Sök

Hastigheten sänks i Visby

Rund 40-vägskylt på stolpe med blå himmel bakgrunden

Region Gotland har tagit beslut om att sänka hastigheten inom Visbys tätbebyggda områden från 50 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen. Ändringen syftar bland annat till att förbättra luftkvaliteten, trafiksäkerheten och bullerstörningar i tätorten.

Från mitten av september 2024 kommer hastigheten sänkas från 50 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen på gatorna i Visby. Det har nu Region Gotland beslutat efter att under våren gjort en hastighetsöversyn av vägnätet i tätbebyggda områden.

Hastighetssänkningen görs för att förbättra luftkvaliteten, öka trafiksäkerheten och minska trafikbuller. Att konkret genomföra åtgärder för att nå miljökvalitetsnormen för luft är ett av de tyngst vägande skälen bakom hastighetssänkningen, även om också andra samhällsekonomiska vinster och ökad social hållbarhet har identifierats. I Visby nås inte luftkvalitetsnormen för PM10, och staden har ofta flera dygnsöverskridanden per år än vad EU tillåter. Genom att sänka hastigheten bidrar det till sänkta värden av PM10.

– Att sänka hastigheten i Visby är viktigt steg för att minska vägdammet med PM10-partiklar från att virvla upp på grund av trafiken. Vi förväntar oss även att få en lägre bullernivå, färre tillbud till trafikolyckor och lindrigare konsekvenser om olyckor sker. Då det är korta sträckor in till staden där vi skyltar om till 40 km/h kommer fördelarna att överväga en relativt liten ökning av restid, säger William Forslund, enhetschef trafik- och gataenheten.

Bullerstörningar

Bullerstörningar från trafik minskar vid sänkta hastigheter. På Visbys huvudgator ligger ljudnivåerna nära gränsvärdena för buller. För nyproduktion på många platser överskrids bullergränsen vilket påverkar möjligheterna att bygga nytt. En god ljud- och luftmiljö i tätorterna bidrar till en god folkhälsa.

Ytterligare hastighetsöversyn

Hastighetsrevideringen i Visby är först ut och kommer att följas av ytterligare hastighetsöversyner och anpassningar i fler tätorter på Gotland så som Slite och Hemse.

– Vi planerar nu för att skylta om våra över två hundra 50-skyltar till hösten, efter turistsäsongen. Efter detta kommer vi att fortsätta att planera för öns övriga tätorter, säger William Forslund.

I den utredning som regeringen genomfört föreslår man att 40 kilometer i timmen ska bli ny hastighet inom tätbebyggt område i hela landet. Regeringen har inte fattat beslut i frågan men är positiv till att kommuner går före och själva inför det.

För att genomföra beslutet kommer nu Region Gotland ta fram nya lokala trafikföreskrifter för respektive gata och planera införandet av den nya hastigheten på ett strategiskt sätt.

Gator som berörs

Mer information och kartor över vilka gator som berörs av hastighets­sänkningen finns i dokumentet Hastighetsplan under Relaterad information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt