen grundas till två tredjedelar på enkätresultatet och till en tredjedel på statistiska faktorer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00