Sök

Cykel

Hitta på sidan

Ökad cykling bidrar till flera positiva effekter. Att vi rör oss mer i vardagen gör att vi mår bättre och lever längre. Minskat bilåkande till förmån för cyklande ger renare luft och lägre bullernivåer vilket skapar attraktiva livsmiljöer.

Cykelpump med skylt på gotländska

Förutsättningarna för cykling på Gotland är mycket goda, med gynnsam topografi och korta avstånd inom tätorterna. Framför allt prioriteras arbetet med att säkra gång- och cykeltrafiken till och från arbetsplatser, skolor och affärscentra.

Kortare cykelförbindelser mellan viktiga målpunkter och tillgängliga, trygga och väl upplysta cykelvägar av god kvalitet är ett sätt att underlätta för gång- och cykeltrafik. Cykling är också en viktig del för turismen på Gotland.

Cykelplan Visby

På Visbys huvudcykelnät som kartlagts i Cykelplan Visby 2015-2025 ska framkomlighet och trafiksäkerhet prioriteras för cyklister i Visby.

Säker på cykel

Att cykla ska vara säkert, roligt och enkelt! För att du ska känna dig trygg i trafiken arbetar vi för en trafiksäker miljö på Gotland. Bland annat förbättrar vi tryggheten och säkerheten för oskyddade trafikanter med upphöjda gång- och cykelvägar och säkra korsningar. Men det är också viktigt att cykla säkert – och då handlar det om att följa trafikreglerna och att utrusta din cykel på rätt sätt.

Det viktigaste i trafiken är att visa hänsyn till dina medtrafikanter

Trafikreglerna finns till för att underlätta samspelet mellan trafikanter och göra det säkrare för alla som rör sig i trafiken. Din cykel är ett fordon och omfattas ofta av samma regler som bilar.

  • Du får inte cykla på trottoaren eller på gångbanan, och på cykelbanor gäller högertrafik.
  • För gemensam gång- och cykelväg bör du som cyklist färdas till höger, varna med signal vid omkörning och anpassa hastigheten till vad trafiksituationen kräver.
  • På obevakade cykelpassager har du väjningsplikt mot bilar och andra fordon, och du har även väjningsplikt om du svänger in på en väg från en cykelbana.

Det är viktigt att du har rätt utrustning på din cykel och att du sköter den rätt. Genom regelbundet underhåll av din cykel ökar både säkerheten och trivseln samtidigt som behovet av kostsamma reparationer minskar.

  • Enligt lag måste din cykel vara utrustad med ringklocka och broms. Det kan också vara bra att ha kedjeskydd, och att använda dubbdäck när du cyklar på vintern.
  • Extra viktigt är det att du syns ordentligt i mörkret. I mörker måste cykeln ha lykta med vitt eller gult ljus fram, lykta med rött ljus bak, vit reflex fram och röd reflex bak samt orangegula eller vita reflexer åt sidorna. Det kan också vara bra att komplettera med en reflexväst.

Vanliga frågor om cykling

Nej, det är inte tillåtet att cykla på gångbanor och trottoarer (förutom för barn upp till åtta år, som får cykla på gångbanor om cykelbana saknas). Om du känner dig otrygg och inte vill cykla på gatan får du i istället leda din cykel på gångbanan intill.

Du ska gå på vänster sida av den gemensamma gång- och cykelvägen och cykla på den högra sidan. Eftersom detta är en allmän trafikregel är det inget som märks ut med vägmärken.

I mån av plats separeras gående och cyklister på det kommunala gång- och cykelvägnätet. Där detta, av utrymmesskäl, inte är möjligt blir ytorna istället gemensamma och gående och cyklister får samsas om ytan.

Det är enbart barn upp till åtta år som får cykla på gångbanor, vilket är en allmän trafikregel. Allmänna trafikregler märks inte ut med vägmärken. Om även allmänna trafikregler märks ut skulle det leda till ett överflöd av vägmärken i staden vilket skulle föra med sig att särskilt viktiga vägmärken blir svårare att se.

Om du leder din cykel över övergångsstället gäller samma regler som för gående, det vill säga bilföraren måste stanna om den som går precis ska eller håller på att gå över övergångsstället. Om du cyklar har bilföraren däremot inte samma skyldighet att stanna.

Som cyklist är det viktigt att vara medveten om att det är svårt för bilister att hinna uppfatta dig när du cyklar ut på ett övergångsställe och att det därmed innebär en trafiksäkerhetsrisk.

I Sverige har vi två hastighetsklassningar för mopeder, klass 1 och klass 2: Klass 2-mopeder får köras i max 25 kilometer/timme och får köras på cykelvägar om inget annat anges på vägmärken. Klass 1-mopeder (med registreringsskylt) får köras i max 45 kilometer/timme och måste köras på vanliga gator och vägar. Klass 1-mopeder från inte framföras på cykelvägar.

En elsparkcykel som har motorstöd för max 20 kilometer i timmen och en maxeffekt på 250 Watt klassas som cykel. Därav är det samma regler som gäller för elsparksyklar (max 250 watt) som för vanliga cyklar. På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för eldrivna sparkcyklar.

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 februari 2024
Dela sidan