Sök

Socialnämndens beslut i korthet

dekoration

I dag, torsdagen den 13 juni, har socialnämnden sammanträtt.
Bland annat har följande beslut fattats:

Månadsrapport april och maj 2024

Socialnämnden godkänner månadsrapporterna för april och maj 2024.
Det ekonomiska läget har försämrats sedan delårsrapport 1. Då uppgick underskottet till 13 miljoner kronor. Efter maj månad uppgår underskottet till 23 miljoner kronor.

Prognosen för helåret är ett underskott mot budget på 40 miljoner kronor.
Det är främst de stora utförarverksamheterna hemtjänst, särskilt boende och omsorgen om personer med funktionsnedsättning som visar stora kostnadsökningar. Avdelningarna arbetar nu intensivt med åtgärder för att hejda kostnadsutvecklingen. Det handlar främst om åtgärder kring schemaläggning, bemanning, och sänkt sjuktal samt att se över externa placeringar.

– Arbetet med att uppnå en ekonomi i balans pågår hela året intensivt. Efter signaler om ett befarat överskridande av budget med cirka 40 miljoner kronor har alla delar av socialförvaltningen långa åtgärdslistor för att minska kostnaderna. Det är nu upp till chefer och medarbetare att tillsammans hitta smarta kostnadseffektiva metoder, så vi slipper hårt minska bemanningen och försämra vår omsorg för dem vi är till för, säger socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S).

Jubileumsgåva inom daglig verksamhet

Socialnämnden beslutar att daglig verksamhet (enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS) och sysselsättning (enligt Socialtjänstlagen, SoL), ska få uppvakta personer som väljer att sluta från verksamheten. Uppvaktningen ska ske på samma sätt som för personer med anställning i Region Gotland. Det innebär gemensam fika och blommor.

Dessa verksamheter ska också få ta del av de trivselpengar som andra verksamheter inom Region Gotland får varje år för gemensamma aktiviteter.

Regionfullmäktige gav från början socialnämnden i uppdrag att se till så att deltagare i daglig verksamhet och sysselsättning skulle få en jubileumsgåva efter 25 år, på samma sätt som Region Gotlands övriga anställda. På grund av ett systembyte kan förvaltningen dock inte få fram antalet år som deltagare funnits inom dessa verksamheter. En utredning ledde istället fram till de båda förslagen ovan som socialnämnden nu beslutat om.

Förenklad ansökan om serviceinsatser

Socialnämnden beslutar att införa förenklad ansökan och handläggning för serviceinsatser inom hemtjänsten. Medborgare som är folkbokförda på Gotland och som fyllt 75 år kommer ha rätt att ansöka. Förenklad ansökan införs senast november 2024. Förhoppningen är att förenklad ansökan ska öka självständigheten för individen och skjuta upp behov av mer omfattande äldreomsorg.

– Vi gör det nu enklare för gotlänningar över 75 år att få stöd med städ, tvätt, handel och larm. Nu krävs ingen biståndsbedömning, utan bara att anmäla behovet. Det gör det enklare för öns äldre och vi spar på administrationen, säger Håkan Ericsson.

Återrapportering efter ändring av prioriteringsordningen för erbjudande av plats på särskilt boende

Platser på särskilt boende fördelas sedan 14 juni 2023 enligt följande prioritering:

  • Brukare som befinner sig på korttidsenheten
  • Brukare med stora behov i ordinärt boende
  • Brukare som väntat längre än 3 månader

I samtliga fall försöker borådet tillgodose brukarens önskemål om ort. Brukare erbjuds boende oavsett driftsform. Tidigare fördelningsprincip var styrd av boendets driftsform och det var svårare att tillgodose brukarens önskemål om ort.

Med stöd av fördelningsprincipen har nyttjandet av socialförvaltningens platser på särskilt boende förbättrats. Antal platser som inte beläggs inom 30 dagar från att de blivit lediga har minskat.

Socialnämnden godkänner återrapporteringen.


Föreslår namnbyte på Roma äldreboende

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att byta namn på Roma äldreboende. Enligt förslaget är äldreboende är ett namn som betonar att det är ett boende för äldre. I verkligheten bor där ibland yngre personer på grund av sjukdom.

Socialnämnden beslutar att säga ja till förslaget. Nu ska boende och medarbetare i Roma få tycka till om vad det nya namnet ska bli.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt