Sök

Buller

Buller är ljud som är störande eller skadligt för hörseln. Om du ofta är i bullriga miljöer kan det försämra din koncentration, vila eller sömn. Här kan du läsa om reglerna gällande buller och vad du kan göra om du störs av buller.

Vad gör jag om jag störs av buller?

Om du störs av buller i din hyrda bostad ska du lämna en felanmälan till hyresvärden. Om det är en verksamhet som orsakar störningen så vänder du dig till utövaren.

Vid återkommande störningar kan du vända dig till Region Gotland med en klagomålsanmälan. Använd vår e-tjänst för att lämna ett klagomål.

Vad behöver verksamhetsutövare tänka på?

Varje verksamhetsutövare ska på eget initiativ arbeta för att minimera störningar. Detta ska göras systematiskt genom en egenkontroll. Lagstiftningen grundas i miljöbalkens bestämmelser samt Folkhälsomyndighetens och Naturvårdsverkets vägledning.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus

Gäller i sov- eller vardagsrum, lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende (hyrt rum). Ljudet mäts med fönster och dörrar stängda.

Tabell med riktvärden

Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen om olägenhet för människors hälsa:

Maximalt ljud

LAFmax

45dB

Ekvivalent ljud

LAeq

30dB

Ljud från musikanläggningar

LAeq

25dB


Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer

Tabell ljudnivåer

Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen om olägenhet för människors hälsa, i lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde:

Maximalt ljud

LAFmax

115dB

Ekvivalent ljud

LAeq

100dB


Tabell riktvärden

Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen om olägenhet för människors hälsa, i lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde:

Maximalt ljud

LAFmax

110dB

Ekvivalent ljud

LAeq

97dB


Naturvårdsverkets vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller

Buller från teknisk utrustning som exempelvis fläktar, kompressorer och värmepumpar omfattas av vägledningen.

Tabell riktvärden

Följande riktvärden gäller för medelljudnivå utomhus på närboendes uteplats, vid fasad och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet:

Dag (kl. 06.00-18.00)

LAeq

50dB

Kväll (kl. 18-00-22.00) + helger

LAeq

45dB

Natt (kl. 22.00-06.00)

LAeq

40dB


Utöver detta gäller:

  • Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22.00-06.00 annat än vid enstaka tillfällen.
  • I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.
  • Vägledningen är inte framtagen för buller från lek och idrottsutövning eller för musik och sorl från restauranger och evenemang såsom konserter, idrottstävlingar med mera.

Du som har en verksamhet med musik ska ha en egenkontroll som säkerställer att musiken inte utgör en olägenhet för människors hälsa.

Region Gotland utför tillsyn gällande ljudnivåer. Vid tillsyn arbetar vi utifrån materialet nedan, som du gärna får ha som grund till din egenkontroll:

Tillgång till platser för idrott, träning och lek inom rimliga avstånd från bostaden är av stor vikt för folkhälsan för såväl barn som vuxna. Det kan dock uppstå situationer då buller från idrottsutövning blir störande för de människor som bor i direkt anslutning till idrottsplatsen.

Det är alltid bäst att förebygga problem innan de uppstår. Tänk därför på att välja en lämplig plats med avstånd till bostäder. Tänk även igenom hur du genom materialval, val av aktiviteter, information och speltider kan förebygga störningar. Vid klagomål kan vi på enhet miljö- och hälsoskydd behöva utreda om ljudet innebär en olägenhet, vilket kan leda till krav och kostnader för din verksamhet.

Kontakta oss gärna i ett tidigt skede innan du anlägger exempelvis en padelbana i närheten av bostäder.

Boverket och Naturvårdsverket har mer vägledning om buller från idrottsplatser.

Vägtrafikbuller beror på flera olika faktorer. De viktigaste är antalet fordon och fordonsslag, hastighet, körsätt, däck och vägbeläggning. Bullret kommer dels från fordonens motorer och kraftöverföring, dels från däcken och kontakten mellan däck och vägbana.

Vid klagomål på trafikbuller kontaktas i första hand väghållaren.

  • Trafikverket är väghållare för de statliga vägarna.
  • Region Gotlands trafikplanerare kontaktas om det gäller de kommunala vägarna (registrator-tn@gotland.se ).
  • Om du bedömer att väghållaren inte hanterar ditt ärende korrekt kan du kontakta enhet miljö för en bedömning i ärendet.

Trafikverket har ett åtgärdsprogram mot trafikbuller, vilket innebär att de utför åtgärder för de fastigheter som är mest utsatta för buller och vibrationer från trafiken. Via Trafikverkets e-tjänst kan man ansöka om buller- och vibrationsutredning.

Relaterad information

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt