Kontakt

Bostadsanpassning
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: sofbostadsanpassning@gotland.se

Abdulalim Alkatea
Handläggare bostadsanpassning
Telefon: 0498-26 92 62
E-post:  abdulalim.alkatea01@gotland.se

Evelina Hallbom
Handläggare bostadsanpassning
Telefon: 0498-26 94 01
E-post: evelina.hallbom@gotland.se

Ida Stenström
Administrativ assistent
Telefon: 0498-26 96 81
E-post: ida.stenstrom01@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Hus med ett vallmofält framför.

Bostadsanpassning

Du kan ansöka om bidrag för bostadsanpassning. Bidraget ska användas till sådant som underlättar det dagliga livet i hemmet för en person med funktionsnedsättning. Det kan handla om att förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygien, laga mat och äta samt ta sig in och ur bostaden.

Ansökan
Ta kontakt med Region Gotlands bostadsanpassningsenhet när du börjar planera för anpassning av din bostad. Här får du information och hjälp med ansökan och praktiska lösningar.

Ofta behöver din ansökan kompletteras med andra handlingar. Tillsammans med ansökan bifogas ett intyg som styrker behovet av bostadsanpassning. Intyget ska vara utfärdat av arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig.

E-tjänst
Du kan ansöka om bostadsanpassning via vår e-tjänst. Det är smidigt och du får ett snabbare beslut:

Digital ansökan bostadsanpassningsbidrag

Skriver du ut och ansöker på en blankett ska den skickas till:
Region Gotland
Bostadsanpassningsenheten
621 81 VISBY
 

Vad kan bidrag ges till?
Bidrag ges till bostadsanpassning av permanentbostäder. 
Bidrag till bostadsanpassning lämnas inte om det rör sig om en tillfällig funktionsnedsättning, och det ges endast till anpassning av bostadens fasta funktioner. Det ska alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och en varaktig funktionsnedsättning.


Vem kan ansöka?
Bidrag lämnas till enskild person vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.

Läs gärna mer om förutsättningarna för att ansöka om bidrag för bostadsanpassning i Boverkets handbok: https://www.boverket.se/sv/babhandboken/for-dig-som-soker/vad-ar-bostadsanpassningsbidrag/


Beslut
Region Gotland beslutar om bidraget enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslutet går att överklaga.


Utbetalning
Bostadsanpassningsbidraget betalas ut när anpassningen är färdig.
 

Vid byte av bostad är vissa åtgärder inte bidragsberättigande
Om du byter till en bostad som har en storlek och planlösning som är uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning, lämnas inget bidrag till åtgärder som behövs av de orsakerna.

Det gäller även om den nya bostaden har fler våningsplan eller andra nivåskillnader inomhus, i anslutning till och utanför bostaden som gör den olämplig.

Bidrag lämnas inte till hiss.

Om du själv bygger ett nytt en- eller tvåbostadshus ges bidrag enbart till specialutrustning som normalt bara används för personer med funktionsnedsättning.
 

Vid flytt eller om behovet av anpassningen upphör
Kontakta oss på Bostadsanpassningsenheten vid flytt eller om anpassning av dörröppnare, ramper, hissar, hygienduschar eller spisvakter inte längre behövs. Vi kan då bedöma om vi återtar dessa för återanvändning.
 

Mer information
Om du vill veta mer om bidrag vid byte av bostad finns mer information på Boverkets hemsida https://www.boverket.se

Om du undrar över något kontakta enheten för bostadsanpassning.