Sök

Efter sammanträdet

Information om vad som sker efter sammanträdet

Innan du som förtroendevald kan få ersättning för sitt uppdrag behöver de anmäla ett bankkonto för utbetalning.

Anmälan av bankkonto för arvode

Du som är ny förtroendevald (gäller inte om du är anställd inom regionen) inom Region Gotland ansvar själv för att anmäla ditt bankkonto för lön via Nordea. För att nyttja tjänsten så krävs Mobilt BankID/BankID.


Du registrerar ditt bankkonto via Nordeas självservicesida genom att använda länken.

Om du redan finns upplagd mot andra arbetsgivare finns kontot angivet men du behöver lägga till Region Gotland (Gotlands kommun) som arbetsgivare.

Skärmklipp från Nordea registrera ny arbetsgivare

Arbetsgivarnummer för Region Gotland (Gotlands kommun) är: 602860

När du lagt till arbetsgivarnumret så kommer det att stå Gotlands kommun (602860) under arbetsgivare.

Registrering av lönekonto görs med hjälp av mobilt BankID /BankID

Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda

Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar.

Reseräkning förtroendevalda – övrig förrättning

Förtroendevald som deltagit i övrig förrättning enligt reglerna ovan eller förrättning som särskilt godkänts av sin respektive ordförande alternativ styrelse/nämnd kan begära reseersättning på nedanstående formulär

Formuläret måste skrivas ut och undertecknas av ordförande.

E-tjänst för förlorad arbetsinkomst

Protokoll

Protokoll ska föras vid regionfullmäktiges och nämndernas sammanträden. Ordföranden ansvarar för att protokollet förs och att det sker på rätt sätt. Även delegationsbeslut ska protokollföras eller redovisas på annat sätt.

Det ska framgå av protokollet vilka beslut som stannar i nämnden och vilka som ska föras vidare till annan instans.

Vad ska ett protokoll innehålla?

  • Inom regionen förs beslutsprotokoll. Nämndsekreteraren för protokoll på ordförandens ansvar. Protokollen ska redo­visa:
  • Vilken nämnd protokollet avser samt tid och plats för sammanträdet
  • Närvarande ledamöter och ersättare som tjänstgjort.
  • Vilka förslag och yrkanden som ställts under sammanträdet.
  • Genomförd omröstning och utfall.
  • Vilket beslut som fattats. Om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild, ordentliga motiv för beslutet.
  • Reservationer som anmälts.

    Protokoll och kallelse publiceras på respektive nämnds sida.

Justering av protokoll

Protokollet justeras först av ordföranden och sedan av ytterligare minst en ledamot (i regionfullmäktige två ledamöter) som utses vid sammanträdets början. Justering ska ske senast 14 dagar efter sammanträdesdagen.

Vid brådskande ärende kan protokollet eller enstaka pa­ragraf justeras omedelbart vid sammanträdet.

E-signering av protokoll görs med digital identifiering via din gotland.se mailadress.

Protokoll anslås

Protokollet ska tillkännages på regionens officiella anslagstavla senast två dagar efter justering.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 april 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00