Sök

Vill du bli god man eller förvaltare?

Hitta på sidan

Illustration person och hjärta

Som god man eller förvaltare kan du hjälpa personer som har svårt att själva ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. Det är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag som skapar trygghet och stabilitet i vardagen för människor med behov av hjälp.

Vad gör en god man eller förvaltare?

Att vara god man eller förvaltare handlar om att vara ombud för någon som inte kan bevaka sina rättigheter, förvalta sina tillgångar eller verka för sitt eget bästa. Den huvudsakliga uppgiften är att företräda huvudmannen främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Uppdraget innebär också att se till så att din huvudman får den vård och tillsyn som hen behöver samt att verka för att hen inte missgynnas i olika sammanhang.

Skillnaden mellan god man och förvaltare

Att ha en god man är som huvudregel en frivillig åtgärd som kräver att personen själv går med på det. Att utse en förvaltare är en tvångsåtgärd som kan användas mot en persons vilja när tingsrätten anser att hen inte kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Först och främst krävs att du är myndig och inte själv har förvaltare. Lagen säger också att en god man ska vara "en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna". Lämplighetsprövningen består i att överförmyndarnämnden gör en rutinkontroll hos kronofogdemyndigheten och omsorgs- och socialförvaltningen av den som ansöker om att bli god man eller förvaltare. Överförmyndarnämnden har även rätt att begära utdrag ur polisens belastningsregister. Det är också vanligt att en anhörig åtar sig uppdraget som god man eller förvaltare.

Hur blir jag god man eller förvaltare?

God man eller förvaltare för anhörig

Är en anhörig till dig i behov av en god man eller förvaltare skickas en ansökan in till Gotlands tingsrätt. I ansöksökningsblanketten kan förslag ges på "lämplig och vidtalad" god man eller förvaltare. Överförmyndarnämnden utför alltid en lämplighetsprövning som innebär att du som god man eller förvaltare inte ska ha några betalningsanmärkningar, inte ha mottagit försörjningsstöd de tre senaste åren eller ha blivit dömd för något som kan ge anledning att ifrågasätta din lämplighet. Därefter bokar vi in dig på en informationsträff, antingen i grupp eller enskilt, för att stämma av att du i stora drag vet vad uppdraget innebär.

God man eller förvaltare för annan än anhörig

Du som vill hjälpa en medmänniska kan skicka in en intresseanmälan om att bli god man och/eller förvaltare till överförmyndarnämndens kansli. Vi utför först en lämplighetsprövning som innebär att du som god man eller förvaltare inte ska ha några betalningsanmärkningar, inte ha mottagit försörjningsstöd de tre senaste åren eller ha blivit dömd för något som kan ge anledning att ifrågasätta din lämplighet. Därefter kommer vi att stämma av att du i stora drag vet vad uppdraget som god man och förvaltare innebär och du bjuds också in till en informationsträff, antingen i grupp eller enskilt.

Förfrågan om uppdrag

Som lämplig och utbildad god man kommer du att få överförmyndarnämndens månadsutskick med en anonymiserad aktuell lista på samtliga lediga uppdrag. I listan finns kort information om varje uppdrag samt i vilken omfattning personen önskar hjälp. Tycker du att något av uppdragen verkar intressant så svarar du oss och så återkommer vi med nödvändiga uppgifter.

Samtycke

När du har skapat dig en bättre bild av huvudmannens situation och träffat personen kan du bestämma dig för om uppdraget passar dig eller inte. Vill du åta dig uppdraget skickar du tillbaka en påskriven samtyckesblankett som även ska undertecknas av huvudmannen.

Beslut

Överförmyndarnämnden skickar därefter sitt yttrande till tingsrätten som fattar beslut i frågan. Du och huvudmannen får hem beslutet i brevlådan och överförmyndarnämnden skickar därefter registerutdrag och annat relevant material till dig så att du kan komma igång.

Mentorskap och utbildningar

För den som aldrig tidigare varit god man eller förvaltare finns det under det första året möjlighet att få en mentor, det vill säga en erfaren god man att bolla frågor med när det behövs. Vi rekommenderar också att alla går de utbildningar som överförmyndarnämnden erbjuder.

Redovisning och arvode

Du ska varje år redovisa huvudmannens ekonomi till överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden sänder därför varje år ut blanketter gällande årsredovisning och redogörelse. Årsredovisningen ska vara insänd till överförmyndarnämnden före den 1 mars.

En ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget samt ersättning för utgifter som varit påkallade för att fullgöra uppdraget. Beslut om arvode och kostnadsersättning fattas alltid av överförmyndarnämnden. Om det inte finns särskilda skäl ska arvode och ersättning betalas av huvudmannens medel. Arvodet grundas på prisbasbelopp enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner.

Att vara god man - A video about trusteeship (English version)

Överförmyndarnämnden

Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.

621 81 Visby

Telefontider
Måndag och onsdag klockan 09.30 - 11.30

Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid
Drop-in tisdagar 09.30 - 11.30

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024
Dela sidan