Sök

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i korthet

En kvinna som arbetar inom vård eller omsorg håller en äldre mans hand, de tittar på varandra och ler.

På dagens sammanträde presenterades och antog nämnden bland annat delårsrapport 1.

Nedan presenteras endast ett urval av alla ärenden från dagens sammanträde. Om du vill fördjupa dig i något ärende kan du läsa mer i kallelsen och handlingarna.

Delårsrapport 1: Fokus på personal och ekonomi

Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde delårsrapport 1 för 2024. Under årets första månader har hälso- och sjukvårdsnämnden, med anledning av det ansträngda ekonomiska läget, fattat beslut om ett besparingspaket för att minska kostnaderna. Detta ska ske genom en rad åtgärder, som till exempel minskade hyrkostnader och vakansprövningar. Den första mars anslöt Region Gotland till det nya nationella hyravtalet med bland annat lägre timpriser, och ambitionen är att tydligt vända kostnadsutvecklingen.

Antalet medarbetare har, likt i övriga regioner, ökat i förvaltningen sedan början av pandemin, men nu planat ut. Kostnaderna för hyrpersonalen har sen mitten av 2023 minskat stadigt och för första kvartalet 2024 mer än halverats i förhållande till 2023.

Det ekonomiska utfallet för januari-mars är minus 32 miljoner mot budget där negativa avvikelser är en miljon kronor för intäkter och 31 miljoner kronor för kostnader. Likt tidigare är det kostnaden för arbetskraft, egen personal och inhyrd personal, som står för den största negativa avvikelsen, 27 miljoner kronor.

Årsprognosen för hälso- och sjukvården är 96 miljoner kronor sämre än budget. Jämfört med det ekonomiska utfallet för 2023 avviker prognosen negativt med 9 miljoner kronor, det vill säga en ökning av nettokostnaderna med 9 miljoner kronor.

Filip Reinhag, nämndordförande (S):

– Det ekonomiska läget är mycket bekymmersamt. Vi kan i delår 1 konstatera att det höga kostnadsläget fortsätter och att vi har en obalans i ekonomin som kräver åtgärder. Glädjande är att kostnaderna för hyrpersonal sjunker och att andelen fast anställd personal ökar. Att vi kan minska andelen hyr är den viktigaste åtgärden för att nå våra målsättningar för den gotländska sjukvården.

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör:

– Äntligen ser vi en stabilisering av våra bemanningskostnader, varav bland annat minskade hyrkostnader jämfört med föregående år. Det är fortsatt stort fokus på olika åtgärder som syftar till att förbättra det ekonomiska läget och vi ser ett stort engagemang i verksamheterna till att bidra i detta arbete.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 april 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00