Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07.00-17.00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av våra kundtjänstmedarbetare.
Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vattenreningsverk

Vatten och avlopp

Tillgång till rent vatten är livsviktigt för oss människor. I Sverige är det generellt stor tillgång till bra vatten för dricksvattenframställning. Men klimatförändringar och minskad nederbörd har orsakat vattenbrist i flera delar av Sverige. Här på Gotland är det ingen skillnad. Vattensituationen är ansträngd både på enskilda brunnar och den allmänna anläggningen. Tillsammans kan både Region Gotland och dess innevånare hjälpas åt att minska slöseriet av vatten och säkra vår framtida vattenförsörjning.

Hitta direkt

Idag finns det två sätt en fastighet på Gotland kan få sitt vatten, enskild vatten eller genom kommunalt vatten. Vad är då skillnaden mellan dessa två?

Enskilt vatten: Fastigheten har en egen vattenkälla eller tillsammans med sina grannar. Oftast är detta en borrad brunn med en egen pump som hämtar upp vattnet ur borrhålet. För det enskilda vattnets kvalitet ansvarar fastighetsägaren/fastighetsägarna. Som fastighetsägare bör man kontrollera sitt vatten med jämna mellanrum för att säkerställa att vattnet är tjänligt som livsmedel. Det finns även olika filter man kan installera för att förbättra kvalitén på sitt vatten.

Kommunalt vatten: Dricksvatten som framställs i vattenreningsverk och leds i ledningar fram till de fastigheter som är anslutna till den allmänna anläggningen. På Gotland används råvatten från flera olika källor: grundvattentäkter, ytvattentäkter samt havsvatten. Gemensamt för allt vatten är att det renas innan det leds till konsumenten. VA-huvudmannen, som på Gotland är Region Gotland, ansvarar för att säkerställa kvalitén på dricksvattnet.

Spillvatten

När vi har använt vattnet så blir det spillvatten. För att vi ska kunna hantera spillvattnet måste det finnas en anläggning som tar emot spillvattnet och renar spillvattnet. Även här finns det två sätt som en fastighet kan hantera sitt spillvatten, en enskild spillvattenanläggning eller genom den kommunala spillvattenanläggningen.

Enskild spillvattenanläggning: En enskild spillvattenanläggning kan ha en eller flera fastigheter inkopplade. Det finns flera olika tekniska lösningar men de vanligaste på Gotland är en 3-kammarbrunn med infiltration, en sluten tank eller en kombination av dessa. Gemensamt för alla enskilda lösningar är att det måste finnas ett tillstånd för anläggningen. Vid nybyggnation eller förändring av en befintlig anläggning ska en ansökan eller anmälan göras till Region Gotland. Används en enskild anläggning för länge så minskar reningsfunktionen och anläggningen kan förorena vårt grundvatten. Om det händer kan dricksvattenkvalitén i området kraftigt försämras och det kan orsaka sjukdomar bland de som dricker av vattnet.

Kommunalt spillvatten: Fastigheter som är kopplade till det kommunala spillvattenledningsnätet släpper ut sitt spillvatten direkt till ledningsnätet. I ledningarna transporteras spillvattnet till spillvattenreningsverk. I spillvattenreningsverken renas spillvattnet i flera steg för att sedan släppas ut till en recipient. Vad som får släppas ut från spillvattenreningsverken är hårt reglerat och utsläppsvattnet kontrolleras noggrant.

Oavsett om en fastighetsägare har en enskild anläggning eller är inkopplade till det kommunala nätet, så påverkar vår användning av vatten och vårt utsläpp av spillvatten vår miljö. Kom ihåg att spara på vårt vatten och släng inget olämpligt i avloppet, endast kiss, bajs och toalettpapper.