Sök

Så här arbetar vi på Gråboskolan

Rektorsområdets verksamhetsidé är att barnen ska få stor trygghet, goda kunskaper och färdigheter samt kunna ta ansvar både för inlärning och sitt sätt att vara. Glädje, tillit och kreativitet skall prägla barnens inställning till ett livslångt lärande.

elever på Gråboskolan

Gråboskolan sätter kunskapen högt och får eleverna att bli målmedvetna. Vi är en mångkulturell skola där vi lär av varandra och tar tillvara på varandras olikheter.

Gråboskolans bibliotek

Läsmedaljen

Sedan läsåret 2013/14 arbetar Gråboskolan tillsammans med Gråbo bibliotek kring tidig läsinlärning i ett projekt där elever i årskurs tre prisas med läsmedaljer.

Eleverna får en medalj efter fem utlästa böcker, en annan medalj i en annan färg efter tio, och ytterligare en medalj efter femton böcker. De belönas även med valfria böcker hos Bokhandeln Wessman & Pettersson.

Det är viktigt att understryka att det inte handlar om mängdläsning, utan varje läst bok ska vara en utmaning för varje barn. Lite svårare text, lite tjockare bok eller i en annan genre än den förra boken. En av böckerna för att få varje medalj ska vara en faktabok. Eleverna får hjälp av bibliotekarien med att välja böcker som utmanar dem, vilket sker i samarbete med lärarna.

Efter att eleven läst sin bok är det dags för redovisning enligt en särskild mall. Vem man redovisar för väljer eleven själv - det är någon ur skolpersonalen (men inte den egna läraren). Alla som har sin arbetsplats på skolan är engagerad i arbetet med läsmedaljen.

Se gärna filmen om hur eleverna i årskurs 3 upplever arbetet med läsmedaljen.

Film om Gråboskolans arbete med Läsmedaljen - vad tycker eleverna?

Elevresurser

Elever som på olika sätt har det besvärligt i skolan försöker vi hjälpa genom skolans elevhälsoverksamhet.

Klasslärarna har huvudansvaret för elevhälsan i sin klass och har till sin hjälp övriga lärare i arbetsenheten samt specialpedagog och särskild elevhälsopersonal – skolkurator, skolpsykolog, skolläkare och skolsköterska. Vi har ett specialpedagogteam som träffas var tredje vecka för att inventera vilka elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen och för att förändra eller förstärka resurser för olika elever.

En viktig del i elevhälsans verksamhet är rådgivning och stödjande samtal. Elever och föräldrar är välkomna att ta kontakt med skolsköterska/skolläkare, skolpsykolog eller skolkurator och komma överens om tid för samtal. Klasslärarna kan också förmedla kontakt med elevhälsopersonalen.

Gråboskolan har elevhälsoskonferens (EHK) med elevhälsoteamet vid 4-5 tillfällen per termin. Däremellan samlas elevhälsogruppen. Den består av rektorerna, kurator, skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagogerna. Där kan elevärenden tas upp som förberedelse till EHK eller som uppföljning.

Varje termin kallar rektor till bedömningskonferens för de enskilda klasserna. Då deltar klasslärare, berörd fritidspersonal, SVA-lärare och specialpedagog. Vid behov samlas information in från annan personal. Vid konferensen lyfts elever som av någon anledning – inlärningsmässigt, socialt eller medicinskt, behöver stöd i sin utveckling.

För elever som har särskilda åtgärder hos specialpedagog eller inom klassens ram ska kartläggning och eventuellt åtgärdsprogram upprättas.

Gråboskolans elevhälsosteam

  • Skolsköterska Michaela Holmqvist - tillgång till skolläkare finns genom skolsköterska.
  • Skolkurator Jonna Gotvik.
  • Skolpsykolog Jasmine Östlund.
  • Specialpedagoger Sara Jonsson och Irene Rodebjer.
  • Rektor Johan Lindberg.

Om du oroar dig för någon kamrat eller tycker att du själv blir utsatt, kan du i första hand prata med din klasslärare.

Du är också välkommen att kontakta någon i teamet.

Hälsofrämjande skola

Lärande och hälsa går hand i hand. Fysisk aktivitet är en viktig del i arbetet med att öka elevernas måluppfyllelse.

Eleverna i alla klasser på Gråboskolan rör på sig dagligen. När det inte står idrott på schemat tar några klasser en promenad varje dag andra går "Milen" några gånger per termin.

På skolgården finns det en allidrottsplats, en basketplan, en plan för landbandy, hopphagar, en linbana och en lekplats med gungbräde, gungor, klätterställning och olika balanstränande redskap. Vi har även en stor "kompisgunga" på skolgården.

6:orna har "egen" skolgård med skatepark, basketplan och lekanordningar som passar äldre barn och ungdomar.

Gråboskolan har också en härlig skolskog där man kan göra olika saker på lek och av pedagogiskt karaktär.

Eleverna i fritidshemsverksamheten har alltid utelek under del av dagen.

Miljöarbete

Gråboskolan är en MILJÖ-medveten skola.

Ett ekologiskt förhållningssätt och en framtidstro ska prägla skolans verksamhet.

  • Skolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp.
  • Skolan ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till god miljö både i nutid och i framtid.
  • Vi städar vår skolskog varje vår.
elever på Gråboskolan

NTA - Naturvetenskap och teknik för alla

NTA:s teman är utvecklade utifrån förskolans och skolans styrdokument. De är utvecklade utifrån en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Arbete med NTA:s teman ger barnen i förskolan en tidig inblick i naturvetenskap och teknik.

Det ger stöd för ett aktivt undersökande arbetssätt och ger rika möjligheter till diskussioner kring innehåll som rör ett eller flera av ämnena biologi,
fysik, kemi, teknik och matematik.

Eleverna i grundskolan tränar strategier för att lösa problem, utvecklar ett analyserande, kritiskt förhållningssätt och utvecklar handlingskompetens.

elever på Gråboskolan

Rastverksamhet

Kunskap, trygghet och trivsel är Gråboskolans ledord sedan ett år tillbaka. Tryggteamet har under snart två år varit drivande i att skapa förutsättningar för att alla elever på Gråboskolan ska utvecklas så mycket som möjligt under sin skoltid. Detta gäller på många arenor såsom i klassrummet, på rasten och i skolans övriga lokaler. Under detta läsår har vi gjort stora satsningar på att eleverna ska få en trygg och rolig rast.

Tryggteamet har utrustat rastboden med massor av roliga saker som man kan använda på rasten. All personal är delaktig och hjälps åt att under veckan ha vuxenledda aktiviteter på förmiddagsrasten. Vi har idag många aktiviteter i gång varje rast och de äldre eleverna tycker det är roligt att hjälpa till med att hålla i olika aktiviteter för andra elever.

Under läsåret har tryggteamet även arrangerat olika teman. Under läsåret har vi haft Halloween-firande, vänliga veckan och påsk-vecka med pyssel och ”äggstra” roliga rastaktiviteter. Vi har även under detta läsår utformat Lilla Nobels fredspris. Detta har delats ut till elever som varit extra goda kompisar och förebilder.

Kontakta Region Gotland

Gråboskolan

Gråbo torg 13

621 51 Visby

Sjukanmälan av elev görs i Edlevo

Instagram: @graboskolan_visby)

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00