Sök

Familjerätten

Familjerätten hjälper föräldrar att komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten gör också faderskapsutredningar, adoptionsutredningar och utreder namnärenden.

Detta gör familjerätten

 • Hjälper separerade föräldrar att komma överens om vårdnad, boende och umgänge genom så kallade samarbetssamtal. Om föräldrarna är överens upprättas och godkänns juridiskt bindande avtal.
 • Genomför informationssamtal och utfärdar intyg som behövs vid stämningsansökan till domstol.
 • Fastställer faderskap för barn till ogifta föräldrar.
 • Genomför umgänges- boende- och vårdnadsutredningar och olika typer av yttranden efter begäran från domstol.
 • Adoptionsutredningar.
 • Utredningar om namnärenden.

 

Föräldrar som inte kan komma överens om hur förhållandena ska vara för barnet efter skilsmässan kan få hjälp. Med sakkunnig ledning kan de resonera sig fram till en gemensam syn på vårdnad, boende eller umgänge för det gemensamma barnet.
Samarbetssamtal är kostnadsfritt och utan journal.

Målet är att komma fram till samförståndslösningar och att föräldrarna ska få en bättre förståelse för varandras synpunkter. Målet är också att lära sig hantera konflikter på ett sätt som inte går ut över barnet.

Ansök om samarbetssamtal

Använd i första hand vår e-tjänst. Ansökan måste undertecknas med e-legitimation av båda föräldrarna:

Ni kan också kontakta familjerätten och få en ansökningsblankett hemskickad.

Blanketten skickas till:
Familjerätten
Polhemsgatan 29, 621 81 Visby

 • För att stärka barnets rätt i vårdnadsprocessen finns informationssamtal.
 • Det är krav på att föräldrar ska ha deltagit i ett informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

Så går ett samtal till

Under informationssamtalet får ni som föräldrar information om aktuell lagstiftning, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till och hur barnet kan påverkas av en konflikt mellan föräldrarna.

Ni får också information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans.

Syftet med informationssamtalet är att ni ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Båda föräldrarna deltar i informationssamtalet
Ni som föräldrar deltar gemensamt i samtalet.

Om det finns särskilda skäl till varför ni inte kan ha ett informationssamtal gemensamt, ange detta i kontakten med familjerättsgruppen.

Intyg efter samtalet

Efter samtalet får du ett intyg på att du har deltagit.
Du behöver intyget för att kunna framställa yrkanden om vårdnad, boende och/eller umgänge med dina barn vid en tvist i domstol.

Ogifta föräldrar kan själva gå in och registrera fadern/föräldern på Skatteverkets hemsida mellan dag 1-14 efter barnets födelse.

Om fadern/föräldern inte gör någon anmälan till Skatteverket kommer socialnämnden ansvara för föräldraskapsutredningen från dag 15.

Om ni inte har möjlighet att använda Skatteverkets e-tjänst eller om ni önskar påbörja utredningen före barnets födelse är ni välkomna att ringa familjerätten för tidsbokning.
Telefon: 0498–20 48 64

 • Tänk på att modern ska vara folkbokförd på Gotland när barnet föds.
  Om modern inte är folkbokförd på Gotland så ska ni vända er till den kommun modern är eller kommer vara folkbokförd i när barnet föds.

Familjerätten för utredningar om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av tingsrätten. Utredningen blir en del av underlaget inför ett avgörande i domstol.

I utredningen träffar familjerättssekreteraren båda föräldrarna samt barnet.
Olika myndigheter, som till exempel skola, socialtjänst och polis, får lämna uppgifter i utredningen.

Socialtjänsten utreder ansökningar om adoptioner.

Är du boende på Gotland och vill adoptera ett barn som är under 18 år vänder du dig till familjerätten inom socialtjänsten.

Att adoptera betyder att du blir barnets nya förälder och vårdnadshavare.

För dig som vill adoptera ett barn

Processen att adoptera kan delas in i tre steg: Informationsamtal, föräldrautbildning och medgivandeutredning.

1. Informationssamtal

Du träffar en familjerättssekreterare som kan svara på frågor och berätta om:

 • Socialstyrelsens krav för att du ska få adoptera såsom ålder, föräldrautbildning och hälsa.
 • Hur utredningen går till och vilka handlingar som ska lämnas in.
 • Vilka organisationer som förmedlar internationella adoptioner.

2. Föräldrautbildning

För att få medgivande för adoption måste du först ha genomgått en föräldrautbildning. Utbildningen är obligatorisk enligt lag. Uppgift om vart du kan vända dig, får du om du kontaktar någon i familjerätten. Utbildningen är avgiftsbelagd.

3. Medgivandeutredning

 • Medgivandeutredningen är det underlag som behövs för att socialnämnden ska kunna fatta beslut om adoptionen.
 • Utredningen innebär att vi samlar in uppgifter som gör att socialnämnden kan göra en individuell bedömning av dina förutsättningar för att ta emot ett adoptivbarn.
 • Vi gör också utredningen för att kunna bedöma din insikt i adopterade barns behov och vad adoptionen innebär.
 • Utredningen är kostnadsfri.

Kostnaderna för en internationell adoption varierar. Ett bidrag för kostnader i samband med internationell adoption kan sökas hos Försäkringskassan.

Adoption av person över 18 år

Vill du adoptera en person över 18 år så är det tingsrätten där du bor som hanterar ärendet. Du som bor på Gotland ska alltså vända dig till Gotlands tingsrätt:

Gotlands tingsrätt
Box 1143
621 22 Visby
Telefon: 0498–28 14 00

Ansökan kan vara formulerad som ett vanligt brev. Skriv att det gäller adoption av en myndig person. Ange namn och personnummer på de blivande adoptivföräldrarna och den man avser att adoptera. Av brevet skall det framgå att personen vill detta och brevet/ansökan skall undertecknas av samtliga (blivande adoptivföräldrar och adoptivperson).

I brevet skall du ange motivet till adoptionen. Du kan till exempel ange om du sedan tidigare är vårdnadshavare för personen, om personen har växt upp med dig.

Enligt lag måste det också framgå att du inte adopterar av ekonomiska skäl. Du ska därför uppge att det inte givits eller utlovats ersättning från någon av parterna.

Tingsrätten vill också ha namn, adress och telefonnummer till de biologiska föräldrarna. Tingsrätten är nämligen skyldig att ta kontakt med dem och få deras åsikt. Det kan bli aktuellt med arvsfrågor för de biologiska föräldrarnas del, det kan finnas ett testamente och så vidare. Föräldrarna kan dock inte stoppa adoptionen eftersom adoptivpersonen är myndig.

Till ansökan måste du bifoga personbevis på samtliga (blivande adoptivföräldrar och adoptivperson). Dessa beställs hos Skatteverket. Uppge att det avser ansökan om vuxenadoption.

Ansökan skickas till:
Gotlands Tingsrätt
Box 1143
621 22 Visby

Familjerätten gör, på begäran av domstol, utredningar om namn. Utredningarna görs då föräldrar inte är eniga om namnbyte på barn.

Kontakta Region Gotland

Familjerätten

Polhemsgatan 29, Visby

Erika Broman
Socialassistent (faderskap)
Telefon: 0498-20 48 64
E-post: erica.broman@gotland.se

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00