Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Ärendegrupp

Grunden är att alla har rätt att få sina behov av hjälpmedel bedömda. Denna bedömning görs av personal med förskrivningsrätt. Det finns en Hjälpmedelspolicy och ett Regelverk för hjälpmedel i Region Gotland som styr förskrivningen av hjälpmedel.

Regelverket ska ge stöd till hanterings- och beslutsrutiner men kan inte skrivas så att de täcker alla upptänkliga varianter av livssituationer, fysiska förutsättningar eller speciella individuella behov man kan ha.

Ärendegruppen har fokus på individnivå. Generella synpunkter på regelverk eller sortiment hänvisas till hjälpmedelskonsulent, enhetschef inom respektive verksamhetsområde eller till de informationsmöten Region Gotland har kring hjälpmedelsfrågor.

Ärendegruppens syfte är att ge en möjlighet till prövning av en individuell förskrivning i de fall då Regelverket för Hjälpmedel inte känns tillämpbart samt vid sortimentsfrågor när nya och/eller utvecklade produkter efterfrågas.

Ansökan till ärendegruppen kan endast göras av personal med förskrivningsrätt. Utprovning av ansökt hjälpmedel ska ej göras innan ärendet hanterats i ärendegrupp.

Avslag på ansökan kan inte överklagas. I de fall man inte är nöjd med handläggningen kan kontakt tas med verksamhetschef för Primärvård/Hab/Rehab, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen alternativt avdelningschef Hemsjukvård, Socialförvaltningen.

Alla ärenden behandlas anonymt.

Ärendegruppen består av:

 • Hjälpmedelsbudgetansvarig enhetschef Primärvård/Hab/Rehab Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • Hjälpmedelsbudgetansvarig enhetschef Hemsjukvården Socialförvaltningen
 • Enhetschef Hjälpmedel och Varuförsörjning Försörjning Teknikförvaltningen
 • Hjälpmedelskonsulent Hjälpmedel och Varuförsörjning Försörjning Teknikförvaltningen
 • Förskrivarrepresentant Primärvård/Hab/Rehab Hälso- och sjukvårdsförvaltningen alternativt Hemsjukvården Socialförvaltningen (mandattid 1 år)

Deltagarnas funktion i ärendegruppen

 • Hjälpmedelsbudgetansvariga enhetschefer är beslutande för respektive budgetområde
 • Hjälpmedelskonsulent är föredragande och sakkunnig
 • Enhetschef Hjälpmedel och Varuförsörjning Försörjning Teknikförvaltningen är rådgivande
 • Förskrivarrepresentant är rådgivande.

Ansökan till ärendegruppen skall vara hjälpmedelskonsulenten tillhanda senast fem arbetsdagar innan nästkommande ärendegruppsmöte.

Hjälpmedelskonsulenten förbereder mötet genom att ta fram Regelverk och Hjälpmedelspolicy för Region Gotland samt regelverk från några andra regioner. Dessa dokument används som stöd vid beslut.

Ärendegruppen träffas ca 10 gånger per år. Vid brådskande behov kontaktas hjälpmedelskonsulent/hjälpmedelsbudgetansvarig som då beslutar om ett separat möte utöver de ordinarie.

Hjälpmedelskonsulenten ansvarar för att arkivera protokoll, delge beslut till berörda förskrivare och skicka aktuellt protokoll till enhetscheferna i ärendegruppen.

Vid utbyte av hjälpmedel som förskrivits efter bifall i ärendegruppen behövs ingen ny ansökan göras om förskrivaren bedömer att behovet kvarstår och inget har ändrats gällande förutsättningar i övrigt.

I början av året har gruppen ett planeringsmöte med uppföljning av gruppens arbete under föregående år samt uppföljning och genomgång av ärendegruppens arbetsprocess.

Hjälpmedelskonsulenten ansvarar för att göra en sammanställning av årets ärenden med avslag, bifall och återremitteringar.

Hjälpmedelskonsulenten är sammankallande till planeringsmötet.

Grundvärderingar för beslut

Vid varje ärende tas följande frågeställningar upp:

 • Är ärendet avvikande från Region Gotlands regelverk? Vad står i regelverket?
 • Är det en hälso- och sjukvårdsinsats?
 • Stämmer förskrivningen med Region Gotlands hjälpmedelspolicy?
 • Finns evidens eller någon utvärdering som visar nyttan av hjälpmedlet?
 • Är det ett undantag, gäller det endast en individ eller gäller det en stor grupp?
 • Hur ser det ut nationellt?
 • Prioriteringsriktlinjerna – hur påverkar de? Människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen, och kostnadseffektivitetsprincipen.
 • Gällande lagstiftning beaktas, medicintekniska produkter – lagar och förordningar.
 • Hur tar man hänsyn till barnperspektivet enligt Barnkonventionen?

Mötestider

Mötena är förlagda till konferensrummet på Hjälpmedelscentralen alternativt digitala.

 • 16 januari 13.00 – 14.30
 • 5 mars 13.00 – 14.30
 • 16 april 13.00 – 14.30
 • 28 maj 13.00 – 14.30
 • 18 juni 13.00 – 14.30
 • 20 augusti 13.00 – 14.30
 • 1 oktober 13.00 – 14.30
 • 12 november 13.00 – 14.30
 • 17 december 13.00 – 14.30
 • 21 januari (2025) 13.00 – 14.30


Ansökan till ärendegrupp skall vara hjälpmedelskonsulent tillhanda senast fem arbetsdagar innan nästkommande ärendegruppsmöte.


Under 2024 består ärendegruppen av följande personer:

 • Josefina Cederholm Enhetschef Hemsjukvården SOF
 • Tobias Johansson Enhetschef Primärvårdens sjukgymnastmottagning Primärvård/Hab/Rehab HSF
 • Sven-Åke Håkansson Enhetschef Hjälpmedel och Varuförsörjning TKF
 • Ulrica Sjölander Förskrivarrepresentant Hemsjukvården HSF
 • Lena Jacobsson Hjälpmedelskonsulent Hjälpmedel och Varuförsörjning TKF
 • Evelina Persson Hjälpmedelskonsulent Hjälpmedel och Varuförsörjning TKF

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2024