Sök

Försörjningsstöd

Hitta på sidan

Du kan söka ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj.

Alla kan någon gång hamna i en situation som gör att man behöver ekonomiskt stöd. Försörjningsstödet är oftast en tillfällig lösning tills du har en annan inkomst.

Tillsammans med dina andra inkomster ska försörjningsstödet täcka kostnader för bland annat hyra, el, mat, kläder och medicin.

Innan du ansöker om försörjningsstöd

 • Du behöver ha gjort vad du kan för att försörja dig på annat sätt.
 • Du ska redan ha sökt andra bidrag och ersättningar som du har rätt till. Till exempel A-kassa, bostadsbidrag eller sjukpenning.
 • Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa innan du kan få försörjningsstöd.
 • Om du är gift eller sambo ska ni ansöka tillsammans då ni har ett gemensamt försörjningsansvar.
 • Om du är arbetslös och ansöker om försörjningsstöd måste du vara anmäld hos Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.
 • Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom behöver du vara sjukskriven.

Socialtjänsten samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och sjukvården med målet att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Tillgångar

Dina tillgångar kan komma att påverka din rätt till försörjningsstöd.
Du är skyldig att redovisa alla dina tillgångar, till exempel bil, båt, husvagn, hus, fritidshus, pengar på banken, aktier, fonder samt i vissa fall pensionssparande.

Beroende på hur lätt det är att använda och sälja av tillgångarna kan du i vissa fall få möjlighet att sälja dessa under en viss tidsperiod, ett så kallat rådrum. Efter rådrummets slut räknas tillgångarnas värde som inkomst vid beräkningen av försörjningsstöd.

Skulder

Om du har svårt att få ihop din ekonomi på grund av skulder ska du i första hand kontakta budget- och skuldrådgivningen, eftersom ekonomiskt bistånd generellt inte beviljas för sådana utgifter.

Så ansöker du om försörjningsstöd

 • Om du är 18–26 år, kontakta Unga Vuxna
  Telefon: 0498-26 88 19
 • Om du är 27 år eller äldre och ansöker om försörjningsstöd för första gången, eller om du inte ansökt om försörjningsstöd inom de senaste sex månaderna, kontakta försörjningsstödsenheten.
  Telefon: 0498-26 33 67
  Telefontid: Måndag–fredag, 09:00–10:00 och 13:00–14:00

En socialsekreterare gör en första bedömning om du har rätt till försörjningsstöd.

Vid behov bokar vi in dig till ett besök hos försörjningsstödsenheten. Vid besöket kommer handläggaren att tillsammans med dig titta på hur din situation ser ut. Ni gör en planering för hur du ska kunna försörja dig själv.

Efter första kontakten med en handläggare kan du skicka in din ansökan om försörjningsstöd.

När du ansöker via e-tjänst kan du följa ditt ärende från ansökan till beslut.

Om du och din make/maka/partner/sambo ansöker om försörjningsstöd tillsammans behöver ni båda kunna logga in och signera med BankID eller e-legitimation.

 • Kontoöversikt från de banker du är kund i
 • Kontoutdrag från nu och tre månader bakåt i tiden för alla de bankkonton du har
 • Hyresavtal
 • Deklaration
 • Läkarintyg som bekräftar din sjukskrivning (om du är sjukskriven)

Underlag för beslut kan bifogas som PDF-filer.

Ansökan

Om du redan får försörjningsstöd eller om du haft försörjningsstöd inom de senaste sex månaderna lämnar du in en ansökan som omnämns återansökan. Tidigast den 15:e varje månad kan ansökan för kommande månad göras.

 • Du skickar in din ansökan mellan den 15:e och 29:e i månaden.
 • Du får pengar mellan den 20:e och den 31:a i månaden.
 • Du kan göra din ansökan om försörjningsstöd via e-ansökan eller genom att skicka in en ansökan via pappersblankett.

Vid begäran eller vid stickprovskontroll behöver du skicka in kontoutdrag, fakturor eller kvitton oavsett om du väljer att ansöka via e-ansökan eller via blankett.

Ansökan och återansökan e-tjänst och blankett

Arbetslös eller sjuk

Arbetslös

Om du är arbetslös och ansöker om försörjningsstöd måste du vara anmäld hos Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete för att ha möjlighet att få försörjningsstöd.

Du ska också vara beredd att ta de arbeten och delta i de arbetsmarknadsåtgärder eller utbildningar som du erbjuds.

Socialtjänsten samarbetar vid behov med Arbetsförmedlingen och Enheten för arbetsliv och etablering.

Om du inte redan deltar i ett program genom Arbetsförmedlingen kommer du att kallas till ett informationsmöte hos Enheten för arbetsliv och etablering där får du information om Jobbvägen.

Sjuk

Om du är sjuk ska du vara sjukskriven med läkarintyg och ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan för att ha möjlighet att få försörjningsstöd.

Storlek på försörjningsstödet

Försörjningsstödet beräknas månadsvis och delas upp i riksnorm och behovsprövad del. Genom att lägga ihop dessa delar får man fram vad hushållet totalt behöver för att klara sig en månad och nå upp till det som kallas för en skälig levnadsnivå.

