Sök

Kulturstöd

Här kan du läsa om alla Region Gotlands kulturstöd.

Hantering av årsmöteshandlingar 2024

Alla föreningar som söker och får ekonomiskt stöd av Region Gotland ska varje år skicka in kompletta årsmöteshandlingar.

Dessa är:

 • Signerat årsmötesprotokoll
 • Signerad revisionsberättelse
 • Verksamhetsberättelse
 • Resultat- och balansrapport

Om din förening reviderat sina stadgar ska även dessa skickas in.

Du som föreningsansvarig kan ladda upp handlingarna via vår E-tjänst nedan. Årsmöteshandlingarna är en offentlig handling och bevaras i regionarkivet.

Arrangemangsstöd

Arrangemangsstöd avser enstaka tidsbegränsade aktiviteter som innebär en kulturgärning för Gotland och kan sökas av såväl organisationer som enskilda personer eller grupper.

Allmänt
Ett levande kulturliv i en demokrati kännetecknas dels av en ständig förändring och/eller utveckling såväl till form som innehåll, dels av en kontinuitet och stabilitet som håller kulturen levande.

Vi är alla bärare av ett mångfacetterat kulturarv som behöver förnyas och förmedlas både av amatörer och professionella kulturaktörer. Regionstyrelsen deltar genom att, med beaktande av Region Gotlands kulturpolitiska mål, medvetet stödja dem som tar ansvar för kulturlivet på Gotland och stärker Gotland som mötesplats.

Regionstyrelsen ansvarar för två typer av kulturstöd: Verksamhetsstöd och stöd till kulturarrangemang.

Bland de kriterier som kan påverka stödets storlek är följande av särskild vikt:

 1. redovisat behov av stöd
 2. verksamhetens omfattning
 3. verksamhetens utvecklingspotential
 4. i vilken mån verksamheten är långsiktig, unik, av hög kvalitet
 5. i vilken omfattning kommuninvånarna blir delaktiga
 6. om verksamheten ingår i ett kulturellt eller ekonomiskt samarbete
 7. om verksamheten förmedlar ett kulturarv
 8. nyskapande idéer
 9. om verksamheten är ett resultat av regelbundna utvärderingar av kulturstödet
 10. om verksamheten bidrar till mångfalden av kulturyttringar
 11. om verksamheten riktar sig till barn och ungdomar
 12. om verksamheten främjar jämställdhet

Stöd till kulturarrangemang
Arrangemangsstöd avser enstaka tidsbegränsade aktiviteter som innebär en kulturgärning för Gotland och kan sökas av såväl organisationer som enskilda personer eller grupper.

Stödet kan ges i form av kompetens/rådgivning, fria nyttigheter (lokaler, utrustning, vaktmästarservice m.m.) eller kontantstöd.

Arrangören ska i sin marknadsföring ange att arrangemanget genomförs: -Med stöd av Region Gotland.

Utbetalning av kontantstöd sker som regel så att stödet utbetalas så snart handläggning utförts och beslut fattats. Redovisning ska skickas in snarast möjligt efter arrangemanget är genomfört eller vid annan tidpunkt som den sökande kommer överens om med handläggaren.

Redovisningen ska innehålla en utvärdering, ekonomiskt utfall, gärna bilder och exempel på olika marknadsföringsmaterial.

Ansökan om stöd för arrangemang inom kulturområdet utlyses i tre omgångar under 2024:

 • 21 november 2023 - 20 januari 2024
 • 21 januari 2024 - 20 april 2024
 • 21 april 2024 - 20 augusti 2024

Rabatterade resor

Genom ett samarbete mellan Region Gotland och Destination Gotland kan frilansande kulturaktörer och grupper resa med färjan till rabatterat pris.

Ni kan använda rabatten vid uppdrag på fastlandet eller för gäster med uppdrag på Gotland.

Rabatten är på 10-40 procent av ordinarie pris, beroende på val av avgång, när bokningen görs och vilken tid på året resan sker.

Biljetterna är ombokningsbara och varje rabattkod är giltig för resa (tur och retur) för upp till 9 personer och ett fordon. Attraktiva avgångar i samband med helger och storhelger är undantagna.

Rabattkoder ges i första hand till person/grupp som erhåller någon form av kulturstöd från Region Gotland. Rabattkoder ges EJ till kulturinstitutionerna.

Är du kulturaktör och önskar resa till rabatterat pris?

Skicka ett mejl till någon av kontaktpersonerna nedan där du uppger:

 1. vem du är samt resans/resornas syfte,
 2. antal resenärer och
 3. om det gäller person/personer folkbokförda på Gotland eller besökande.

