Kontakt

Kontakt 

E-post: bygglov@gotland.se

Kundtjänst

Telefon: 0498-26 90 00, knappval 3

Telefontid: 07.00-17.00 på vardagar

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Chatt

Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00

I chatten kan du få svar på enklare frågor om bygglov av våra kundtjänstmedarbetare.

Öppettider för besök

Drop-in kundmottagning i Visby och Hemse är stängd tills vidare.

Kontakta gärna vår kundtjänst istället, så hjälper vi dig med ditt ärende.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Visby innerstad

Bygglov i Visby innerstad

I världsarvet i Visby innerstad behövs bygglov för förändring och underhåll av utsidan på ditt hus, för att säkerställa att vi tar hand om stadens kulturhistoriska värden för kommande generationer.

Visby innerstad är en speciell plats som rymmer mer än tusen års byggande i en välbevarad stadsmiljö. Innerstaden är med på Unescos världsarvslista, vilket gör att vi måste vårda och bevara den unika miljön samtidigt som vi vill ha en levande stad att bo i och att besöka.

Du behöver därför söka bygglov när du vill underhålla, ändra, bygga till eller bygga nytt för att säkerställa att du exempelvis väljer rätt metoder och material.

När behövs bygglov?

 • När du ska underhålla, ändra eller byta byggnadens exteriör.
 • När du ska underhålla, ändra eller byta murar och plank.
 • När du ska bygga till eller bygga något nytt.
 • När du ska ändra användning av en byggnad.
 • När du ska fälla ett träd som är ett karaktärsträd (läs mer om det i byggnadsordningen) eller fälla ett träd med en diameter större än 70 cm.

När behövs anmälan?

 • Om du ska ändra din eldstad.
 • Om du väsentligt ska ändra planlösningen eller göra ingrepp i bärande konstruktion.

När behövs tillstånd från länsstyrelsen?

 • Om fastigheten är byggnadsminne.
 • Om du ska göra markingrepp.
 • Målning eller lagning av fönster, dörrar, tak, fasad, murar och plank.
 • Ändringar som avser mindre fasadändringar, byte av fönster, dörrar och ändring av detaljer såsom skorstenar, trappor, räcken och utsmyckningar, uppsättning av luftvärmepump eller liknande, ändring och rivning av murar och plank, installation av taksäkerhet så som sotningsplattformar och takstegar etc.

Dessa åtgärder faller inom ramen för den så kallade utökade bygglovsplikten i Visby innerstad, det innebär också att själva bygglovet är avgiftsfritt.

 • Byte av kulör, taktäckningsmaterial eller fasadmaterial räknas också som underhåll, ändring och byte men är inte avgiftsfritt, då det faller inom ramen för vanlig bygglovsplikt.
 1. Läs noga igenom informationen på den här sidan och ta fram handlingarna som behövs. Följ checklistan under "Vilka handlingar ska jag skicka in" och se till att handlingarna är kompletta och fackmässiga.
 2. Skicka in din ansökan.
 3. I vissa fall behöver du anlita en antikvarie, det beror bland annat på komplexiteten i det du ska göra och byggnadens kulturvärden. När vi fått in ditt ärende gör vi en bedömning baserat på din ansökan och meddelar dig om du behöver anlita en antikvarie eller inte. I så fall kontaktar du en antikvarie, på Boverkets hemsida finns listor på certifierade antikvarier.
 4. Du behöver avvakta beslut och startbesked. Därefter kan du anlita hantverkare som kan genomföra åtgärden enligt villkoren i beslutet. På Nätverket för byggnadsvård kan du få tips på antikvariska konsulter och hantverkare med erfarenhet av traditionella hantverk och metoder.
 5. Nu kan bygget starta! När alla kontroller i kontrollplanen är gjorda begär du slutbesked.
 • Bygglovsansökan. Använd gärna vår e-tjänst.
 • Antikvariskt utlåtande eller antikvarisk förundersökning (i vissa fall). En antikvarie ska i vissa fall göra en konsekvensanalys av hur de tänkta åtgärderna påverkar kulturvärdena. Förslag till kontrollpunkter bör finnas med och ska sedan föras in i kontrollplanen. En antikvarisk förundersökning krävs i större projekt, för underhållsåtgärder räcker det med ett enklare antikvariskt utlåtande. Om du är osäker på om du behöver anlita en antikvarie så rekommenderar vi att du skickar in din ansökan utan antikvariskt utlåtande/förundersökning så bedömer vi om det behövs eller inte.
 • Beskrivning med ritningar eller foton. Visa den eller de fasader som berörs, ange väderstreck. Beskriv med ritning eller foton och text. Det behöver framgå vad som är tänkt att göras och vilken byggnad eller byggnadsdel som avses. Ange materialval, utformning, kulör, färgtyp och dimensioner.
 • Teknisk beskrivning. Det som inte kan beskrivas på ritningen ska redovisas i en teknisk beskrivning. Här kan man beskriva typ av hantverk eller arbetssätt. Exempelvis:
  • Vilka material finns idag och vilka material ska du underhålla med eller ändra till?
  • Vilken färg sitter där idag och vad planerar du att underhålla med? Färg ska anges både som färgtyp (linoljefärg, alkydoljefärg till exempel) och kulör (pigment, färgkod).
  • Vilken puts sitter där idag och vad planerar du att underhålla med? Puts ska anges med sammansättning av putsen (blandningsförhållanden, bindemedel och ballast) och metod för påslagning (snut, slät, sprit).
 • Kontrollplan. Här hittar du ett exempel på en kontrollplan för kulturvärden. Fyll endast i de avsnitt som är relevanta för ditt projekt. I det flesta fall kan byggherren själv göra kontrollen. Om du behöver anlita en antikvarie ska antikvarien namnges och ange antikvariska kontrollpunkter.

