Sök

Vattenskyddsområden

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten förutsätter att dricksvattenförekomster skyddas. Ett vattenskyddsområde syftar till att ge vattentäkten ett skydd mot verksamheter eller åtgärder som kan förorena vattentäkten. Skyddet kan gälla både för grundvattentäkter och ytvattentäkter.

Att inrätta vattenskyddsområden är ett av delmålen i de svenska miljökvalitetsmålen som har beslutats av riksdagen. I EU:s ramdirektiv för vatten ställs det krav på att alla vattentäkter som försörjer mer än 50 personer eller levererar mer än 10 m3 vatten per dygn ska skyddas. Varje vattenskyddsområde har skyddsföreskrifter som talar om hur vattnet ska skyddas. Skyddsföreskrifterna reglerar olika åtgärder genom förbud eller genom krav på anmälan eller tillstånd. T.ex. kan det vara förbjudet att anlägga ny avloppsinfiltration och det kan krävas tillstånd för ny enskild grundvattenbrunn. Ansvar kan dömas ut för den som bryter mot en vattenskyddsföreskrift eller orsakar en skada inom ett vattenskyddsområde (29:2 och 29:2a miljöbalken).

Vattenskyddsarbetet på Gotland

Införande av vattenskyddsområden är ett långsiktigt arbete. Under framtagande av vattenskyddsområde och föreskrifter sker dialog och samråd med t ex markägare, intresseföreningar och myndigheter.

Gällande vattenskyddsområden och föreskrifter

Iakttag försiktighet

Vattenskyddsområdena är skyltade utmed vägnätet med ”Vattenskyddsområde”. Dessa visar var du ska vara extra försiktig.

Nya åtgärder

Kontrollera alltid vattenskyddsföreskrifterna i god tid innan nya åtgärder påbörjas.

Larma vid olycka!

Om det händer en olycka inom ett vattenskyddsområde måste Räddningstjänsten larmas så att utsläpp stoppas och saneras. Ring: 112.

Upphävda vattenskyddsområden och föreskrifter

Länsstyrelsen har, genom föreskrift den 18 maj 2015, upphävt vattenskyddsområden med föreskrifter i områdena Hangvar- Kappelshamn (gamla täkten), Dalhem, Ardre-Ljugarn, Alskog-Garde, Etelhem – kyrkbyn, Rone- Mattsarve och Havdhem Snevide.

De gamla besluten för Visby vattenskyddsområde och föreskrifter upphävdes av Länsstyrelsen den 20 oktober 2017 eftersom nytt beslut började gälla den 11 maj 2017.

Uppsättning av skyltar för att uppmärksamma vattenskyddsområden

Under år 2020 tog Teknikförvaltningen inom Region Gotland fram en skyltplan för att märka ut gällande vattenskyddsområden. Detta gjordes eftersom förbättrad skyltning behövs. Skyltar behövs dels för att märka ut nya eller ändrade vattenskyddsområden och dels för att förbättra skyltning i befintliga vattenskyddsområden. Skyltning av vattenskyddsområden är viktig för att uppmärksamma alla som färdas på väg om att de befinner sig inom ett särskilt känsligt område och vad man ska göra vid olycka.

En del av skyltarna som informerar om vattenskyddsområde behöver sättas upp på privat eller samfälld mark. Brev har skickats ut från november 2022 till alla berörda kända fastighetsägare till privata fastigheter med information om plats där skyltar planeras sättas upp för att få ett godkännande. Några platser har ändrats i dialog med fastighetsägare. Delägare i samfälligheter där skyltar planeras att sättas upp uppmärksammades om planerna via annonsering samt här på gotland.se.

Aktuellt

Uppsättningen av de nya vägskyltarna som uppmärksammar förare på var vattenskyddsområde börjar och slutar är i stort sett klart. Dock saknas några skyltar som markerar var vattenskyddsområdet slutar. Dessa skyltar är beställda. Arbetet utförs av Nybergs Entreprenad Gotland. Skyltarna sätts upp vid alla aktuella vattenskyddsområden på Gotland.

De gamla skyltarna som inte längre är aktuella kommer att tas bort. Hjälp oss gärna att hitta gamla skyltar genom att skicka in en kartbild på placering till nedanstående maillåda.

Vid eventuella frågor skriv i första hand till vattentakt@gotland.se. Kontaktperson är Claudia Castillo, telefon 0498-269391.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00