Kontakt

Projektledare
Harald Gröttvik, harald.grottvik@gotland.se

Projektkommunikatör
Pär Bergkvist, par.bergkvist@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Visborg! Här planeras och formas en ny stadsdel

Gotlands och Visbys nya stadsdel, Visborg tar fortsatta steg i planerings och programarbetet. Kvalitetsprogrammet för Visborg godkändes och beslutades av Regionstyrelsen den 25 november 2020 och finns att ta del av längre ner här på sidan under rubriken Beslut och plandokument.

Visborgsområdet är Visbys och Gotlands hittills största exploateringsprojekt som spänner över flera decennier (30-50 år) och utgår ifrån hållbarhetsmålen, Mobilitet - Innovativa kretslopp - Samspel och Identitet.

Hur är det tänkt att se ut i de första steg som tas i Norra Visborg och delar av Regementsområdet? - Ja det kan du ta del av via nedanstående länk där det finns översiktsbilder med informationspunkter som berättar mer där du pekar. Därtill ytterligare bildmaterial i en bildbank som vi nu bygger upp steg för steg samt 360-graders vyer över området som du kan navigera dig igenom på egen hand. I länken finns även introduktionen till Kvalitetsprogrammet.

Stadsdelen Visborg ska genomsyras av inspiration, innovation och interaktion och kommer att erbjuda olika typer av boendemiljöer i olika typer av upplåtelseformer tillsammans med flertalet verksamheter som redan finns inom området samt tillkommande. Visborg erbjuder därtill härliga rekreations-och grönområden samt olika typer av mötespunkter för social samvaro. Allt med närhet till naturreservatet Södra hällarna, Idrotts- och rekreationsområdet, Visby samt huvudstråken vidare till alla delar av Gotland.

De första stegen i planeringen och utbyggnaden av Visborgsområdet kommer att ske i den nordvästra delen av området, närmast Visby med väganslutningar från Färjeleden, Väg 140 och Väg 142. Därtill kommer cykel och gångvägar erbjuda trevliga och naturnära möjligheter att ta sig till, från och inom Visborgsområdet.

Konst i Stadsutveckling – en unik dimension i planeringsarbetet

– i samarbete med Statens Konstråd. Ett samarbete som sammanställts i en inspirerande rapport. Konst i Stadsutveckling handlar om hur konstnärliga undersökningar och perspektiv som genomförs och lyfts fram tidigt i Stadsutvecklingsprocessen kan bidra till ett vidgat synsätt och framhäva nya värden och dimensioner. Dessa värden bidrar i idé, planerings och projekteringsfasen och kan även bli konkreta gestaltningar i utbygganden av Framtidens Visborg.

Programhändelser