För att lägga om tegeltak gäller följande:

 • När det endast gäller ny underlagspapp, det vill säga att du lägger tillbaka samma tegel som innan, krävs inte bygglov.
 • Om mer än 25 % av teglet byts ut krävs bygglovsansökan, utlåtande från antikvarie (i vissa fall), teknisk beskrivning, kontrollplan, beskrivning av vilket tak som avses (beskriv med ritning eller foton och text).

För trädfällning krävs följande: marklovansökan, karta och plan för återplantering för karaktärsträd.

I vissa fall behöver du anlita en antikvarie för ett utlåtande eller en förundersökning. Det är svårt att säga i vilka fall det krävs, eftersom det både beror på typ av åtgärd och byggnadens kulturvärden.

När vi får in ditt ärende gör vi en bedömning baserat på din ansökan och meddelar dig om du behöver anlita en antikvarie. Om det krävs i ditt fall så hittar du listor med certifierade antikvarier på Boverkets hemsida, anlita någon av dem.

Det är inte meningen att kostnaden för en antikvarisk förundersökning ska bli orimligt hög i proportion till totalkostnaden för åtgärden. För underhållsåtgärder räcker det med ett antikvariskt utlåtande, men för större projekt, exempelvis ombyggnad, tillbyggnad och ändrad användning, krävs det en mer omfattande antikvarisk förundersökning.

Underlaget från antikvarien kan ofta också användas i bygglovsansökan nästa gång du exempelvis ska måla fönster.

I Visby innerstad gäller något som kallas utökad bygglovsplikt. Om åtgärden faller inom ramen för det är själva bygglovet avgiftsfritt.

Exempel på åtgärder där bygglovet är avgiftsfritt:

 • Målning eller lagning av fönster, dörrar, tak, fasad, murar och plank.
 • Ändringar som avser mindre fasadändringar, byte av fönster, dörrar och ändring av detaljer såsom skorstenar, trappor, räcken och utsmyckningar, uppsättning av luftvärmepump eller liknande, ändring och rivning av murar och plank.

Om åtgärden istället är inom ramen för bygglovspliktiga åtgärder inom detaljplan tar vi ut en avgift enligt vår taxa.

Exempel på åtgärder där bygglovet inte är avgiftsfritt:

 • Nybyggnad eller tillbyggnad
 • Byte av kulör, taktäckningsmaterial eller fasadmaterial

Hansestaden Visby, det vill säga staden innanför murarna och dess omedelbara omgivning, är ett världsarv och det måste beaktas i utvecklings-, förändrings- och planeringsarbete. Vi måste vårda och bevara den unika miljön för kommande generationer, samtidigt som innerstaden också ska vara en levande plats för boende och besökare. 

För att byggnader med höga kulturvärden ska bevaras är det en förutsättning att man underhåller dem med rätt material och metoder. Då mår husen bäst och kan bevaras på lång sikt.

För Visby innerstad gäller därför en detaljplan med byggnadsordning. Detaljplanen innehåller bestämmelser om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Byggnadsordningen innehåller riktlinjer för att underlätta för dig när du vill vårda, bygga om, ändra eller bygga till. 

Du behöver därför söka bygglov när du vill underhålla eller ändra utsidan på ditt hus i Visby innerstad.

All bebyggelse omfattas idag av plan- och bygglagens krav på varsamhet. Det innebär att alla ändringar av en byggnad ska utföras varsamt, så att man tillvaratar byggnadens värden och kvaliteter. Om byggnaden eller bebyggelsemiljön dessutom anses vara särskilt värdefulla ur kulturhistoriskt synpunkt får den inte förvanskas. Läs gärna mer om plan- och bygglagens förvanskningsförbud och varsamhetskrav hos exempelvis Boverket.

På grund av världsarvsstatusen ställs det ännu lite högre krav på dig som är fastighetsägare i Visby innerstad. Förutom förvanskningsförbudet och varsamhetskravet så gäller även detaljplanen med byggnadsordningen med dess bestämmelser och riktlinjer.

Det innebär att du som fastighetsägare behöver känna till vilka material och metoder som har använts på ditt hus. Du behöver också kunna ange vilka material och metoder du tänker använda när du söker bygglov för underhållsåtgärder. Om du inte vet det själv behöver du anlita någon som kan hjälpa dig att ta fram uppgifterna, exempelvis en antikvarie.  

Se till att åtgärden följer detaljplanen och byggnadsordningen.
Det är detaljplanen och byggnadsordningen som styr hur Visby innerstad ska utvecklas och bevaras, läs in dig på vad som gäller och se till att åtgärden är i linje med det.

Se till att handlingarna du skickar in är fullständiga och fackmässigt utförda.
Det är först när vi har alla handlingar på plats som kan vi göra en bedömning av ditt ärende. Se därför till att du skickar med nödvändiga handlingar för en smidig handläggning.

Gör en underhållsplan och sök lov för flera saker samtidigt.
Vad behöver du göra för underhållsåtgärder inom fem eller tio år? Du kan söka bygglov för allt på samma gång. Ett bygglov behöver påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. Har du inte hunnit klart med allt underhåll kan du efter fem år söka bygglov igen – oftast med samma underlag som tidigare. Med framförhållning och planering kan du slippa söka bygglov varje gång du vill utföra en åtgärd.