Kontaktpersoner:

Madeleine Nilsson
madeleine.nilsson01@gotland.se
073-765 82 62

Hanna Wärff-Radhe
hanna.warff-radhe@gotland.se
073-765 80 91

Dessa rabatterade resor är möjliga tack vare en överenskommelse mellan Region Gotlands kulturenhet och Destination Gotland.

Tryckningsstöd

Stödet syftade till att främja utgivning av lokal litteratur och tryckning av litteratur som i huvudsak handlar om Gotland eller vars innehåll har tydlig anknytning till Gotland.

Bedömning av varje ansökan görs utöver kravet på gotlandsanknytning efter kriterier som litterär och dokumentär kvalitet. Det tas även hänsyn till verkets allmänintresse och ämnes- och målgruppsspridning.

Stöd ges inte till akademiska avhandlingar eller till återutgivning av tidigare verk. Undantaget gäller också tidskrifter (årsböcker kan dock få stöd). Det ges inte heller till översättning av publikation som tidigare har fått stöd för originalutgivning.

Ansökan görs av verkets författare eller upphovsperson, inte av förlag eller utgivare. Ansökan ska lämnas in före utgivningen av publikationen. Ansökan görs i e-tjänsten. Provsida eller innehållsförteckning bifogas i e-tjänsten.

Bedömning av ansökningar görs av gotlandicabibliotekarien (bibliotekarie ansvarig för lokallitteratur) i samråd med litteraturutvecklaren. Besluten tas formellt av regionstyrelsens kulturutskott. Den totala budgeten för tryckningsstödet ligger på 50 000 kr och fördelas på ett antal publikationer efter bedömningskriterierna.

Beviljat stöd utbetalas först då publikationen är klar och ett exemplar har inlämnats till litteraturutvecklaren. Ett krav är att det anges med text, och om det är tekniskt möjligt även logotyp, i publikationen att stöd erhållits från Region Gotland.

Tryckningsstödet går för närvarande inte att söka.

Filmstöd

Hos Film Gotland kan du söka stöd till produktion av film, få tips och råd om du vill arrangera filmaktiviteter på Gotland eller få kontakt med filmare, filmarbetare eller andra filmaktörer.

Landsbygdernas lokaler

Region Gotland ger ekonomiskt stöd till samlingslokaler på landsbygderna. Ni kan ansökan om driftsstöd och/eller investeringsstöd.

Driftsstöd för samlingslokal 2024

Stöd utgår i två delar, ett grundstöd och ett uthyrningsbaserat stöd. Villkor för stödet:

 • Uthyrningsstödet har två stödnivåer. För studiecirklar och ungdomsverksamhet ges ett högre belopp.
 • Lokalen ska ha varit uthyrd till extern hyresgäst vid minst tolv tillfällen det senaste året. Uthyrningarna ska kunna verifieras.
 • Uthyrning till fasta hyresgäster eller turistlogi räknas ej.
 • Föreningen riskerar att mista sitt stöd om den upplåtit lokal till ungdomsverksamhet eller -arrangemang som inte är drogfritt.
 • Föreningens ekonomiska redovisning och övriga årsmöteshandlingar ska lämnas in till Kultur- och fritidsavdelningen.

Ansökningsperiod: 1/1-31/3-2024.

Bidrag betalas ut tidigast 30 april och senast vecka 45. Utbetalning sker när föreningens årsmöteshandlingar är komplett inskickade.

Investeringsstöd för samlingslokal 2024

Stödet ges för planerad investering i samlingslokal på landsbygderna. Syftet är att säkerställa en infrastruktur av mötesplatser och lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter över hela Gotland.

Stödet kan sökas av ideell organisation som driver samlingslokal på Gotlands landsbygder. Med investering menas insatser för att säkerställa lokalens tillgänglighet, användbarhet och hållbarhet.

Budget och verksamhetsplan kommer att vara det främsta underlaget för vår bedömning av föreningens behov av bidrag.

Föreningen måste vara registrerad i Region Gotlands föreningsregister samt ha skickat in föregående års underskrivna årsmöteshandlingar.

Ansökningsperiod: 1/1-31/3-2024.

Ansökan handläggs under april och beslut kommer i vecka 17 eller 18. Beviljat stöd betalas ut löpande efter inkommen kostnadsredovisning men senast i vecka 45.

Verksamhetsbidrag

Just nu är möjligheten att söka detta stöd stängd. Med anledning av det överklagade nya stödsystemet ber vi att få återkomma med mer exakta detaljer så snart det är möjligt.

Vi hoppas att ansökan kommer kunna ske 1-31 augusti 2024 för verksamhetsstöd avseende 2025.

Medelålders kvinna med mönstrad kofta och glasögon

Madeleine Nilsson

Kulturutvecklare, bidrag och stöd

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 april 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00