Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Påföljder och sanktioner

Här hittar du information om de påföljder och sanktioner som kan tillkomma om tillstånd och riktlinjer inte följs eller om arbetet få förhinder.

Försening av grävningsarbetet

Region Gotland och teknikförvaltningen har rätt att slutföra arbetet till självkostnadspris om det inte utförs inom den tid som tillståndet anger. Om du behöver förlänga arbetstiden kan du ansöka om förlängd tid.

Om en tidsavvikelse (förlängning) uppstår ska datum ändras i TA-planen och sändas in på nytt för godkännande omedelbart när kännedom om avvikelsen uppstår. Om ändring i TA-planen behöver ske under arbetets gång måste information skickas om ändringen till: gravtillstand.ta-plan@gotland.se

Ärendet debiteras (tidsbunden taxa) till den veckan som du klaranmäler ditt ärende och inte hela perioden ut.

Senareläggning av grävningsarbetet

Region Gotland har rätt att senarelägga planerat arbete för att förhindra att konflikter mellan arbetets utförandetid och allmänhetens behov. Region Gotland kan även kräva att arbetet skjuts upp tills dess att alla tillstånd och utredningar finns.

Avbrutet grävningsarbete

Region Gotland har rätt att omgående avbryta pågående arbete om det framkommer att tillstånd, trafikanordningsplaner eller dokumentation inte finns eller inte följs. Detsamma gäller om krav på arbetsmiljö inte följs. Om du gräver utan tillstånd eller inte följer ditt tillstånd kommer ett föreläggande av sanktionsavgift att ske.

Sanktionsavgifter

Om utförare gräver utan tillstånd eller bryter mot grävtillståndet utan dispens från regionen, kommer ett föreläggande av sanktionsavgift att ske. Även skada på mark, anläggning eller annan anordning utanför tillståndsytan kommer att debiteras den sökande efter skadans omfattning och framtida underhåll.

Sanktionsavgift vid överträdelse av träds skyddszon beräknas utifrån en värdering av trädet och av skadornas omfattning. Skador på träd och annan vegetation återställs med samma växtsläkte, art eller sort samt motsvarande storlek inklusive tre års etableringsskötsel. Vid behov kommer en konsulterande arborist med sakkunskap anlitas för värdering av träd och annan vegetation.

Om grönyta eller planteringsyta skadas ska den återställas upp till ytan. Slutlig återställning sker av teknikförvaltningen och debiteras enligt en fastställd avgift.

Kvarlämnat material, så som skyltar och dylikt, kan komma att ses som om arbetsplatsen inte är återställd och arbetet kan då få en sanktionsavgift.

Polisanmälan

En polisanmälan kan göras av tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnadsnämnden) om:

  • Ett arbete som kräver tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna utförs utan ett sådant tillstånd.
  • Om grävning utförs i förorenad mark, eller att föroreningar påträffas vid grävarbete, utan att kontakt tas med tillsynsmyndigheten.
  • Det skett en olycka inom vattenskyddsområde som förorenat vattentäkten.

Vid misstanke om brott kan en polisanmälan göras av Region Gotland.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024