Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Säkerhet vid vägarbete

För att Region Gotland ska godkänna grävtillstånd och TA-plan måste säkerhet på arbetsplatsen kunna uppvisas. Här hittar du de riktlinjer som Region Gotland tagit fram för säkerheten för trafikanter och personal.

Säkerhet för oskyddade trafikanter

Avstängning av en väg ska alltid planeras så att gående, cyklar och mopeder klass II kan passera vägarbetsområdet på ett säkert sätt. Om det är möjligt ska detta ske separerat från övrig fordonstrafik. Vid trafikerade vägar och gång- och cykelbanor ska sträckan med öppen schakt vara så kort som möjligt.

Behovet av skydd och anordningar för personer med funktionsnedsättning, barn och övriga oskyddade trafikanter ska beaktas särskilt vid planeringen och genomförandet.

Stor hänsyn ska tas till barns säkerhet när ett gatuarbete utförs i nära anslutning till en skola, en idrottsanläggning eller motsvarande.

Vägarbeten på gång- och cykelvägar ska märkas ut på samma sätt som på vägar och gator. De vägmärken som används får ha enkelsidigt montage.

När arbetet medför att hela gång- eller cykelbanan tas i anspråk ska man ordna ett provisoriskt gång- och cykelutrymme. Alternativt kan man genom avstängning och ett tillfälligt övergångsställe. Dessa ska ha fasad kant och målade tillfälliga linjer som leder gående och cyklister över till andra sidan vägen.

En tillfällig gång- eller cykelbana får inte vara smalare än 2,1m vid lite trafik kan minskning ske till 1,8 meter. Den ska spetsas ut (1:3) mot eventuell kantsten.

Avstängningsgrind är avsedd som avstängning mot gång- och cykeltrafik. En avstängningsgrind ska vara så stadig att den inte faller eller flyttas om en fotgängare går emot den. Den ska vara utformad så att den inte heller utgör risk för fotgängare att snubbla då de går emot eller utmed avstängningen.

För att underlätta för personer med synskada ska man placera en nedre markeringsskärm eller motsvarande ca. 20 cm över marken. En övre markeringsskärm ska placeras med underkanten 80 cm över marken.

Avstängningsgrinden ska vara försedd med en markeringsskärm med minst 300 mm i höjd som täcker hela grindens bredd.

Skyddsräcke är en avstängningsanordning där ett räcke monterats på en slirstock eller liknande.

En slirstock uppfyller inte kravet för barriär. Skyddsräcke ska användas då högre säkerhet krävs för gång och cykeltrafik. Skyddsräcke kan efter godkännande från väghållningsmyndigheten användas på villagator istället för barriär.

Montage av avstängning

Avstängningar tvärs och längs med en gång- och cykelbana ska vara utformade så att de inte ger vika om någon går eller cyklar mot avstängningen.

Avstängningar mot gång- och cykelriktningen bör vara placerade minst 2 m före den upptagna schakten eller motsvarande. Vid sammanlänkad avstängningsgrind kan avståndet vara 1m. I sidled bör avståndet vara 0,5 m.

Vägyta

Under byggtiden ska vägar för oskyddade trafikanter vara väl avjämnade så att personer med funktionshinder kan förflytta sig obehindrat. Kantavjämning ska finnas för cyklar, rullstolar, rullatorer och liknande. Vägytan ska vara så hårdgjord att alla typer av rullstolar och liknande kan ta sig fram utan problem.

Säkerhet för fordonstrafikanter

Trafikverket och kommunala väghållare har ansvar för trafikanternas framkomlighet och säkerhet vid färd på statens och kommunernas vägar. Detta gäller i synnerhet vid vägarbeten som kan försämra framkomligheten och öka olycksrisken.

Störningen för trafikanten ska göras så kortvarig som möjligt. Måste arbetet bedrivas under längre tid kan omfattande åtgärder krävas för att vägsträckan ska bli så säker och framkomlig som möjligt för trafikanterna.

Anordningar som behöver finnas på vägen ska vara placerade och utformade så att trafikanterna inte riskerar att köra på dem och heller inte riskerar att skadas vid en påkörning. Anordningarna förhindrar också att trafikanter kommer in på arbetsplatsen eller utanför den körbara delen av vägbanan.

Körledning

För att ge en tydlig körledning längs arbetsplatsen används markeringsskärm för sidohinder.

 • Vid sidoförflyttning av trafiken används enkla markeringspilar.
 • Vid skarpa sidoförflyttningar, framförallt vid 90°-graders-kurvor, används dubbel eller fyrdubbel markeringspil.
 • Trafikledningslister kan med fördel användas som ett komplement till övriga anordningar. Detta främst då trafik behöver extra tydlig körledning. Markeringsskärmar för sidohinder kan monteras i listen. Den kan även förses med reflexbyglar.

