Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Grävningsarbetet

Här hittar du de riktlinjer som gäller vid grävningsarbetet. Riktlinjerna gäller schaktets utformning, grävnings vid grönytor och i vattenskyddsområden.

  • Arbete i gatu- och vägområden ska planeras och utföras på ett sådant sätt att gatans och vägens konstruktion, bärighet och slitstyrka består eller förbättras. Arbeten ska utföras enligt senaste AMA Anläggning.
  • Grävning ska utföras med betryggande säkerhet mot ras och skred. Släntlutning och eventuella förstärkningsåtgärder ska framgå av arbetshandlingarna.
  • Arbete i närheten av träd och i parkmark ska utföras så att skador på mark och växtlighet minimeras. Arbete intill ledningar och kablar ska utföras i enlighet med respektive ledingsägares föreskrifter. Avstånd till kommunala VA-ledningar måste vara minst 1,5 meter.
  • Ett schakt innebär alltid ett besvär för allmänheten. Det är därför viktigt att schaktet inte är öppet längre än nödvändigt. Ledningsarbeten som kräver öppet schakt längre än en vecka i följd utan att kontinuerligt arbete bedrivs, ska täckas eller skyddas på annat sätt. Detta ska göras på sådant sätt att framkomligheten underlättas samt minskar risken för skada för trafikanter, intilliggande anläggning eller tredje part. Detta innebär för grävningar i körbana att gatan ska vara öppen för trafik om arbete inte bedrivs.
  • Öppet schakt kan tillåtas om trafiksituationen tillåter detta eller om tekniska och samtliga ekonomiska faktorer överväger.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2024