Sök

Beskrivning av den politiska organisationen

Allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige hålls alltid den andra söndagen i september vart fjärde år.

Gotlands läns landsting upphörde 1970 och regionen an­svarar numera för dessa verksamheter vilket innebär att val endast sker till region och riksdag. Regionstyrelsen och nämnderna väljs indirekt genom att de utses av regionfull­mäktige. Regionfullmäktige väljs för fyra år räknat från 15 oktober valåret.

Regionstyrelsen och flera av de övriga nämnderna har valt att inrätta arbetsutskott. Det finns även flera råd och kommittéer för samråd och informationsutbyte inom regionen, till exempel tillgänglighetsråd, pensionärsråd.

Nämnderna är huvudmän för de olika kommunala verksamheterna och ansvariga för att de kommunala tjänsterna finns att tillgå. De kan också ha myndighetsansvar i de fall de är ansvariga för myndighetsutövning, till exempel att pröva ansökningar om bygglov eller utöva miljötillsyn.

Regionen är Gotlands största arbetsgivare med cirka 6 500 medarbetare vilket motsvarar 11 procent av befolkningen. De förtroendevaldas roll som arbetsgivare omfattar bland annat ett arbetsmiljöansvar.

Regionfullmäktige

I Region Gotland har fullmäktige 71 ledamöter. Efter­som det inte finns något landsting på Gotland beslutar regionfullmäktige även i frågor som normalt ligger under landstingsfullmäktige, främst sjukvård och kollektivtra­fik. Region Gotland har också det regionala utvecklings­ansvaret.

Fullmäktige fattar beslut i frågor som är av stor vikt för regionen och dess invånare. Fullmäktige beslutar om skatt, taxor och andra avgifter, bestämmer regio­nens budget, större investeringar, samt planer och mål för verksamheten. Fullmäktige avgör också hur regionens nämndorganisation med mera ska se ut och utser ledamö­ter i nämnderna.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och ansvarar för att leda och samordna regionens verksamhet och den ska ha uppsikt över nämnderna. I de ärenden som ska beslutas av fullmäktige lägger regionstyrelsen förslag till beslut. Regionstyrelsen är också ansvarig för att regionfullmäktiges beslut verkställs.

Regionstyrelsen är även nämnd för regionstyrelseförvaltningen. Kultur och fritidsfrågor behandlas i en särskild beredning

Nämnder

Under regionfullmäktige finns, förutom regionstyrelsen, facknämnder med ansvar för olika verksamhets områden. Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt övriga relevanta föreskrifter. Antal ledamöter och antal sammanträden per år varierar mellan nämnderna.

Revision

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner, landsting och regioner samt pröva ansvarstagandet. Region Gotland har nio förtroendevalda revisorer.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 november 2023

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00