Sök

Krisberedskap och civilt försvar

Region Gotlands beredskapsarbete syftar till att stärka förmågan att verka och agera effektivt vid en samhällsstörning.

Krisledning

För att Region Gotland ska kunna ge en god samhällsservice även vid kris eller en stor olycka finns en plan för allvarliga eller extraordinära händelser. Regionens ansvar regleras i lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att så skall ske. Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden. Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i dennes ställe.

Region Gotland samverkar enligt en överenskommelse med polisen, försvarsmakten, kustbevakningen och länsstyrelsen inom krisberedskapsområdet, kallat Krissamverkan Gotland. Syftet är att Krissamverkan Gotland ska bidra till säkerhet och trygghet för befolkningen på och runt Gotland samt ett samordnat utnyttjande av resurser.

Hot mot förtroendevalda

På Gotland ska du kunna känna dig trygg, både som boende och som politiker. Upplever du hot på något sätt – anmäl direkt! Då får vi en chans att förebygga riskerna, för dig, din familj och dina kollegor. Ju tidigare du anmäler desto större chans att polisen kan klara ut anmälan eller sätta det i samband med andra anmälningar. För att öka din trygghet som politiker finns en webbutbildning.

Kontakta alltid polisen om du har blivit hotad eller känner dig hotad. Poängtera att hoten uppstått på grund av din roll som förtroendevald inom Region Gotland samt begär gärna Åtkomstskydd enligt ÅFS 2007:3 3§ .

Gör också en anmälan i Stella, Region Gotlands system för rapportering och hantering av arbetsskador, risker och tillbud så att Regionen kan ha en uppfattning om omfattningen samt ge dig stöd.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00