Sök

Resursskola

En resursskola tar emot elever i behov av förstärkt särskilt stöd när stödet i ordinarie skola inte räcker till.

Full fart i ett klassrum

Om Gotlands resursskola

Gotlands resursskola består av två enheter, tal- och språkklasserna på Solbergaskolan och Tjelvarskolan samt Lövsta resursskola.

Tal- och språkklasserna F–3 och 4–9

Tal- och språkklasserna vänder sig till elever med generell (grav språkstörning), där språkstörningen är den primära diagnosen. Funktionsnedsättningen yttrar sig i svårigheter att både förstå språk och göra sig förstådd med språk, vilket påverkar elevens skolarbete och sociala samspel.

I tal- och språkklasserna arbetar vi med elevernas språk och kommunikation under hela skoldagen. Eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen och känna att de lyckas i sitt skolarbete. Eleverna ska känna sig delaktiga i sociala sammanhang och utvecklas som individer.

Eleverna i tal- och språkklasserna undervisas i en lärmiljö som utgår från varje elevs förutsättningar för lärande. Pedagogisk, social och fysisk lärmiljö anpassas efter elevernas behov. Vi jobbar med anpassat lärmaterial, visuellt stöd såsom bildstöd, filmer samt strukturstöd och tecken som stöd. Vi använder anpassade, alternativa och digitala lärverktyg.

Eleverna har tillgång till logoped för bedömningar och behandlingar. Logopeden är även delaktig i den vardagliga verksamheten.

Lövsta resursenhet

Lövsta resursenhet erbjuder undervisning för grundskoleelever som har behov av anpassningar i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön som är så stora att de inte kan tillgodoses i den ordinarie skolmiljön.

Alla elever på skolan erbjuds ett eget rum som de kan inreda personligt, detta för att skapa en trygg miljö som bidrar till ökat trygghet och trivsel.

Alla elever har initialt en egen elevassistent och undervisas av behöriga lärare. Då man som elev börjar på resursskolan läggs stort fokus på att skapa goda relationer med ett fåtal vuxna samt att följa ett eget individuellt schema.

Elevens skoldag utgår i första hand från elevens egna styrkor och intresseområden för att sedan innehålla fler skolämnen. Över tid introduceras fler vuxna och samvaro med andra elever där det är möjligt.

I arbetet med eleverna strävar vi efter att skapa en skoldag som är förutsägbar, vilket innebär att eleverna ska känna till:

  • Var de ska vara
  • Vem de ska vara med
  • Vad de ska göra
  • Hur de ska göra
  • När de ska göra det
  • Hur länge de ska göra det
  • Varför de ska göra det
  • Vad händer sedan

Särskilt stöd ska i första hand ges i den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl och särskild utredning och bedömning genomförts kan en elev få sin skolplacering i en resursskola.

Resursskolan har mindre elevgrupper, specifik lärarkompetens och möjlighet till mer individuellt stöd. Eleverna har hela sin skoldag förlagd till resursskolan.

Lövsta resursskola har sina lokaler på området som tillhör Gotland Grönt Centrum i Roma. Området har en fin kringliggande utemiljö med många olika verksamheter.

Ansökan och antagning till Gotlands resursskola

Resursskolan är en del av den ordinarie grundskolan. Vårdnadshavare söker till Gotlands resursskola i samråd med nuvarande skola.

När ordinarie skolvalsperioden är avslutad behandlar vi inkomna ansökningar. Vi bedömer då om en elev är i behov av sådant särskilt stöd som resursskolan erbjuder. Om det inte finns plats för alla sökande till resursskola görs ett urval. Vid urvalet ska de elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder prioriteras. Kötid, närhetsprincip och eventuell syskonförtur är inte urvalsgrunder som tillämpas av resursskolan. Besked om elev fått plats i Gotlands resursskola lämnas under våren.

Har du frågor om ovanstående är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta Region Gotland

Anna Kindblad
Rektor, Gotlands resursskola
Ted Kahlbom
Biträdande rektor, Gotlands resursskola
Lena Winarve
Expedition/skoladministratör
Monica Norström
Specialpedagog
Marika Arnesson
Logoped
Nadia Chouaiby
Logoped

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 mars 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00