Kontakt

Anette Jansson
Projektledare
Telefon: 0498-26 90 13
E-post: anette.jansson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration för strategin Vårt Gotland 2040 med silhuetter av bland annat människor, jordbruk, ringmuren och vindkraftverk.

Vårt Gotland 2040 - regional utvecklingsstrategi

Här hittar du den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 och programmen för dess genomförande. Strategin och genomförandeprogrammen kan ses som gemensamma verktyg för att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor, verkar och besöker Gotland.

Vårt Gotland 2040 - Ladda ned olika versioner av strategin

Our Gotland 2040 - Regional development strategy - Abriged version (pdf)

Digital version av Vårt Gotland 2040

Genomförandet av Vårt Gotland 2040

De tre genomförandeprogrammen visar hur Gotlands aktörer med gemensamma krafter ska utveckla Gotland. Programmen konkretiserar mål och insatsområden för 2022-2027. 
 
 
Programmen för klimat och näringsliv beslutades av regionfullmäktige i juni 2022. Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland antogs av regionfullmäktige den 27 mars 2023. 

Silhuetter av vindkraftverk

Smart Specialisering 

Smart specialisering är centralt inom EU:s sammanhållningspolitik för att styra användningen av EU:s regionalfondsmedel för forskning och innovation. Idén med smart specialisering är att förstärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt. 
 
 
 

Årlig uppföljningskonferens - Hur går det för Gotland? 

Konferensen avhandlar frågor om hur vi ligger till i förhållande till målen i Vårt Gotland 2040 och vad som ska ske för att ta nästa steg.
 
 
Gotlands utveckling
Samsyn om de långsiktiga utvecklingsfrågorna är det viktigaste den regionala utvecklingsstrategin kan bidra till. Att vi drar åt samma håll ger en större utvecklingskraft på Gotland.
 
Region Gotland har ett lagstadgat uppdrag att leda, samordna och följa upp arbetet med hållbar regional utveckling på Gotland. I uppdraget ingår att, i bred samverkan, ta fram en strategi för Gotlands utveckling. Mål och inriktning sätts utifrån Gotlands förutsättningar och vad vi regionalt vill prioritera, men i samspel med mål på nationell, europeisk och internationell nivå. 

 

"Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet" är visionen för Gotland. Visionen är en ständig ledstjärna i det vi gör. Visionen bygger på styrkor som Gotland har och visar hur vi vill att Gotland ska vara i framtiden. Målen för Gotland 2040 ska ses som en helhet som tillsammans ger en hållbar regional utveckling och leder mot visionen.

Tre mål för Gotland 2040:

  • Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla 
  • Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen 
  • Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft 
I strategin finns även effektmål för att kunna följa utvecklingen på Gotland, former för genomförande samt för uppföljning, utvärdering och lärande. Ett utvecklat hållbarhetsarbete och goda förutsättningar för samverkan är nycklar på vägen mot Vårt Gotland 2040.

Den 22 februari fattade regionfullmäktige beslut om att anta den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Den ersatte därmed Vision Gotland 2025. 

 
 
Strategin var ute på remiss under våren 2020 och många gav synpunkter. Alla remissvar (131 svar) har gett en god grund för den slutliga strategin.
 
Under september och oktober 2020 samlades synpunkter in från unga och unga vuxna mellan 13-25 år, genom digitala kanaler. Drygt 280 svar kom in. 
 
Under hösten 2019 hölls tre framtidsdialoger i Hemse, Slite och Visby.
 

Tre av åtta inplanerade remissdialoger kunde genomföras under våren 2020. Här kan du ta del av noteringar från de genomförda dialogerna i Kräklingbo, Vamlingbo och Rone. Övriga dialoger var planerade att genomföras i Sanda, Roma, Stenkyrka, Fårö och Visby men behövde ställas in på grund av pandemin.

Noteringar från genomförda dialoger om remissförslaget av Vårt Gotland 2040 (pdf)

 

Du som behöver material till presentationer om Vårt Gotland 2040 kan utgå ifrån grundmaterialet nedan. Spara ned filen, välj bilder och anpassa till din målgrupp.

Materialet inkluderar "talmanus" och frågeställningar för samtal i anteckningssidorna under respektive bild.

Vårt Gotland 2040 - Grundmaterial för presentationer (powerpoint)