Sök

Hur går det för vården?

Hitta på sidan

Aktuell statistik från hälso- och sjukvården samt från kvalitetsregister.

Webbplatsen Väntetider i vården visar statistik över väntetider och tillgänglighet inom den svenska hälso- och sjukvården. Sveriges Regioner och Kommuner sammanställer statistiken, utifrån den data som regionerna rapporterar. Regionerna ska enkelt kunna se sin sammanställda data och jämföra sig med andra, och använda statistiken som en hjälp för resursplanering och verksamhetsutveckling.

Länk till Väntetider i vården

Nationell patientenkät (NPE) är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Länk till Nationell patientenkät

Stort förtroende och rimliga väntetider till vården visar medborgarundersökning

Publicerad 2023-02-28

Gotlänningarnas förtroende för hälso- och sjukvården är stort och väntetiderna till vård anses som rimliga. Det visar 2022 års Hälso- och sjukvårdsbarometern som har besvarats av drygt tusen gotlänningar.

Undersökningen visar att förtroende för Visby lasarett är bland de högsta i landet, 81 procent svarar att de har mycket stort eller ganska stort förtroende. Förtroendet för vårdcentralerna är 67 procent, genomsnittet i riket är 62 procent.

Liksom i föregående undersökning är gotlänningarnas förtroende för hälso-och sjukvårdens hantering av coronapandemin i sin region störst i landet - 84 procent har mycket stort eller ganska stort förtroende.

- Jag känner mig otroligt stolt över det stora förtroendet som gotlänningarna har för hälso- och sjukvården. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla medarbetare och chefer som trots pandemi och bemanningsutmaningar fortsätter att ge en god vård till vårdbehövande på Gotland, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob.

I Hälso- och sjukvårdsbarometern är det 88 procent av de tillfrågade gotlänningarna som instämmer helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver, rikets genomsnitt är 85 procent.

För frågan ”I min region är väntetider till besök på vårdcentral/hälsocentral rimliga” instämmer 73 procent helt eller delvis i att väntetiderna är rimliga, rikets genomsnitt är 63 procent. Resultatet för motsvarande fråga för väntetider till besök och behandling på sjukhus är 66 procent vilket är näst högst i riket.

81 procent är ganska positiva eller mycket positiva till att använda 1177 e-tjänster för att t.ex. boka besök och läsa sin journal, genomsnittet i riket är 78 procent. En lägre andel är positivt inställda till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik (till exempel videosamtal med läkare eller annan vårdpersonal) - 43 procent är ganska positiva eller mycket positiva. Rikets genomsnitt är 45 procent.

Efter att ha stigit kraftigt under covid-19-pandemin, är gotlänningarna för de flesta av frågorna något mindre positiva än i 2021 och 2020 års undersökningar. Gotlänningarna svarar dock mer positivt än de gjorde år 2019.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård och samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Datainsamlingen genomfördes under april – juni samt oktober – december.

Resultaten finns på webbplatsen Vården i siffror

Vården i siffror är regionernas gemensamma samlingsplats för löpande publicering av data kring hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Den är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården och ger ett faktaunderlag för dialog och analys.

Länk till Vården i siffror

För information om hälso- och sjukvårdens statistik och verksamhetsuppföljning finns på vår samarbetswebb.

HSF/Verksamhetsuppföljning

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 januari 2024
Dela sidan