Kontakt

Projektledare
Harald Gröttvik, harald.grottvik@gotland.se

Projektkommunikatör
Pär Bergkvist, par.bergkvist@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Visborg – här planeras och formas en ny stadsdel med möjligheter för hela livet

Gotlands och Visbys nya hållbara stadsdel, Visborg tar nu under hösten 2020 nästa steg i planerings och projekteringsarbetet. Nya välkomstskyltar på fyra platser in mot norra delen av Visborgsområdet är ett steg på vägen. Skyltarna kommer upp i december.

Visionen är att skapa en livfull stadsdel med naturens lugn, för arbete, boende och en aktiv fritid. Arbetsnamnet är Visborgsområdet och är Gotlands hittills största exploateringsprojekt som spänner över flera decennier (30-50 år).

Skyltarna, som kommer upp i december 2020, presenterar den inspirationsskiss som på många sätt blivit ”framsidan” i arbetet med hänvisning till gotland.se/visborg där arbetet nu kommer att presenteras närmare i text och bildmaterial. Ett bildgalleri kommer att tas fram under hösten med löpande uppdateringar av bildmaterial. Det kommer att ge en känsla av hur området är tänkt att formas samt beskrivande texter utifrån det så kallade Kvalitetsprogram som tagits fram där olika så kallade karaktärsområden presenteras.

Stadsdelen Visborg utgår ifrån de beslutade hållbarhetsmålen, Mobilitet, Innovativa kretslopp och Samspel och Identitet. Dessa mål präglar planeringen inom alla delområden. Stadsdelen Visborg ska andas inspiration, innovation och interaktion och kommer att erbjuda olika typer av boendemiljöer i olika typer av upplåtelseformer tillsammans med flertalet verksamheter som redan finns inom området samt tillkommande. Visborg erbjuder därtill härliga rekreations – och grönområden. Allt med närhet till naturreservatet Södra hällarna, Idrotts- och rekreationsområdet, Visby samt huvudstråken vidare till alla delar av Gotland.

Inom det totala området som är ca 500 hektar (motsvarande ca 700 fotbollsplaner) finns naturreservatet Södra hällarna, Idrotts och rekreationsområdet och därtill ett exploateringsområde på ca 300 hektar som möjliggör flera tusen nya och attraktiva bostäder. De första stegen i planeringen och utbyggnaden av Visborgsområdet kommer att ske i den nordvästra delen av området, närmast Visby men väganslutningar från Väg 140, Färjeleden och Väg 142. Därtill kommer cykel och gångvägar erbjudan trevliga och naturnära möjligheter att ta sig till, från och inom Visborgsområdet. En av dessa möjligheter blir en gång och cykelbro över Färjeleden med anslutning till Stenkumlaväg!) och en annan gång och cykelväg kommer att ansluta vid Färjeledsrondellen till gång och cykelstråk som redan finns idag.

Följ planeringen och arbetet här med oss på gotland.se/visborg samt från våren 2021 på Facebook och på Instagram.

Aktuellt