Mötande trafik– körbanebredd

 • Vid vägarbeten med mötande trafik där arbetet inkräktar på körbana bör återstående körbanebredd för passerande trafik vara minst 6,0 m.
 • Det ska klart framgå för förare om det går att mötas vid arbetsplatsen.
 • Om det inte går att mötas ska den avsmalnade delen vara överblickbar. I annat fall ska trafiken regleras med signal eller vakt som kan kombineras med lots.
 • Vid början i färdriktningen ska ett påbudsmärke placeras ut.
 • Den högsta tillåtna hastigheten behöver ofta regleras när den överstiger 70 kilometer i timmen. Att enbart upplysa trafikanterna om att det pågår ett vägarbete med varningsmärke A20 är inte tillräckligt.

Vägmarkering

Om det behövs markeringar som gäller tillfälligt i stället för ordinarie markeringar på grund av vägarbete eller motsvarande ska de utföras med gul färg eller tejp och vara minst 15 cm breda.

Tillfälliga vägmarkeringar ska liksom permanenta vägmarkering utföras med retroreflekterande material. Gul vägmarkering kan även förtydliga körledningen.

Om den permanenta vita vägmarkeringen kan uppfattas som vilseledande ska den täckas eller tas bort.

Vägbelysning

Överväg alltid tillfällig vägbelysning vid vägarbete i vägkorsningar och annan komplicerad trafikmiljö.

Det är viktigt att man använder sig av rätt belysning och ställer upp dem med rätt vinkel så att det inte innebär risk att fordonstrafiken blir bländad. Regler för korrekt vägbelysning finns i vägar och gators utformning, VGU.

Hastighetsbegränsningar och rekommenderad högsta hastighet

Hastigheten förbi en vägarbetsplats kan sänkas på grund av säkerhetsskäl. Sänkningen kan göras med hjälp av fysiska anordningar eller vägmärken, eller båda. Fysiska anordningar placeras på sådant sätt att den önskade verkliga högsta hastigheten inte överskrids av passerande fordon.

Exempel på fysiska anordningar som är hastighetsdämpande är bland annat:

 • Minigupp. Ett minigupp, är ett tillfälligt mobilt gupp avsett att sänka den verkliga hastigheten vid en aktiv arbetsplats.
 • Chikan. En chikan är en hastighetsdämpande åtgärd i form av S-kurva som skapats med trafikanordningar.
 • Avsmalning. En eller flera körbanor smalnas av för att ge en tydlig körledning samt att genom avsmalningen erhålla en låg hastighet förbi arbetsplatsen.

Utmärkning ska göras på båda sidor av vägen både vid nedsättning och vid höjning av hastigheten.

Vid nedtrappning bör hastigheten märkas ut med steg om 20 kilometer i timmen. Mellanrummet mellan nedsättningarna är normalt 200 m. Märkena 30 respektive 50 ska placeras längst 50 m respektive 100 m före arbetsplatsen.

Så långt det är möjligt ska högre tillåten hastighet gälla under den tid då inget aktivt arbete pågår på sträckan, som under nätter, helger och andra längre avbrott.

Vägmärken för högsta tillåten hastighet som ska sättas upp med stöd av trafikförordningen, får sättas upp först efter beslut av Region Gotland.

Säkerhet för personal

Samtlig personal på gatuarbetsplatsen ska ha grundläggande kompetens inom ansvarsfördelning och skyddsåtgärder innan arbetet påbörjas.

Kompetensen ska omfatta:

 • Ansvar och ansvarsfördelning
 • Grundläggande säkerhetskrav
 • Fordonsutmärkning
 • Utmärkning av vägarbetsplats
 • Personligt skydd
 • Kännedom om regler och föreskrifterna VMF, TrF, VVFS/TSFS, AFS, Handbok ”Arbete på väg”.

Personlig skyddsutrustning

Av trafiksäkerhetsskäl och arbetsmiljöskäl ska alla som på grund av sina arbetsuppgifter befinner sig på eller intill trafikerad gata bära varselkläder. Varselkläderna ska uppfylla kraven enligt SS- EN 471:1994 klass 3. I mörker, vid dis eller dimma ska varselkläder, varselöverdel i klass3, kompletteras med varselbyxa i lägst klass 2.

 • Klass 3 ska ha minst 0,8 m2 fluorescerande material och minst 0,2 m2 reflekterande material.
 • Klass 2 ska ha minst 0,5 m2 fluorescerande material och minst 0,13 m2 reflekterande material.

