Sök

Socialnämndens beslut i korthet

I dag, torsdagen den 18 april, har socialnämnden sammanträtt.

Bland annat har följande beslut fattats:

Delårsrapport 1

Socialnämnden godkände delårsrapport 1 2024. Nämnden beslutade också att
rapporter om arbetet med att uppnå en ekonomi i balans ska lämnas till nämnden vid varje möte under resterande året. Delårsrapporten innehåller tre delar: Kvalitet, medarbetare och ekonomi.

Kvalitet

 • Det finns flera goda exempel på hur verksamheter utvecklas för att bättre möta invånarnas behov genom strukturerade arbetssätt. Till exempel förbereds inom individ och familjeomsorgen sociala insatsgrupper, SIG, för att möta ungdomar med normbrytande och kriminellt beteende. Ett annat exempel är att specialistundersköterska inom hemtjänsten finns tillgänglig i det dagliga arbetet för att utbilda och stötta inom till exempel basala hygienrutiner.
 • Förvaltningen står i startgropen för arbetet med en ny socialtjänstlag som införs om ett år. Lagen syftar till att bidra till en hållbar socialtjänst för alla som är i behov av socialtjänstens insatser.

Medarbetare

 • Årets två första månader visar på fler antal anställda och mer arbetad tid.
 • Sysselsättningsgraderna fortsätter stiga och sjuktalet är i nivå med föregående år.
 • Förvaltningen fortsätter satsa på kompetensutveckling inom flera områden.
 • Fjolårets förändringar i scheman är fortfarande en utmaning och förändringen följs upp inom berörda avdelningar.

Ekonomi

Socialförvaltningens ekonomiska läge har försämrats jämfört med tidigare år. För perioden januari till mars redovisas ett underskott mot budget på 13 miljoner kronor.

Den ekonomiska prognosen för 2024 är ett underskott på 40 miljoner kronor mot budget. Föregående års egentliga underskott i förvaltningen kunde täckas med intäkter från statsbidrag, statsbidrag som inte finns 2024.

 • Kostnadsökningen uppgår till 6 procent och det är främst personalkostnaderna som ökar inom hemtjänsten och LSS-verksamheten.
 • Underskottet för LSS-verksamheten ökar, trots att kostnaderna nationellt sett är mycket låga.
 • Det är överskott för äldreomsorgen då det fortfarande är lägre efterfrågan än budgeterat, dock har överskottet minskat betydligt mot tidigare år.
 • Underskottet för individ- och familjeomsorgen beror delvis på att kostnaderna ökar då det skett nationella höjningar av ersättningsnivåer.

För att nå en ekonomi i balans måste verksamheterna vidta åtgärder och arbeta med effektiviseringar och anpassa bemanning, arbeta med nya arbetssätt och sänka sjuktalen. Det handlar också om att minska kostnader för resor, utbildningar och hyra av lokaler. Alla avdelningar har tagit fram åtgärdslistor.

– Delårsrapport 1 visar att socialnämnden står inför tuffa ekonomiska utmaningar. Det tidigare släpande underskottet för LSS har nu stigit då nya boenden blivit klara. Äldreomsorgen har ännu inte klarat att införa de nya reglerna om dygnsvila och skapa en hållbar bemanning och ekonomi, säger socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S).

Håkan Ericsson fortsätter:
– Därför ligger prognosen på ett överskridande av budget för 2024 med 40 miljoner kronor. Förvaltningen har dock skapat omfattande åtgärdspaket för att nå en ekonomi i balans. Socialnämnden kommer noga följa effekterna av åtgärderna och i värsta fall besluta om mer drastiska åtgärder. Men nu måste alla jobba intensivt för att nå en ekonomi i balans.

Kompetensförsörjningsplanen 2024–2027

Socialnämnden beslutade att fastställa socialförvaltningens kompetensförsörjningsplan för 2024–2027.

Regionövergipande mål som socialförvaltningen arbetar för att uppnå:

 • Region Gotland ska prioritera god arbetsmiljö genom aktivt ledarskap och medarbetarskap.
 • Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras.

Specifika för socialförvaltningen:

 • Andelen utbildade undersköterskor/stödassistenter i äldreomsorgen samt inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska öka årligen och vara minst 75 procent år 2027.
 • Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen ska minska årligen och totalt med 40 procent under perioden 2024-2027.

Skälig boendekostnad för hushåll som söker försörjningsstöd

Socialnämnden beslutade om högsta godtagbara hyra som ska gälla vid bedömning av skälig boendekostnad för hushåll som söker försörjningsstöd 2024.

Vid beräkning av försörjningsstöd tar man hänsyn till den boendekostnad, som sökanden har. Kommunfullmäktige beslutade 1987 att hyreskostnaden ska begränsas till ”skälig hyra”. De aktuella hyrorna i Gotlandshems lägenheter ska vara riktpunkt för denna hyra.

Gotlandshem har beslutat om en höjning av hyran med 5,6 % fr.o.m. januari 2024.

Vid bedömning av skälig boendekostnad för hushåll som söker försörjningsstöd under 2024 ska följande belopp gälla som högsta godtagbara:

1-2 vuxna 7 800 kronor

1-2 vuxna och 1 barn 8 900 kronor

1-2 vuxna och 2 barn 10 050 kronor

1-2 vuxna och 3 barn 11 300 kronor

1-2 vuxna och 4 eller fler barn 12 400 kronor

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 april 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00