Om dina egna inkomster inte täcker dina utgifter enligt riksnorm och den behovsprövade delen kan du beviljas mellanskillnaden i försörjningsstöd.

Riksnormen är beräknad att täcka kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna.

Länk till riksnormen för försörjningsstöd (Socialstyrelsen)

I den behovsprövade delen ingår vanligtvis faktiska kostnader för:

 • boende
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • läkarvård
 • akut tandvård
 • avgift till fackförening och arbetslöshetskassa

Ibland har hushållet utgifter som inte får räknas med som till exempel banklån, kortkrediter och skulder.

Efter att man räknat fram vad hushållet totalt behöver drar man ifrån eventuella egna inkomster så som:

 • lön
 • a-kassa
 • sjukpenning
 • barnbidrag och flerbarnstillägg
 • överskjutande skatt
 • aktivitetsersättning/sjukersättning
 • aktivitetsstöd
 • underhållsstöd
 • bostadsbidrag
 • studiebidrag
 • studiestöd
 • barnpension

Exempel

Personliga kostnader + gemensamma hushållskostnader + behovsprövade (skäliga) kostnader - egna inkomster = behov av försörjningsstöd

Provräkna för att se om du har rätt till försörjningsstöd

Du kan själv göra en provberäkning för att se om din ekonomi ligger på en nivå som kan ge rätt till försörjningsstöd.

Tänk på att beräkningen inte är ett slutgiltigt besked eftersom det är många faktorer som avgör om du har rätt till försörjningsstöd eller inte.
I varje enskilt fall görs en individuell bedömning.

Mer information

I vissa fall kan du behöva betala tillbaka försörjningsstödet. Detta gäller om:

 • försörjningsstödet har betalats ut som förskott på förmån
 • försörjningsstödet har betalats ut vid arbetskonflikt
 • för stort belopp har betalats ut på grund av ofullständiga eller oriktiga uppgifter

Eftersom försörjningsstödet är behovsprövat, måste en utredning göras av ditt behov av stöd. Du måste kunna styrka dina inkomster och sådana utgifter som inte täcks av riksnormens grundbelopp. Handläggaren har rätt att kontakta bland annat Försäkringskassan och Arbetslöshetskassan för kontroll av dina uppgifter.

I alla ärenden som gäller försörjningsstöd kontrolleras uppgifter om inkomster med Försäkringskassan och uppgifter om fordonsinnehav med bilregistret.

Om du inte ger samtycke till att handläggaren kontrollerar dessa eller andra uppgifter om din ekonomi kan det försvåra eller göra det omöjligt att utreda ditt behov av försörjningsstöd.

Om du lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan du polisanmälas för bedrägeri.

Var noga med att spara alla underlag för utgifter och inkomster som du tar upp i din ansökan om försörjningsstöd. Detta eftersom kontroller kommer att göras och du ska då kunna styrka de uppgifter som du har lämnat.

Spara handlingar som styrker dina uppgifter i minst tre månader.

Bostäder

Socialtjänsten förmedlar inga bostäder.
Om du söker bostad kan du vända dig till Gotlandshem, Kuststaden eller någon av de privata hyresvärdarna som finns runt om på ön.
På sidor som Blocket.se annonseras boenden att hyra i andra hand.

 

Förtur till lägenhet i Gotlandshem

För att få möjlighet till förtur till en lägenhet hos Gotlandshem krävs följande:

 • Du ska ha varit folkbokförd på Gotland de senaste två åren.
 • Du har inga egna möjligheter att lösa bostadsfrågan till exempel genom kötid i bostadskön eller ekonomiska möjligheter att köpa en bostad.
 • Du ska uppfylla hyresvärdens villkor för godkännande avseende bostad.
 • Din befintliga bostad kan inte användas på grund av akut händelse.
 • Du har styrkta skäl som är bostadsrelaterade, till exempel allvarlig sjukdom, psykiska, fysiska eller sociala skäl eller allvarlig hotbild.
 • Du har underlag som styrker att det är omöjligt för dig att bo kvar i nuvarande bostad med hjälp av bostadsanpassning, stöd i hemmet eller rehabilitering.


I övrigt gäller:

 • Egna kö-dagar hos Gotlandshem eller Kuststaden ska alltid användas i första hand.
 • Förtur beviljas i regel bara en gång. Tackar du nej till lägenhetserbjudande är förturen förbrukad.
 • Vid beviljad förtur erbjuds bostad på eller nära den ort som ligger närmast nuvarande boende.
 • Beskedet om förtur kan inte överklagas.
 • Skäl som inte anses vara tillräckligt starka för förtur är bland annat:
  Du har tackat nej till tidigare lägenhetserbjudande och skälen är oförändrade.
  Du är bostadslös i samband med separation/skilsmässa.
  Du bor för trångt.
  Din boendesituation är otillfredsställande av andra skäl, till exempel på grund av störande omgivning eller för hög boendekostnad.
Försörjningsstöd

Polhemsgatan 29

Ärendeansvarig
Helena Tiricke
Telefon: 0498-26 33 22
E-post: helena.tiricke@gotland.se

Marie Larsson
Telefon: 0498-26 34 24
E-post: marie.larsson@gotland.se

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 februari 2024
Dela sidan