Det fluorescerande materialet ska vara i gult eller orange färg. Kläderna ska ha märkning där det framgår vilken klass plagget har. Plagg som har oläslig märkning är inte godkända.

Utmärkningsansvarig

Det ska alltid finnas en person som är utmärkningsansvarig för arbetsplatsen. Denne är ansvarig för arbetsplatsens utmärkning och utses av ansvarig arbetsledare. Utmärkningsansvarig ska inför väghållningsmyndigheten vara ansvarig för utmärkningen av vägarbetsplatsen. Utmärkningsansvarig måste vara tillgänglig dagligen för eventuella nödvändiga justeringar av vägarbetsområdet.

Montering och demontering av vägmärken

Uppsättning och nedtagning av vägmärken och trafikanordningar ska utföras med säkerheten i fokus. Vid etablering och avveckling av en arbetsplats på trafikintensiva vägar och gator ska arbetet utföras med skydd av skyddsfordon.

Hastighet på passerande trafik

När oskyddad personal befinner sig på vägen ska följande maximala hastigheter inte överskridas:

 • 30 kilometer i timmen. På en arbetsplats där personal uppehåller sig i omedelbar närhet av trafiken ska verklig hastighet på passerande trafik inte överstiga 30 kilometer i timmen.
 • 50 kilometer i timmen. Är avståndet mer än 2,5 m mellan personal och närmsta del av körfält för passerande trafik och förhållanden i övrigt är goda kan verklig hastighet hos passerande trafik få uppgå till 50 kilometer i timmen.
 • 70 kilometer i timmen. Är avståndet mer än 7 m eller att det används barriär med godkänt utförande och längd som avskiljande anordning mellan passerande trafik och arbetsplatsens personal kan verklig hastighet hos passerande trafik få uppgå till högst 70 kilometer i timmen.

På vissa arbeten kan man efter platsspecifik riskbedömning komma fram till att det är större risk för personalen att märka ut arbetsplatsen som vid ett fast arbete, än att göra det som intermittent. I dessa fall ska varningen göras med fordonsutmärkning.

Alla skyddsåtgärder ska skriftligt anges i TA-planen för vägarbetet och i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Zoner

För att hålla en arbetsplats säker ska den delas in i olika zoner. En arbetsplats delas in I följande zoner:

 • Buffertzon
 • Skyddszon
 • Arbetszon
 • Säkerhetszon.

Inom buffert-, skydds eller säkerhetszon får inte fordon, maskiner, redskap eller material placeras.

Tungt skydd

Tvär- och längsgående skydd

Tvärgående skydd som trafikbufferts och buffertzon ska fungera tillsammans för att hindra fordon att komma in i arbetszonen. Dessa ska vara energiupptagande och konstruerade så att fordon bromsas upp och stannar före arbetszonen vid en olycka.

En trafikbuffert kan till exempel utgöras av tre fyllda gummidäckstravar som är sammanlänkade enligt leverantörens anvisningar. Oberoende hur travarna placeras så ska den bredaste sidan vara vänd mot trafiken.

Längsgående tungt skydd, barriärer, är till för att effektivt hindra och avleda trafik från att komma in på en arbetsplats. De hindrar trafiken från att köra ned i ett schakt eller på annat sätt komma till skada vid en arbetsplats.

Skyddsbarriär ska alltid finnas vid fasta arbetsplatser där den passerande trafikens verkliga hastighet överstiger 30 km/tim.

Energiupptagande skydd – TMA

Energiupptagande skydd ska användas vid fasta arbetsplatser på hela väg- och gatunätet. Energiupptagande skydd används för att förhindra påkörning av oeftergivligt material eller fyllning som läggs upp i anslutning till körbanan. Ett energiupptagande skydd kan inte ersättas med en tillfällig hastighetsbegränsning.

Truck Mounted Attenuator (TMA) är ett mobilt energiupptagande påkörningsskydd. Energiupptagande påkörningsskydd kan också monteras på ett dragfordon. Som bärar- eller dragfordon ska fordon rekommenderade av leverantören användas.

Energiupptagande skydd ska uppfylla Trafikverkets krav för energiupptagande skydd. Föraren av skyddsfordon som bär energiupptagande skydd ska se till att buffertzonens längd uppnås.

Om flera arbetsfordon finns på vägbanan ska energiupptagande skydd vara monterade på det första fordonet som trafikanten når i varje körfält och på vägrenen. Om avståndet mellan två väghållningsfordon överstiger 250 m ska alla vara försedda med energiupptagande skydd.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2024