Sök

Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet

Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet kan fungera som alternativ till en god man och förvaltare.

Illustration God man

För att ansöka om en god man eller förvaltare krävs att ditt behov av hjälp beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. Om du kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt så ska det alternativet väljas först.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt ger du som privatperson till någon annan om du på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Den du ger fullmakt till får rätt att företräda dig. Du kan själv bestämma vad fullmakten ska omfatta.

Vad krävs för att framtidsfullmakten ska vara giltig?

För att den ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Framtidsfullmakten har samma formkrav som ett testamente, och du måste förstå vad du gör när du skriver den. Fullmakten ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer och det ska framgå att det är en framtidsfullmakt, vem som ska företräda dig och vilken omfattning.

Granskning av fullmakthavarens verksamhet

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse men överförmyndaren kan begära att fullmaktshavaren redovisar sitt uppdrag och även besluta om att fullmakten helt eller delvis inte får användas om fullmaktshavaren missbrukar sin ställning. I ställer för förbud kan anordnande av godmanskap tänkas, eftersom det leder till att framtidsfullmakten blir utan verkan i de avseenden som förordnandet avser.

Anhörigbehörighet

Sedan 1 juli 2017 behöver anhöriga inte längre ha en fullmakt för att kunna företräda en familjemedlem som tappat förmågan att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter på grund av varaktig sjukdom. Det innebär att du som anhörig, för personens räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol. Du som anhörig bör alltid agera på det sätt du tror att familjemedlemmen skulle vilja.

Vem är anhörig och hur fungerar behörigheten?

Anhörigbehörigheten är reglerad i Föräldrabalken 17 kap och fungerar så att behörigheten inte gäller om man tidigare har en god man, förvaltare eller företrädare genom framtidsfullmakt.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00