Sök

Starta och driva skolverksamhet

Om du vill starta fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg eller fristående fritidshem ansöker du om det hos Region Gotland. Region Gotland är också den myndighet som kontrollerar att verksamheten lever upp till de krav som ställs.

Vill du starta annan fristående skolverksamhet - vänd dig till Skolinspektionen.

Det finns olika krav som ska uppfyllas

Huvudmannaskapet för verksamheten i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem kan bedrivas i olika former, till exempel föräldrakooperativ eller aktiebolag. Men det finns vissa kvalitets- och säkerhetskrav för att kunna få denna typ av fristående verksamhet godkänd.

 • Det ska finnas personal med utbildning (för fristående förskolor och fristående fritidshem ska åtminstone en anställd ha förskollärar-/fritidshemslärarlegitimation) eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet tillgodoses.
 • Barngruppen ska ha lämplig sammansättning och storlek.
 • Lokalerna ska vara ändamålsenliga och godkända av brand- och miljömyndighet.
 • Verksamheten ska utgå ifrån varje barns behov.
 • Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, ska följas i den fristående förskolan och vara vägledande för pedagogisk omsorg.
 • Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem, Lgr 11, ska följas i det fristående fritidshemmet.

Regler för anordnande och drift

I enlighet med skollagen ska Region Gotland bevilja godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem om verksamheten uppfyller vissa krav.

I riktlinjerna på denna sida hittar du information om vad som krävs för att starta och driva verksamheten.

Handläggning av ansökan

När Region Gotland tagit emot ansökan utreds verksamhetens förutsättningar att leva upp till ställda krav och ett beslutsunderlag tas fram till barn- och utbildningsnämnden som beslutar om verksamheten kan godkännas. Räkna med att handläggningen tar upp till fyra månader efter att ansökan är komplett. Du bör därför ansöka i god tid före den planerade verksamhetsstarten.

Ansökningsavgift

För ansökningar om godkännande av fristående förskola och vissa fritidshem tas en avgift. Vid nyetablering är avgiften 20 000 kronor och vid utökning av verksamheten är avgiften 10 000 kronor. Avgiften ska vara betald innan ärendet tas upp för prövning. Betalningsinstruktioner skickas i samband med att ansökan kommit in.

Ansökan kan komma att avskrivas om betalningen inte har kommit till Region Gotland inom 14 dagar från att ett e-postmeddelande med betalningsinstruktioner har skickats ut.

Beslut

Om barn- och utbildningsnämnden bedömer att sökanden har förutsättningar att bedriva en fristående förskola eller fritidshem utifrån de krav som ställs i skollagen, får sökanden ett godkännande för en specifik adress och ett specifikt platsantal. Om sökanden bedöms sakna förutsättningar att bedriva en verksamhet i enlighet med de bestämmelser som finns kan ansökan komma att avslås. Ett avslag kan överklagas till Förvaltningsrätten inom tre veckor.

För dig som ska göra en ansökan

Du som vill ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg - mejla till Region Gotland för att få ansökningsblanketter. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Frågor och svar kring start och drift av förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Från den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen för fristående förskolor och vissa fritidshem. Det innebär att kommunen ska göra ytterligare bedömningar i sin godkännandeprövning och tillsyn.

De nya bestämmelserna innebär skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet.

De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk omsorg.

Skollagen ställer krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt lämplighet att bedriva denna.

Godkännande ska lämnas om den enskilde:

 1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,
 2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
 3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning samt även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet, såsom:

 • Verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk företrädare)
 • Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • Bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
 • Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett väsentligt inflytande över verksamheten

Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om mer än tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet.

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är emellertid inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i form av personal. Det är huvudmannen (och dess ägare och ledning) som ska ha den samlade kompetensen.

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som enligt förarbetena bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

Ekonomiska förutsättningar

De nya bestämmelserna förtydligar kravet på att huvudmannen har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten, detta gäller både vid tillståndsprövning samt fortlöpande därefter. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Inhämtande av uppgifter från andra myndigheter och företag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Kraven ska vara uppfyllda fortlöpande

En huvudman som är godkänd att bedriva fristående förskola och vissa fristående fritidshem är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet, insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har tillsyn över detta. Det innebär att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inom ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller de nya kraven.

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är skyldig att anmäla detta till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen genom e-tjänst:

Anmälan ska göras senast en månad efter att förändringen genomförts av den huvudman som getts godkännande att bedriva fristående förskola och vissa fristående fritidshem.

Är huvudmannen en juridisk person omfattas förändringar av:

 • den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning, eller på annat sätt, har ett bestämmandeinflytande över verksamheten
 • styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag och
 • personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

I samband med anmälan kommer Region Gotland att pröva att den fristående förskolan/fritidshemmet fortfarande uppfyller kraven på ägar- och ledningskretsens kompetens och lämplighet.

I enlighet med kapitel 26 paragraf 2, 4, 6-16, 18 samt 27 skollagen (2010:800) ansvarar Region Gotland för tillsynen över fristående förskolor, vissa fritidshem och pedagogisk omsorg.

Skolinspektionen utövar tillsyn av fristående grundskolor, förskoleklass och fritidshem.

Starta annan fristående skolverksamhet

För att få starta en fristående grundskola eller gymnasium behövs tillstånd från Skolinspektionen. Skolinspektionen bedömer ansökan utifrån kraven i skollagen samt övriga lagar och regler för den aktuella utbildningen. Kommunen ska i samband med att tillståndet prövas ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med Skollagen 2 kap. 5 §.

Ansöka om tilläggsbelopp

Alla förskolor och skolor har enligt skollagen skyldighet att ge stöd åt barn och elevers i behov av särskilt stöd. Resurser för detta är inkluderat i grundbeloppet (den så kallade elevpengen).

Huvudmän för fristående förskolor och skolor kan ansöka om ett tilläggsbelopp hos barnets eller elevens hemkommun. Enligt skollagen är hemkommunen den kommun som barnet eller eleven är folkbokförd i.

Tilläggsbeloppet är avsett att ge fristående verksamheter möjligheter till särskilt ersättning till barn/elev som har ett mycket omfattande behov av särskilt stöd. Stödåtgärder som sätts in ska vara extraordinära. Ersättning för stödet ska vara omedelbart kopplat till det enskilda barnet/eleven och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar.

Tillstånds­prövning fristående förskola och fritidshem

Handläggare vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Visborgsallén 19, Visby

621 81 Visby

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt