Sök

Det regionala utvecklingsansvaret

1998 övertog Region Gotland ansvaret för den regionala utvecklingen från Länsstyrelsen i Gotlands län. Målet var att demokratisera processen och ge den en starkare koppling till regionala förutsättningar och politiska prioriteringar. Sedan dess har denna utveckling pågått, och från och med den första januari 2019 är samtliga svenska regioner ansvariga för den regionala utvecklingen.

Ansvaret regleras via Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) samt Förordningen om regionalt tillväxtarbetet (SFS 2017:583). Dessutom vägleds det regionala arbetet av en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, som fastställs av regeringen. I dessa styrdokument uppdras åt Region Gotland att leda, samordna och följa upp den regionala utvecklingen i länet.

Enligt samma lagstiftning ska detta göras enligt en regional utvecklingsstrategi (RUS), vilken löpande ska uppdateras samt ses över åtminstone en gång mellan varje val till landstings- och kommunfullmäktige. Kopplat till den regionala utvecklingsstrategin kan Region Gotland själv välja att operationalisera arbetet genom program och planer. Till exempel genom ett regionalt tillväxtprogram.

Det regionala utvecklingsansvaret innefattar också att:

  • leda, samordna och följa upp insatser för att genomföra den regionala utvecklingsstrategin
  • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
  • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
  • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram och eventuella nationella program (exempelvis Hållbara Gotland)
  • upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur

I det regionala utvecklingsansvaret ingår också att arbeta med regional kompetensförsörjning. Vid sidan av dessa uppgifter ansvarar Region Gotland, och andra regioner, också för en rad andra uppgifter med direkt anknytning till regional utveckling som:

  • kollektivtrafik,
  • regional kulturverksamhet
  • folkhälsa, jämställdhet och integration
  • medfinansiering av projekt

samt andra insatser för att främja tillväxt och utveckling, till exempel delägarskap i regionala ALMI-bolag och andra organ.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 november 2023

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00