Sök

Tillfällig trafikanordningsplan

För arbeten inom och intill Region Gotlands vägområden krävs en tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan) som visar hur trafikanordningar, förbiledning av trafik samt utmärkning av vägmärken är tänkt att se ut.

Syftet med en trafikanordningsplan

TA-planen har till uppgift att bidra till en säker arbetsmiljö för de som arbetar inom eller intill vägområdet samt att skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikslag. Ta-planen är även del i entreprenörens arbetsmiljöplan, då arbetsplatsen ligger inom ett riskområde för trafik som endast väghållaren råder över och får besluta om åtgärder. Speciellt viktigt är hänsynstagandet till de oskyddade trafikanternas och kollektivtrafiken framkomlighet. Trafikanordningarna/uppmärkningen ska vara tydlig och lättförstålig.

Om behov av totalavstängning är nödvändig, ska en omledning av trafiken redovisas.

Grävtillstånd, trafikanordningsplan och markupplåtelse

Ska du borra, gräva eller göra något som påverkar trafiken behöver du söka ett grävtillstånd och en trafikanordningsplan. Ska du ställa upp byggnadsställningar, containrar eller göra annat på offentlig plats behöver du söka tillstånd för markupplåtelse.

Vid de flesta arbeten på gatu- och allmänplatsmark krävs det att man har både en markupplåtelse och en trafikanordningsplan.

För att underlätta er ansökningsprocess ta reda på vilka tillstånd ert ärende kräver. Nedan finner du ett hjälpande verktyg för att bedöma vilka tillstånd som krävs för din ansökan.

Skiss över vilka tillstånd som behövs för din ansökan

TA-Planens godkännande

TA-planen ska upprättas och vara godkänd av Region Gotland senast två veckor innan arbetet påbörjas. Vid akuta arbeten ska en TA-plan skickas in senast nästkommande arbetsdag.

Innehållet i TA-planen

Gör en tydlig trafikanordningsplan som visa vägmärken, trafikanordningar, förbiledning, skeden, avstängningar, samt måttsatta vägbredder (gäller även gångbana och gång- och cykelbana). Ta-planen ska vara ritad så att den är lätt att orientera sig på. På kartbilder ska inte ledningar vara inritade, då dessa kan medföra feltolkningar.

Ansökan och taxa

Framkomlighetskartan

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00