Sök

Ansvarsförsäkring

Försäkringsskyddet omfattar all verksamhet som regionen bedriver, anordnar eller medverkar i, dock med sedvanliga undantag för t ex flygplats, hamn eller järnväg. Undantaget gäller dock inte regionens ansvar för industrispår eller liknande.

Skadeanmälan

Skadeanmälan via telefon: 08-410 637 00 (efter kontorstid betjänas telefonen av larmcentral)

Skadeanmälan via e-post: skador@protectorforsakring.se

Försäkringen gäller i hela världen exklusive USA/Kanada.

Försäkringen gäller i hela världen vid tjänsteresor eller motsvarande. Sublimit 10 miljoner kronor avseende krav hänförliga till USA/Kanada.

Försäkringen inkluderar inbördes ansvar mellan försäkrade juridiska personer.
Försäkringen gör inget undantag för ren förmögenhetsskada.
Försäkringen omfattar samtliga personer för vilka regionen har ett principalansvar.

Försäkringen gäller subsidiärt för föreningar/klubbar som enligt avtal med
regionen svarar för drift/skötsel av kommunala anläggningar/verksamheter.

Försäkringen omfattar skydd vad avser person-, sak- och ren
förmögenhetsskada för lekmannarevisorer. Förutsättes dock att regionen är
skadeståndsskyldig.

Försäkringsbelopp, allmänt ansvar och produktansvar

50 miljoner kronor per skada och 100 miljoner kronor per år.
Självrisk: 0,5 basbelopp

Försäkringen gäller i enlighet med "praoklausulen", för samtliga personer vid
alla typer av praktik/arbetsträning/arbetsmarknadspolitiska åtgärder m m där
regionen helt eller delvis anordnar, anvisar eller svarar för placeringen.

  • Försäkringen gäller i samband med av kommunen anordnade studiebesök.
  • Försäkringen omfattar skador som praktikanten orsakar så som förare av motordrivet fordon i det fall skadan inte kan ersättas genom fordonets trafikförsäkring.
  • Försäkringen omfattar ungdomar som har dömts till ungdomstjänst enligt lagen om unga lagöverträdare.
  • Försäkringen gäller i hela världen.

Försäkringen omfattar kommunens särskilda åtaganden för personer i
kommunens försorg enligt LSS, SoL, LVU och LVM (inklusive personer i
familjevård). Försäkringen gäller i hela världen.

Försäkringsbelopp, personskada, sakskada, förmögenhetsskada och självrisk

Personskada: 10 miljoner kronor per skada
Sakskada: 10 miljoner kronor per skada
Ren förmögenhetsskada: 500 tusen kronor per skada
Självrisk: 0,1 basbelopp

Försäkringen inkluderar utökat skydd för skada på omhändertagen egendom,
inklusive nyckelförlust.

Försäkringen inkluderar utökat skydd för skada på förhyrd lokal och bostad,
inklusive bostadsrätter.

Skadereglering ingår för samtliga personskador samt för sakskador överstigande självrisken.

Arbetsskada

Försäkringen gäller inte för arbetsskada och inte heller för skada som kan ersättas genom socialförsäkring, patientförsäkring, annan liknande försäkring eller ersättningsform.

Avtalstid: 2022-01-01 – 2024-12-31

Försäkringsnummer: 516054-6.1

Kontakta Region Gotland

Försäkringar

Frågor om Region Gotlands försäkringar besvaras av:
Annelie Thomsson, regionstyrelseförvaltningen
Telefon: 0498- 26 91 92
E-post: annelie.thomsson@gotland.se

Frågor om försäkringar rörande elever, besvaras av:
Jenny Gahnström, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498- 26 95 75
E-post: jenny.gahnstrom@gotland.se

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 mars 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00