Sök

Miljö- och byggnämndens beslut i korthet

Under måndagens sammanträde med miljö- och byggnämnden behandlades 27 ärenden. Nedan berättar vi kortfattat om några av dem.

Kallelse och handlingar hittas här

Bygglov för nytt badhus

Miljö- och byggnämnden beviljade bygglov för ett badhus och en tillhörande miljöbyggnad på fastigheterna Visby Ekorren 1 samt Visby Solberga 1:19. Byggnaderna – som bland annat inrymmer motionsbassäng, hoppbassäng, multi-/undervisningsbassäng och familjebad – får en byggnadsarea på 3 498 kvadratmeter och en bruttoarea på 5 675 kvadratmeter.

Nämnden anser att byggnaderna är utformade på ett sätt som gör dem lämpliga för sitt ändamål; de får en god form-, färg- och materialverkan och uppfyller alla krav på tillgänglighet och användbarhet. Dessutom bedöms de vara placerade på lämpligt sätt i förhållande till stadsbilden och kulturvärdena på platsen.

– Det finns ett högt besökstryck på öns befintliga sim- och badanläggningar och det känns fantastiskt bra att vi i dag kan ta ett steg närmare ett modernt badhus i centrala Visby. Det här blir en lättillgänglig och attraktiv plats för vattensport, motion, nöje och rekreation som också ger oss möjligheten att öka simkunnigheten för våra barn, säger Thomas Karlström (S), vice ordförande i miljö- och byggnämnden.

Planansökan i Gråbo återremitteras

Nämnden fattade även beslut om att återremittera en planansökan för fastigheten Visby Stäven 1 till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det förslag som lämnades in i samband med ansökan innehåller åtta punkthus i sex våningar och ett bostadshus i tio våningar, där kontor och gemensamma lokaler planeras i bottenvåningen. Nämnden anser dock att det förslaget inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till platsens förutsättningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med exploatör ta fram ett nytt förslag.

– Vi ser väldigt positivt på en förtätning och vidareutveckling av Gråboområdet, men vi vill att det jobbas fram ett förslag som är mer anpassat till platsen och det omgivande bebyggelsemönstret, säger Thomas Karlström, vice ordförande i miljö- och byggnämnden.

Planförslag för bostäder i Tofta till granskning

Miljö- och byggnämnden beslutade att skicka vidare ett detaljplaneförslag för fastigheten Tofta Krokstäde 1:38 till granskning. Planens syfte är att komplettera befintliga bostadsområden med nya tomter för friliggande enbostadshus.

Detaljplanen möjliggör för totalt 20 fastigheter, vilket kan bebyggas med friliggande 1-2 våningshus med en total byggnadsarea på totalt 200 kvadratmeter per fastighet.

– Vi behöver öka bostadsbyggandet. Det är alltid positivt när en detaljplan för bostäder tar ett till steg till i processen, inte minst i Tofta där exploateringsmöjligheterna annars är begränsade bland annat på grund av Försvarsmaktens viktiga återetablering på Gotland, säger Thomas Karlström.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00