Sök

Miljö- och byggnämndens beslut i korthet

Under tisdagens sammanträde med miljö- och byggnämnden behandlades 26 ärenden. På dagordningen fanns bland annat nämndens mål och budget, godkännande av en detaljplan för ett nytt bostadskvarter i Visby och en revidering av bygglovstaxan.

Nedan presenteras ett urval av ärendena från sammanträdet.

Nämnden begär ramförstärkningar på drygt 11 miljoner kronor

Miljö- och byggnämnden beslutade att fastställa sin mål- och budgetskrivelse för perioden 2025–2027 för fortsatt hantering vid budgetberedningen våren 2024.

Nämnden har inte balans mellan mål, grunduppdrag och resurser och kommer inte att kunna genomföra sitt uppdrag och uppnå nämndens mål inom budget. Den största anledningen till detta är att den tilldelade budgetramen inte är tillräcklig för de medarbetare som arbetar med resurskrävande uppdrag som inte är taxefinansierade.

Miljö- och byggnämnden begär därför en ramförstärkning på drygt 11 miljoner kronor för år 2025, för att klara av att prioritera Stadsutveckling Visborg och utveckling av fabriksområdet i Slite. Det innebär extra resurser till avdelningarna planering och geografisk information, miljö och livsmedel samt mark och exploatering.

Godkännande av detaljplan för nytt bostadskvarter

Nämnden godkände ett planförslag för Visby Järnvägen 5 och 8 samt del av Visby Hällarna 1:7 som nu sänds vidare till regionfullmäktige för antagande.

Detaljplanen möjliggör byggnation av ett kvarter med bostäder och inslag av kontor och centrumverksamhet. Bebyggelsen ordnas i en delvis sluten kvarterstruktur för att skapa en bullerskyddad gårdssida. En utbyggnad enligt planförslaget förutsätter att huvuddelen av parkeringen grävs ned.

Planens syfte är att länka samman staden visuellt och funktionellt. Syftet är också att bidra till att stärka kopplingen med bebyggelsen söder om Solbergagatan och minska gatans barriäreffekt och ledkaraktär. Bebyggelsen ska uppföras i en kvarterstruktur i cirka 3,5 våningar. Långsida placeras mot Solbergatan för att skapa en tyst sida för boende och gårdsmiljö.

Positivt planbesked i Gråbo

Miljö- och byggnämnden gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för delar av fastigheten Visby Riggen 1 för att möjliggöra bostadsbebyggelse.

Den sökande vill komplettera ett beviljat bygglov på fastigheten med 5 tillkommande flerbostadshus och 55 bostäder. Nämndens bedömning är att platsen är lämplig för förtätning och komplettering av det tidigare beviljade bygglovet, som omfattar 9 hus och 105 bostäder. Förslaget är förenligt med översiktsplan och fördjupad översiktsplan.

Nämnden gör också bedömningen att hela fastigheten Riggen 1 behöver tas med i upprättandet av en ny detaljplan, där även det beviljade bygglovet inkluderas. Hela fastigheten tas med för att möjliggöra korrekta bedömningar om vilka utredningar som krävs samt för att underlätta arbetet med utredningarna.

Det är även viktigt att se till helheten av bygglovet och nya detaljplanen för att säkerställa att dessa håller ihop och bidrar till en god struktur för hela Gråboområdet. Särskilt viktigt blir att värna utemiljön och naturen.

Revidering av bygglovstaxor

Nämnden beslutade även att godkänna en ny timtaxa för bygglov för vidare beslut i regionstyrelsen och antagande i regionfullmäktige.

Syftet med översynen av bygglovstaxan är att säkerställa att verksamhetens kostnader bärs av taxorna i enlighet med självkostnadsprincipen, kommunallagen. I dag täcks inte kostnaderna av intäkterna och därför har genomlysningen varit nödvändig.

Arbetet har resulterat i att handläggningskostnaden per timme föreslås hamna på 1 387 kr, vilket är 20 procent högre än det tidigare priset på 1 153 kr per handläggningstimme. Dessutom har tidsåtgången för de olika ärendetyperna reviderats för att bättre matcha verkligheten.

I kommunjämförelser så ligger det reviderade uppskattade antalet timmar på respektive bygglov i paritet med rikssnittet, och timtaxan något högre än medianen, men inte i närheten av det högsta timpriset.

Miljö- och byggnämndens ordförande, Andreas Unger (M):

”Senast en genomlysning av bygglovstaxan gjordes var år 2016 och den här översynen borde ha gjorts regelbundet. Vi ligger lågt i jämförelse med andra kommuner och hade inte behövt godkänna en så här stor höjning i dag om vi hade tittat på det här tidigare. Det är viktigt att avgifterna för bygglovsprövningar motsvarar kostnaderna som förvaltningen har för de tjänster som tillhandahålls.”

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 mars 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00